Jak i gdzie kupi? Sandbox (SAND) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Sandbox jest jednym z wielu metawersów kryptowalut, które próbuj? zmieni? relacje mi?dzy artystami, graczami i platformami do gier. Sandbox i jego rówie?nicy buduj? podstaw? dla nowego biznesu gier, w którym gracze s? w?a?cicielami wyników swojej pracy kreatywno?ci i s? nagradzani za ogromn? warto??, jak? generuj? dla operatorów platform.


<<Kup piaskownic?>>

O piaskownicy

Sandbox to zdecentralizowany wirtualny ?wiat gier, który dzia?a na oprogramowaniu Ethereum. Sandbox to gra, w której gracze kupuj? cyfrowe dzia?ki ziemi, znane jako LAND, a nast?pnie buduj? na nich do?wiadczenia, aby dzieli? si? nimi z innymi graczami. W tym sensie The Sandbox, podobnie jak Decentraland, jest jednym z modeli metaverse opartego na blockchain.

U?ytkownicy mog? tworzy?, dystrybuowa? i zarabia? na dobrach i grach w ?wiecie gry w Sandbox, metawersie i ?rodowisku gier opartym na Ethereum. Sandbox, opracowany przez Pixowl, ma na celu zak?ócenie tradycyjnego biznesu gier, w którym platformy s? w?a?cicielami i reguluj? tre?ci generowane przez u?ytkowników, a prawa artystów i graczy s? ograniczone. U?ytkownicy w The Sandbox maj? pe?n? kontrol? nad swoimi kreacjami w ?wiecie.

Tokeny SAND s? u?ywane do przeprowadzania ró?nych transakcji w grach, takich jak kupowanie gruntów, anga?owanie si? w tre?ci generowane przez u?ytkowników i stawianie ich w celu przyczynienia si? do zarz?dzania zdecentralizowan? organizacj? autonomiczn? (DAO).

<<Kup piaskownic?>>

Co to jest Piaskownica [SAND]?

Sandbox to oparte na blockchainie wirtualne ?rodowisko stworzone przez Pixowl, które pozwala u?ytkownikom tworzy?, konstruowa?, kupowa? i handlowa? cyfrowymi dobrami w stylu gry. Sandbox opracowuje zdecentralizowan? platform? dla t?tni?cego ?yciem ?wiata gier, integruj?c uprawnienia zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAO) z niezamiennymi tokenami (NFT).

Zgodnie z oficjalnym raportem g?ównym celem platformy Sandbox jest skuteczne wprowadzenie technologii blockchain do popularnych gier. Platforma koncentruje si? na wspieraniu kreatywnego podej?cia „zagraj, aby zarobi?”, które pozwala u?ytkownikom by? jednocze?nie producentami i graczami. Sandbox wykorzystuje technologi? blockchain, tworz?c token narz?dziowy SAND, który pomaga w transakcjach na platformie.

<<Kup piaskownic?>>

Kim s? za?o?yciele Sandbox [SAND]?

Wspó?za?o?yciel i dyrektor generalny Pixowl, Arthur Madrid, jest jedn? z si? nap?dowych The Sandbox. W 2000 roku uzyska? dyplom z ekonomii na Université Paris Dauphine. Madryt podj?? prac? jako konsultant w Eurogroup Consulting France, ale szybko odkry? swoj? przedsi?biorcz? stron?. Stworzy? 1-Click Media w 2001 roku, który zosta? ostatecznie przej?ty przez Ipercast.

Sebastien Borget jest wspó?za?o?ycielem Pixowl i pe?ni funkcj? COO firmy. Studiowa? w Institut national des Télécommunications. W 2007 roku uzyska? tytu? licencjata w dziedzinie systemów komputerowych, sieci i telekomunikacji. Arthur Madrid podj?? prac? jako kierownik projektu w 1-Click Media i od tego czasu on i Sebastien Borget s? par? przedsi?biorców. Za?o?yli Pixowl w 2011 roku i od tego czasu wspólnie pracuj? nad projektami.


<<Kup piaskownic?>>

Co sprawia, ?e piaskownica jest wyj?tkowa?

Platforma Sandbox wyró?nia si? tym, ?e integruje technologi? blockchain ze ?wiatem gier. Sektor gier stanowi ogromn?, niezbadan? szans?, jak odkry? Pixowl w 2011 roku. Sandbox obiecuje zrewolucjonizowa? bran??, oferuj?c ?wiat, w którym gracze mog? budowa? i gromadzi? towary oparte na blockchain. Tworzy dla siebie miejsce w ?wiatowym biznesie gier.

Sandbox generuje metawers zainteresowanych uczestników, którzy przyczyniaj? si? do ci?g?ego rozwoju platformy, koncentruj?c si? na tre?ciach generowanych przez u?ytkowników. Ponadto Sandbox zach?ca do zdecentralizowanego zarz?dzania, wprowadzaj?c token SAND, który pozwala u?ytkownikom wyra?a? swoje przemy?lenia i pomys?y dotycz?ce rozwoju projektu. Zdecentralizowane zarz?dzanie staje si? konieczno?ci? w inicjatywach opartych na blockchain wraz z post?pem technologicznym.


<<Kup piaskownic?>>

Gdzie mo?na kupi? piaskownic? [SAND]?

Sandbox zyskuje popularno?? zarówno w?ród inwestorów, jak i u?ytkowników, a coraz wi?cej gie?d umo?liwia teraz transakcje za pomoc? kryptowaluty SAND. Z 7 015 941 USD w transakcjach zrealizowanych od marca 2021 roku, Binance ma najwy?szy wolumen obrotu SAND/BUSD. Inne gie?dy to Crypto.com i Gemini.

<<Kup piaskownic?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? SAND za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu SAND za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W jaki sposób sie? SAND dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

Metoda konsensusu proof-of-stake (PoS) zabezpiecza wirtualny ?wiat Sandbox, który jest zbudowany na blockchainie Ethereum. Kryptowaluta SAND jest standardowym tokenem ERC-20, co oznacza, ?e jej w?a?ciciele mog? j? postawi? i otrzyma? nagrody za obstawianie.

Od jakich czynników zale?y cena sieci SAND [SAND]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SAND.

<<Kup piaskownic?>>

Sandbox Oficjalna strona internetowa – https://www.sandbox.game/en/

Sandbox Medium – https://medium.com/sandbox-game

SandboxTwitter – https://twitter.com/thesandboxgame

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne