Jak i gdzie kupi? SafePal [SFP]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SafePal zapewnia portfele sprz?tu i programów komputerowych, wszystkie po??czone i nadzorowane przez aplikacj? SafePal i by? g?ównym portfelem sprz?tu wnoszonym i sponsorowanym przez Binance. SafePal wzrós? o 5,35% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Obecna pozycja CoinMarketCap to #348, z limitem prezentacji na ?ywo w wysoko?ci 129 386 159 USD.

<<KUP SafePal>>

O SafePal SFP

SafePal mo?e by? portfelem kryptowalut nap?dzanym w 2018 roku, który sprawi, ?e klienci zapewni? i rozwin? swoje skomputeryzowane zasoby. Portfel SafePal obs?uguje ró?ne rozpowszechnione kryptowaluty, w rozszerzeniu do rozpowszechnionych tokenów w ?a?cuchach blokowych Ethereum, Binance Savvy Chain (BSC) i TRON. Klienci mog? przechowywa?, nadzorowa?, wymienia?, wymienia? i rozwija? swoje portfolio bez nara?ania bezpiecze?stwa zasobów, zgadzaj?c si? na SafePal.

SFP równie? jest tokenem administracyjnym SafePal, a posiadacze mog? sk?ada? propozycje i g?osowa? na nowoczesne funkcje, takie jak w??czenie nowoczesnych ?a?cuchów bloków do produktów SafePal.

<<KUP SafePal>>

Co to jest SafePal SFP?

Klienci SafePal wygrywaj? tokeny SFP jako cz??? nagród za obstawianie, interesuj? si? kampaniami polecania i wype?nianiem spraw w aplikacji portfela. SFP jest chroniony przez ramy bezpiecze?stwa programu portfela u?ywanego do jego nadzorowania. SafePal zawiera równie? dodatkowe funkcje bezpiecze?stwa, w tym blokad? zabezpieczaj?c? has?a, 2FA, a tak?e 12,18 i 24-wyrazowe wyra?enia rekuperacyjne.

SFP mo?e by? tokenem BEP-20, który mo?na wymieni? na dowolny portfel wspieraj?cy organizacj? Binance Shrewd Chain. Mo?na nim równie? handlowa? z innymi zasobami i mo?e s?u?y? jako implikacja raty dla administracji.

<<KUP SafePal>>

Kim s? za?o?yciele SafePal SFP?

SafePal zosta? za?o?ony w 2018 roku przez grup? wielbicieli kryptowalut kierowanych przez Veronic? Wong. Przedsi?wzi?cie zosta?o stworzone, aby dostarczy? rozs?dnie rozs?dny portfel sprz?towy dla klientów kryptograficznych. Id?c tym tropem, w grudniu 2018 r. Binance wyklu? SafePal, pozyskuj?c rezerwy z handlu, aby kultywowa? jego popraw?. W maju 2019 r. SafePal uruchomi? swój pocz?tek od venture, portfela sprz?towego SafePal S1.

<<KUP SafePal>>

Co sprawia, ?e SafePal SFP jest wyj?tkowy?

SafePal wskazuje, ?e oferuje rozs?dne portfele sprz?towe, a tak?e bezpieczne portfele programowe dla klientów. Na etapie portfela znajduj? si? liczne kryptowaluty, w tym Biitcoin, Ethereum i BNB. Jego lokalny token SFP jest tokenem u?ytkowym portfela i jest wykorzystywany do udzielania rabatów klientom, zach?cania klientów SafePal i nie tylko.

Produkty i us?ugi, które wyró?ni?y SafePal w?ród innych platform, obejmuj?; SafePal Figure obraca si? wokó? metalowej deski do odci?gania nasion, która zapewnia, ?e Twoja pomoc umys?owa odci?ga si? przed wod?, ogniem, sol? i erozj?.

SafePal App to realna aplikacja dla klientów do nadzorowania portfela sprz?tu SafePal i portfela programu SafePal. Wreszcie, SafePal S1 Equipment Wallet zosta? opracowany jako w 100% offline i zdecentralizowany portfel sprz?towy, który wzmocni? ponad 10 000 kryptowalut i 20 ?a?cuchów bloków.

<<KUP SafePal>>

Gdzie mo?na kupi? SafePal SFP?

Na pocz?tku sierpnia 2021 r. gie?dy SFP wzros?y, dodaj?c je na Binance, Mandala Exchange, CoinTiger, HitBTC i ZT

<<KUP SafePal>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce SafePal SFP

Ile monet SafePal SFP znajduje si? obecnie w obiegu?

SafePal obejmuje najwi?ksz? poda? 500 milionów tokenów SFP, z których oko?o jedna czwarta jest obecnie w obiegu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje SafePal SFP?

Token SafePal jest oparty na ?a?cuchu Binance Savvy Chain i zabezpieczony komponentem umowy proof-of-stake (POS). To robi ró?nic?, aby zabezpieczy? uk?ad przed wyra?nymi niebezpiecze?stwami, licz?c problemy Sybil i 51% ataków.

Od jakich czynników zale?y cena SafePal SFP?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SFP.

<<KUP SafePal>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy. W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny SafePal SFP zosta?y uaktualnione do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 1,20 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e SafePal SFP pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.

<<KUP SafePal>>

Oficjalna strona SafePal SFP — https://www.safepal.io/

SafePal SFP Twitter - https://twitter.com/isafepal

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne