Avatar

Opublikowany

włączony

Waluta Shiba Inu jest jedn? z grupy monet memów przedstawiaj?cych psy, z których najbardziej znanym jest Dogecoin. Te waluty memów, takie jak SHIB, s? ?wiadkami eksplozji cen nap?dzanych przez spo?eczno?? oddanych inwestorów, którzy pompuj? token, cz?sto w reakcji na s?ynne wzmianki o tokenie, takie jak Elon Musk. 29 czerwca 2021 r. token SHIB osi?gn?? najwy?szy w historii poziom 0,00000954 $, po czym upad?.

<<Kup SHIBA INU>>

O SHIBA INU

By? sobie kiedy? bardzo niezwyk?y pies. Ten pies by? Shiba Inu, co sk?oni?o miliony ludzi na ca?ym ?wiecie do zaanga?owania si? w ?etony z wizerunkiem psa.

SHIB jest „DOGECOIN KILLER”, wed?ug strony internetowej SHIBA INU, i b?dzie notowany na w?asnej ShibaSwap, zdecentralizowanej gie?dzie.

Moneta Shiba Inu zosta?a za?o?ona pod pseudonimem „Ryoshi” w sierpniu 2020 roku. Urocza atrakcyjno?? waluty memowej w po??czeniu z artyku?ami i tweetami celebrytów, takich jak Elon Musk i Vitalik Buterin, przyci?gn??a spo?eczno?? inwestorów, szybko zwi?kszaj?c jej szybko?? i warto?? .

Shiba Inu zosta?a stworzona jako oparta na Ethereum alternatywa dla metody wydobycia Dogecoin's Srypt. Baby Dogecoin (BabyDoge), Dogecoin (DOGE), JINDO INU (JIND), Alaska Inu (LAS) i Alaskan Malamute Token nale?? do roju kryptowalut o tematyce psów (LASM). Inwestorzy, którzy przegapili boom Dogecoin z 0,0002 do oko?o 0,75 USD, przybyli do tych walut o ni?szej warto?ci.

Coinbase, najwi?ksza gie?da kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, doda?a Shiba Inu na swoj? platform? 17 wrze?nia 2021 r. Cena Shiba Inu wzros?a o prawie 40% w ci?gu nast?pnych dwóch dni w wyniku tej rewelacji, przywracaj?c token psa memowego w centrum uwagi.

<<Kup SHIBA INU>>

Co to jest SHIBA INU [SHIB]?

Nasza podstawowa waluta, token Shiba Inu, pozwala inwestorom przechowywa? w swoich portfelach miliony, miliardy, a nawet biliony.

SHIB pojawi? si? setki razy i stale zwi?ksza swój zasi?g dzi?ki swojej mi?dzynarodowej reputacji i prawdziwej u?yteczno?ci. ShibaSwap, nasz zastrze?ony DEX, jest pierwszym, który wymienia i nagradza SHIB.

Wed?ug WoofPaper u?yjesz SHIB do kopania ko?ci, ShibaSwap, a nawet BURY swoje tokeny. „Trenerzy” mog? równie? szkoli? swoje Shiby w zakresie ?etonów ZAMIANY — wszystkie te dzia?ania skutkuj? „Zwrotami”, które s? nast?pnie deponowane w Pulach Szczeni?t, gdzie #SHIBARMY mo?e ZAKUPI? lub WYKOPA? ZA KO?CI.

Tokeny memów o tematyce psów, takie jak Shiba Inu, na pocz?tku maja 2021 r. mia?y wolumeny transakcji si?gaj?ce setek milionów dolarów. 10 maja 2021 r. cena Shiba Inu osi?gn??a najwy?szy w historii (ATH) 0,00005, po czym zacz??a spada? tendencja.

<<Kup SHIBA INU>>

Kim s? za?o?yciele SHIBA INU [SHIB]?

Shiba Inu zosta?a za?o?ona w trzech celach przez WoofPaper:

  • „Zacz?li?my od pocz?tku, od zera”.
  • „Wspania?e umys?y Shiba nigdy wcze?niej nie wspó?pracowa?y ze sob?”.
  • „Shiba Inu Dogs s? naszymi ulubionymi”.
  • „Ryoshi” to pseudonim wynalazcy monety Shiba Inu. Jednak podobnie jak wynalazca Bitcoina, Satoshi Nakamoto, nic nie wiadomo o tajemniczym za?o?ycielu kryptowaluty z motywem psów.

<<Kup SHIBA INU>>

Co sprawia, ?e SHIBA INU jest wyj?tkowa?

Witryna SHIBA INU umo?liwia zainspirowanym psami artystom z ca?ego ?wiata udzia? w „kreatywnej rewolucji Shiba” poprzez wprowadzenie spo?eczno?ci SHIBA INU na rynek NFT.

SHIBA INU uruchomi?a równie? kampani? Amazon Smile, aby zebra? fundusze na rzecz Stowarzyszenia Ratownictwa Shiba Inu, które ratuje rzeczywiste, ?ywe psy Shiba Inu.

<<Kup SHIBA INU>>

Gdzie mo?na kupi? SHIBA INU [SHIB]?

ShibaSwap to najlepsze miejsce do kupowania i sprzedawania SHIB i LEASH, ale s? one równie? dost?pne na Uniswap i na rosn?cej li?cie CEX. Nale?y pami?ta?, ?e wymiany, które obs?uguj? jedn?, mog? nie obs?ugiwa? drugiej poza ShibaSwap.

SHIB to zdecentralizowany eksperyment, dlatego stale zach?camy do korzystania z DEX-ów. Je?li zamiast tego zdecydujesz si? u?y? CEX, upewnij si?, ?e najpierw odrobisz prac? domow?, aby zagwarantowa?, ?e jest ona zarówno bezpieczna, jak i pewna.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak jest zabezpieczony SHIBA INU?

SHIB to token ERC-20 oparty na Ethereum, blockchainie typu proof-of-work, który migruje do proof-of-stake, zgodnie z SHIB WoofPaper.

Czy mog? kupi? SHIBA INU [SHIB] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu SHIB za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup SHIBA INU [SHIB] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena SHIBA INU [SHIB]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? SHIB i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup SHIBA INU>>

SHIBA INU Oficjalna strona internetowa – https://shibatoken.com/

SHIBA INU Twitter – https://twitter.com/shibtoken

SHIBA INU Medium – https://medium.com/@allhailtheshiba/all-hail-the-shiba-an-experiment-in-decentralization-87e3792e92f2


SHIBA INU Reddit – https://reddit.com/r/SHIBArmy


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne