Jak i gdzie kupi? Shyft Network [SHFT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Shyft Network to publiczna technologia blockchain s?u??ca do gromadzenia, weryfikowania i weryfikowania danych przechowywanych w ekosystemach prywatnych i publicznych, a tak?e w sieciach z zezwoleniem i bez zezwolenia.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Shyft Network zyska? 6,20 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 84 216 790 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #426. Ma w obiegu zapas 104 989 841 monet SHFT i maksymaln? liczb? 2 520 000 000 monet SHFT.

<<KUP Sie? Shyft>>

O Shyft Network SHFT

Shyft przekszta?ca surowe dane w cenn? wiedz?, ??cz?c silosowe bazy danych. W rezultacie Shyft Network wzbudza zaufanie do tych danych, jednocze?nie ustanawiaj?c godny zaufania poziom transakcji dla sektora prywatnego i publicznego gospodarki.

Shyft Network opracowuje zgodne z przepisami technologie dla zdecentralizowanych finansów (DeFi), wype?niaj?c luk? mi?dzy scentralizowanymi i zdecentralizowanymi firmami i u?atwiaj?c im wej?cie do sfery blockchain. Ich celem jest pomoc konwencjonalnym instytucjom finansowym w zostaniu zgodnymi uczestnikami DeFi. Mo?e to potencjalnie przyci?gn?? znaczne wp?ywy pieni??ne i miliony nowych u?ytkowników do kryptowaluty z tradycyjnych rynków.


<<KUP Sie? Shyft>>

Co to jest Shyft Network SHFT?

SHFT to wyj?tkowa moneta, która s?u?y do zasilania systemu Shyft. Token s?u?y jako metoda p?atno?ci, mechanizm wi?zania warto?ci i narz?dzie do przechwytywania warto?ci. Pieni?dze s? wykorzystywane do transmisji i identyfikacji danych, a tak?e pe?ni? funkcj? narz?dzia zarz?dzania wspó?prac? ekosystemów. SHFT pokrywa koszty weryfikacji danych, us?ug przechowywania i inteligentnych kontraktów.

<<KUP Sie? Shyft>>

Kim s? za?o?yciele Shyft Network SHFT?

W 2017 roku firma zosta?a za?o?ona w Bridgetown na Barbadosie. Zosta?a stworzona przez grup? do?wiadczonych przedsi?biorców, którzy wspólnie od 2012 roku tworz? udane ekosystemy.

Shyft zwróci? si? o pomoc do globalnych konsultantów Bruce'a Silcoffa i Suzanne Ennis, którzy s? cz?onkami zespo?u wykonawczego Shyft Enterprise. Pe?ni? rol? dzia?u sprzeda?y, k?ad?c podwaliny pod d?ugoterminowe partnerstwa i korzystne wieloletnie umowy.

<<KUP Sie? Shyft>>

Co sprawia, ?e Shyft Network SHFT jest wyj?tkowa?

Eksplorator bloków Shyft zapewnia zestaw narz?dzi do uruchamiania eksploratorów bloków (usuwanie potencjalnego punktu awarii) oraz mo?liwo?? inspekcji poszczególnych transakcji w ramach umów umownych.

Shyft Safe to system ksi?gowy stworzony na inteligentnych kontraktach, który utrzymuje i zabezpiecza aktywa. Dzia?a poprzez zapewnienie walidacji krzy?owej bezpiecznego zasobu. Ta operacja jest przeprowadzana na wielu ?a?cuchach bloków i pozwala unikn?? obaw zwi?zanych z skasowaniem bazy danych.

<<KUP Sie? Shyft>>

Gdzie mo?na kupi? Shyft Network SHFT?

Token SHFT oparty jest na sieci Ethereum, mo?na go zapisa? w dowolnym portfelu ETH, w tym Trust Wallet i MetaMask. Od oko?o sierpnia 2021 r. platformy handlowe do kupowania, sprzedawania i wymiany Shyft Network obejmuj?; KuCoin, Gate.io, Uniswap (V2), 1-calowa wymiana, Bilaxy i Jubi.


<<KUP Sie? Shyft>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Shyft Network SHFT

Ile monet Shyft Network SHFT znajduje si? obecnie w obiegu?

Token SHFT to standardowa waluta ERC-20 u?ywana przez protokó? Shyft do przesy?ania i identyfikacji danych. SHFT to metoda zarz?dzania, która promuje koordynacj? ekologiczn?.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Shyft Network SHFT?

System Shyft zapewnia u?ytkownikom platformy weryfikacj? KYC, która nadaje status bezpiecze?stwa wszystkim danym osobowym. Eliminuje to ryzyko w?amania, a konsumenci mog? by? pewni, ?e ich dane osobowe pozostan? ca?kowicie prywatne.

Od jakich czynników zale?y cena Shyft Network SHFT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SHFT.

<<KUP Sie? Shyft>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Shyft Network SHFT zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,797 USD za token.

Krótko mówi?c, firma SHFT pob?ogos?awi?a handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP Sie? Shyft>>


Shyft Network Oficjalna witryna SHFT - https://www.shyft.network/

Shyft Network SHFT Twitter - https://twitter.com/shyftnetwork

Shyft Network SHFT Medium - https://shyftnetwork.medium.com/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne