Jak i gdzie kupi? Rocket Pool [RPL] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Rocket Pool to pierwsza tego rodzaju us?uga infrastruktury Ethereum Proof of Stake (PoS), która ma by? niezwykle zró?nicowana, rozproszona i interoperacyjna z oznaczeniem Ethereum 2.0.

Pula rakiet wzros?a o 9,60% w ci?gu ostatnich 24 godzin. W obiegu znajduje si? 10 279 742 monet RPL.

<<KUP pul? rakietow?>>

O Rocket Pool RPL

Zosta? po raz pierwszy przewidziany pod koniec 2016 roku i od tego czasu mia? kilka pot??nych publicznych wersji beta podczas rozwoju ETH2.

??czno?? hedgingowa pozwala ka?dej osobie fizycznej, firmie, defi dapp, dostawcy portfela, dostawcy SaaS, wymianie — w rzeczywisto?ci ka?dej us?udze — oferowa? swoim u?ytkownikom mo?liwo?? zarabiania korzy?ci z obstawiania na ich aktywach ETH bez konieczno?ci utrzymywania ogromnego systemu transportu do obstawiania .

Je?li maj? minimaln? ilo?? 16 ETH, ka?dy u?ytkownik mo?e kontrolowa? jeden z inteligentnych sieci w?z?ów, inteligentnych kontraktów lub walidatorów Minipool, które s? wszelkiego rodzaju inteligentnymi w?z?ami, i ro?ci? sobie prawo do w?asnego ETH bez op?at. W zamian za dostarczenie sieci Rocket Pool z inteligentnym w?z?em, u?ytkownik otrzymuje dodatkowe nagrody sieciowe oprócz nagród uzyskanych z obstawiania w?asnego ETH.<<KUP pul? rakietow?>>

Co to jest RPL w puli rakietowej?

Rocket Pool to sfederowana sie? biznesowa, która pozwoli uczestnikom, dappom i firmom wygrywa? nagrody za ich aktywa ETH, wykorzystuj?c ?a?cuch beaconów, now? sie? PoS Ethereum, która ma zosta? uruchomiona w 2020 roku.

Sieci blockchain Rocket Pool s? sercem sieci, pomagaj?c w przypisywaniu depozytów do obstawiania do zdecentralizowanych sterowników w?z?ów, które obstawiaj? klientów.

<<KUP pul? rakietow?>>

Kim s? za?o?yciele Rocket Pool RPL?

Za?o?yciel, David Rugendyke, jest obecnie zaanga?owany w rozwój Rocket Pool w pe?nym wymiarze godzin jako dyrektor ds. technologii.

Darren Langley, Dyrektor Generalny, ma ponad 18-letnie do?wiadczenie biznesowe. Kontrolowa? i szkoli? twórców gier, projektowa? architektur? aplikacji i dostarcza? ekscytuj?ce produkty cyfrowe dla w?adz. W sk?ad zespo?u wchodz? ponadto Kane Wallmann, Nick Doherty i Joe Clapis jako g?ówne filary blockchain.

<<KUP pul? rakietow?>>

Co sprawia, ?e Rocket Pool RPL jest wyj?tkowy?

Wszystkie umowy w Rocket Pool s? oprogramowaniem typu open source i maj? projekt systemu, który oferuje ?atwe i sprawne renowacje.

Token, który symbolizuje wp?at? na stawk? oraz nagrody gromadzone w czasie w sieci Rocket Pool. Mo?e by? u?ywany prawie wsz?dzie. Co wi?cej, Rocket Pool zosta? pocz?tkowo zbudowany pod koniec 2016 roku przy u?yciu Mauve Paper firmy Vitalik. Dzia?a w bran?y d?u?ej ni? wi?kszo?? i to wida?.

Sie? Rocket Pool zbudowana jest na zasadach redundancji i decentralizacji sieci. Stosuj?c t? technik?, wszelkie zidentyfikowane problemy i ich konsekwencje s? zmniejszane.

<<KUP pul? rakietow?>>

Gdzie mo?na kupi? RPL Rocket Pool?

RPL jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, a kryptowaluty BKEX, Uniswap (V3), Hoo, Uniswap (V2) i Hotbit nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP pul? rakietow?>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Rocket Pool RPL

Ile monet Rocket Pool RPL znajduje si? obecnie w obiegu?

Rocket Pool (RPL) to kryptowaluta dzia?aj?ca na blockchainie Ethereum. Obecne zapasy Rocket Pool to 17 922 514,606585, a p?ynno?? 10 279 742 404181.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Rocket Pool RPL?

?rodki bezpiecze?stwa podj?te przez Rocket Pool RPL przez deweloperów oparte s? na systemie blockchain Ethereum. Zaawansowany handel z poufno?ci? danych jest g?ównym parametrem, dzi?ki któremu handel na tej platformie jest ?atwiejszy dla potencjalnych inwestorów.

Od jakich czynników zale?y cena RPL puli rakietowej?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RPL.

<<KUP pul? rakietow?>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny Rocket Pool RPL zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 32,40 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e RPL pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.


<<KUP pul? rakietow?>>

Oficjalna strona Rocket Pool RPL - https://www.rocketpool.net/

Rocket Pool RPL Twitter - https://twitter.com/Rocket_Pool

Rocket Pool RPL Medium - https://medium.com/rocket-pool

Rocket Pool RPL Reddit - https://reddit.com/r/rocketpoolCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne