Avatar

Opublikowany

włączony

Gracze, programi?ci i marketerzy tworz? Seascape Network, która jest ekologi? monetarn?. Seascape Network umo?liwia u?ytkownikom p?ynne wej?cie w sfer? gier blockchain i zdecentralizowanych finansów poprzez gamifikacj? procesu wprowadzania nowych u?ytkowników do ekosystemu DeFi od pocz?tku do ko?ca i usuwanie trudnych przeszkód.

<<Kup Seascape Crowns>>

O koronach Seascape

Korony s? oficjaln? walut? Seascape Network. W rezultacie zosta?y stworzone, aby nagradza? wszystkich g?ównych graczy sieci. Posiadacze koron maj? nast?puj?ce opcje:

  • Sklep Scape prowadzi sprzeda? gier i us?ug.
  • Aby uzyska? konkurencyjne zyski, zainwestuj w Seascape Defi.
  • Standardowe transakcje NFT z Mint and Trade Seascape
  • Twórz PCC (monety tworzone przez graczy) z podk?adem Crown.
  • Zabezpiecz Seascape Chain, weryfikuj?c Seascape Network.
  • Zyskaj z czasu sp?dzonego w Seascape, handluj?c na gie?dach.

<<Kup Seascape Crowns>>

Co to s? korony Seascape [CWS]?

Seascape to platforma do gier z gospodarkami zbudowanymi na DeFi i NFT. Seascape obni?a próg trudno?ci zwi?zany z DeFi i ogólnie kryptowalutami, umieszczaj?c kluczowe idee DeFi w ?atwo dost?pnych grach.

Seascape na nowo definiuje sposób, w jaki ?wiat my?li o grach, koncentruj?c si? na wysokiej jako?ci i zapewniaj?c odpowiednie zach?ty zarówno graczom, jak i twórcom.

Korony s? g?ównym filarem Seascape Network, który ma nagradza? wszystkich g?ównych wspó?twórców i zapewnia? warto?? wszystkim monetom emitowanym na platformie.

NFT s? przekszta?cane przez Seascape z dóbr kolekcjonerskich w prawdziwe aktywa finansowe. Wybijaj, stawiaj, pal, handluj, sprzedawaj i zarabiaj to wszystko, co mo?esz zrobi?.

W??cz elementy grywalizacji DeFi i konwencjonalnego finansowania do podstawowej rozgrywki w grach. Stakowanie, palenie, handel i wiele wi?cej s? dost?pne w grze.


<<Kup Seascape Crowns>>

Kim s? za?o?yciele Seascape Crowns [CWS]?

Seascape Network sk?ada si? z ogólno?wiatowego zespo?u zajmuj?cego si? wykorzystaniem najnowocze?niejszych technologii w celu stworzenia platformy opartej na niesamowitych grach i cyfrowej gospodarce blockchain. Zespó? jest dobrze zorientowany zarówno w tym, jak dzia?aj? gospodarki blockchain, jak i jak budowa? na nich fantastyczne gry. S? dumni ze swojej konwencjonalnej historii gier, co pozwala im na w??czenie elementów DeFi do gier dla szerokiego grona graczy.

Wspó?za?o?yciele, David Johansson i Nicky Li, maj? du?e do?wiadczenie w konwencjonalnych grach, od gier mobilnych po tytu?y AAA, i otrzymali wyró?nienia w 2014 i 2017 roku. Dzi?ki Seascape Network staraj? si? stworzy? platform?, która umo?liwi twórcom gier szybko w??czaj? lepsze i bardziej przydatne narz?dzia programistyczne do swoich gier, a tak?e dodadz? mechanizmy i tokeny DeFi do swoich gospodarek gier zgodnie z potrzebami.

Globalny zespó? Seascape ma centrale w Chinach, Japonii i Szwecji, a tak?e biura satelitarne w Singapurze i Estonii oraz oddzia?y pomocnicze na ca?ym ?wiecie.

<<Kup Seascape Crowns>>

Co sprawia, ?e korony Seascape s? wyj?tkowe?

Dost?pne s? fundusze na rozwój nowych gier. Otrzymuj?c wynagrodzenie za czas sp?dzony w grze, pomó? kszta?towa? przysz?o?? gier DeFi.

Platforma zapewnia twórcom narz?dzia i pomoc, a tak?e obni?a barier? wej?cia dla nowych graczy krypto i DeFi.

Zespó? buduje gry blockchain od ponad trzech lat i wspó?pracowa? z wieloma znanymi organizacjami, w tym Chainlink, Binance, Neo i MakerDAO. Firma Seascape opublikowa?a ju? BLOCKLORDS, pierwsz? na ?wiecie wielk? strategi? opart? na technologii blockchain, a tak?e pierwsz? z trzech minigier DeFi opartych na zasadach „zarabiaj na bie??co”, a w pierwszym kwartale 2021 r. pojawi? si? kolejne. ma ponad dziesi?? tysi?cy u?ytkowników i wielbicieli, a kolejne s? w drodze.

<<Kup Seascape Crowns>>

Gdzie mo?na kupi? korony Seascape [CWS]?

Je?li chcesz naby? Seascape Crownss, najlepsze gie?dy kryptowalut, których mo?esz teraz u?y?, to KuCoin, Gate.io, ZT, BKEX i PancakeSwap (V2).

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? korony Seascape [CWS] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu CWS za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki, takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Seascape Crowns [CWS] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Seascape Crowns [CWS]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? CWS i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Seascape Crowns>>

Seascape Crowns Oficjalna strona internetowa – https://www.seascape.network/

Seascape Crowns Twitter – https://twitter.com/seascapenetwork

Seascape Crowns Reddit – https://reddit.com/r/SeascapeNetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne