Jak i gdzie kupi? SafeMoon [SAFEMOON] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

SafeMoon Protocol to waluta, która pozwala na zdecentralizowane finansowanie (DeFi). Wed?ug strony internetowej SafeMoon, podczas ka?dej transakcji wyst?puj? trzy funkcje: odbicie, pozyskiwanie LP i spalanie.

Obecna cena SafeMoon wynosi 0,000002 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 10 579 651 USD. Nasze ceny SAFEMOON na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. SafeMoon zyska? 7,99% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 1 159 717 642 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #209. W obiegu znajduje si? 585 536 366 402 812 monet SAFEMOON.

<<KUP SafeMoon>>

O SafeMoon SAFEMOON

SafeMoon to technologia ??cz?ca tokenomi? RFI z generatorem autop?ynno?ci. Zgodnie z artyku?em SafeMoon zamierza uruchomi? gie?d? non-fungible token (NFT), a tak?e projekty charytatywne i kryptograficzne aplikacje edukacyjne.

Posiadacze tokenów zyskaj? dodatkowe SAFEMOON w zale?no?ci od liczby posiadanych tokenów w ramach protoko?u SafeMoon. je?li znajdziesz podobne banki o standardowym oprocentowaniu, jest to równowarto?? RRSO w wysoko?ci do 80%.

System SafeMoon nabierze warto?ci w wyniku realizacji swojej strategii spalania monet, co spowoduje, ?e b?dzie amortyzowa? elektroniczn? gotówk?.


<<KUP SafeMoon>>

Co to jest SafeMoon SAFEMOON?

SafeMooon Protocol zapewni rynek NFT i platform? wymiany walut, umo?liwiaj?c u?ytkownikom tworzenie w?asnych monet w sieci.

Pod koniec tego roku protokó? SafeMoon ustanawia ostateczny cel osi?gni?cia, jednocze?nie rozszerzaj?c oficjaln? wspó?prac?, s? na ?cie?ce budowania zdecentralizowanej wymiany (DEX).

<<KUP SafeMoon>>

Kim s? za?o?yciele SafeMoon SAFEMOON?

Aby stworzy? zdecentralizowany token, który sk?ada si? z trzech g?ównych cz??ci, aby z?agodzi? potrzeby handlowe pocz?tkuj?cych i profesjonalistów, za?o?yciel SafeMoon Joey Krug pracowa? do szpiku ko?ci. Wraz z zespo?em super utalentowanych osób, waluta jest gotowa osi?gn?? najwy?sze wy?yny.

<<KUP SafeMoon>>

Co sprawia, ?e SafeMoon SAFEMOON jest wyj?tkowy?

Dost?pno?? farm LP o wysokim RRSO, które nie maj? ?atwego dost?pu dla nowo przyby?ych do tego obszaru, wed?ug bia?ej ksi?gi SafeMoon, jest g?ównym wyzwaniem na rozwijaj?cym si? rynku DeFi.

SafeMoon Automatic LP dodatkowo zwi?ksza stabilno?? protoko?u poprzez zapewnienie minimalnej ceny/poduszki dla posiadaczy tokenów. Zgodnie z dokumentem politycznym SafeMoon, strategia celowego spalania faworyzuje u?ytkowników monet w wielkim schemacie rzeczy.

<<KUP SafeMoon>>

Gdzie mo?na kupi? SafeMoon SAFEMOON?

SafeMoon zosta? udost?pniony do kwietnia 2021 r. na PancakeSwap i BitMart, aby u?atwi? zainteresowanym uczestnikom dzia?alno?? handlow?.



<<KUP SafeMoon>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce SafeMoon SAFEMOON

Ile monet SafeMoon SAFEMOON znajduje si? obecnie w obiegu?

Protokó? SafeMoon dzia?a w nast?puj?cy sposób: ka?da transakcja jest opodatkowana dziesi?cioprocentow? op?at?, która jest nast?pnie zmniejszana o po?ow?, jak opisano w bia?ej ksi?dze. Pozosta?e 50% zosta?o natychmiast po??czone z wy?ej wymienionym BNB i dodane jako para p?ynno?ci na PancakeSwap.

Jakie zabezpieczenia stosuje SafeMoon SAFEMOON?

Deweloper spali? wszystkie tokeny w Dev Wallet przed premier?, DxSale by?a uczciwa, LP jest zablokowany w DxLocker przez cztery lata, a LP jest generowany z ka?d? transakcj? i zablokowany w PancakeSwap, zgodnie z White Paper SafeMoon.

Od jakich czynników zale?y cena SafeMoon SAFEMOON?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? SafeMoon.

<<KUP SafeMoon>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym mo?na powiedzie?, ?e tokeny SafeMoon SAFEMOON zosta?y zaktualizowane do nowej, wszechczasowej, wysokiej liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 0,0000019 USD za token.

Zwi?kszona warto?? ró?nych walut handlowych wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego SafeMoon SAFEMOON z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.




<<KUP SafeMoon>>


SafeMoon Oficjalna witryna SAFEMOON — https://safemoon.net/



SafeMoon SAFEMOON Twitter - https://twitter.com/safemoon



SafeMoon SAFEMOON Reddit - https://reddit.com/r/SafeMoon


SafeMoon SAFEMOON Medium - https://safemoon.medium.com/

































Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne