Jak i gdzie kupi? token renderuj?cy (RNDR) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celem RNDR jest po??czenie projektantów wizualnych, którzy wymagaj? pojemno?ci GPU do uko?czenia renderowania projektów z u?ytkownikami, którzy maj? bezczynne zasoby (operatorzy w?z?ów). U?ytkownik, który potrzebuje zadania renderowania, p?aci w RNDR za us?ug?, a sie? obs?uguje transakcj? i rozdziela zadanie mi?dzy w?z?y. Niewielka cz??? p?atno?ci jest pobierana jako op?ata za us?ug? (0,5 do 5% ca?o?ci wymaganej do przetworzenia zadania, w zale?no?ci od dost?pno?ci i popytu), co pomaga w utrzymaniu p?ynnego dzia?ania sieci peer-to-peer. Aby do??czy?, u?ytkownicy musz? najpierw utworzy? konta Ethereum Blockchain i unikalne portfele, po czym mog? wchodzi? w interakcje z monet? i sieci? RNDR.

<<Kup token renderowania >>

Informacje o tokenie renderowania

RenderToken (RNDR) to przydzielona spo?eczno?? renderuj?ca GPU zbudowana na bazie ?a?cucha bloków Ethereum, maj?ca na celu przy??czenie artystów i studiów wymagaj?cych energii obliczeniowej GPU z towarzyszami wydobywczymi sk?onnymi do dzier?awienia swoich kompetencji GPU.

Aby upewni? si?, ?e wszystkie dzie?a sztuki zosta?y prawid?owo wyrenderowane przed wyp?at? ceny i wydaniem dzie?a, RNDR stosuje po??czenie r?cznych i zautomatyzowanych maszyn do sprawdzania poprawno?ci pracy lub w tym przypadku dowodu renderowania. W?asno?? zastrze?ona jest haszowana po dodaniu i przekazywana do w?z?ów fragmentarycznie w celu renderowania z wykorzystaniem nieod??cznych funkcji bezpiecze?stwa blockchain Ethereum. Wszystkie op?aty RNDR s? przechowywane w depozycie podczas renderowania i przekazywane operatorom w?z?ów po ludzkiej weryfikacji pomy?lnej pracy przez artyst? zlecaj?cego.

<<Kup token renderowania >>

Co to jest token renderowania [RNDR]?

RNDR to token ERC-20 u?ywany do p?acenia za renderowanie animacji, grafiki ruchu i widocznych efektów w spo?eczno?ci RNDR, która jest sieci? obliczeniow? GPU typu peer-to-peer, która ??czy twórców potrzebuj?cych dodatkowej mocy obliczeniowej z dostawcami, którzy nabywaj? Tokeny RNDR w zamian za energi? GPU. Umo?liwia dystrybucj? i przetwarzanie skomplikowanych zada? renderowania opartych na procesorach graficznych w spo?eczno?ci peer-to-peer, upraszczaj?c transakcyjny sposób renderowania i przesy?ania strumieniowego ?rodowisk 3D, mody i gad?etów dla klientów zatrzymuj?cych si?.

RNDR ma na celu po??czenie twórców mediów potrzebuj?cych mocy komputera, aby uko?czy? projekty renderowania z tymi, którzy maj? bezczynny sprz?t i chc? na nim zarabia?. Tokeny RNDR s?u?? do uiszczania op?at za u?ytkowanie tych klientów. Daje równie? nowym u?ytkownikom, którzy nie s? zaznajomieni z kryptowalut?, prosty sposób na rozpocz?cie pracy w sieci, jednocze?nie ucz?c si?, jak by? bezpiecznym, wykorzystuj?c kredyty RNDR. Kredyt RNDR, w przeciwie?stwie do tokenów RNDR, mo?na kupi? bezpo?rednio przez portal RNDR za pomoc? PayPal lub Stripe. Kiedy klient kupuje kredyty RNDR, kredyty s? zabezpieczone tokenami RNDR, które organizacja RNDR kupi?a w umowie, co oznacza, ?e podczas gdy pisarz p?aci za prac? za wykorzystanie kredytów RNDR, operatorzy w?z?ów s? wyp?acani w tokenach RNDR za swoje obrazy.


<<Kup token renderowania >>

Kim s? za?o?yciele Render Token [RNDR]?

Koncepcja sieci RNDR zosta?a pierwotnie stworzona w 2009 roku przez Julesa Urbacha, dyrektora generalnego firmy macierzystej, firmy la Tech OTOY Inc., firmy specjalizuj?cej si? w rozwi?zaniach programowych opartych na procesorach graficznych. Podstawowe za?o?enie sieci RNDR ewoluowa?o w kierunku wykorzystania generowania ?a?cucha bloków w celu zwi?kszenia wykorzystania procesorów graficznych na ca?ym ?wiecie do celów innych ni? dowód pracy dla innych ?a?cuchów bloków.

Pierwsza oferta monet (ICO) trwa?a od 6 pa?dziernika do 12 pa?dziernika 2017 r. W ci?gu ca?ej transakcji sprzedano ??cznie 4650922 tokenów RNDR po 0,25 USD ka?dy. Zespó? stwierdzi? w marcu 2018 r., ?e ??czna liczba wygenerowanych tokenów ekosystemu wyniesie 536 870 912 RNDR. W marcu 2018 r. rozpocz??a si? procedura migracji kontraktów ze stosunkiem migracji 1:1 pomi?dzy starymi i nowymi kontraktami. 24 czerwca 2019 r. uruchomiono Genesis Mainnet, co oznacza przej?cie projektu z Ropsten Testnet na Ethereum Mainnet i nie tylko. Zespó? og?osi? nast?pnie plan zakupu 4,5 miliona tokenów RNDR na gie?dzie Probit w marcu 2020 r., Wykorzystuj?c ówczesne warunki rynkowe.


<<Kup token renderowania >>

Co sprawia, ?e token renderowania jest wyj?tkowy?

Render Token korzysta z keeperów, które s? repozytoriami poza ?a?cuchem dla poufnych danych, które umo?liwiaj? inteligentnym kontraktom interakcj? z prywatnymi danymi bez po?wi?cania przejrzysto?ci lub identyfikowalno?ci.

Poniewa? wykorzystuje RNDR do zapisywania danych, tBTC, pierwsza aplikacja stworzona na Render Token, jest odporna na cenzur?. Ka?dy token TBTC jest w pe?ni zabezpieczony i dopasowany rezerw? co najmniej 1 BTC. Losowy sygna? nawigacyjny Keep jest u?ywany przez tBTC do wybierania „sygnatariuszy”, którzy s? zwi?zani w ETH i odpowiedzialni za zdeponowane BTC. Oznacza to, ?e mo?esz zmieni? TBTC na BTC, kiedy tylko chcesz, bez konieczno?ci rejestrowania si? jako po?rednik.

<<Kup token renderowania >>

Gdzie mo?na kupi? token renderuj?cy [RNDR]?

RNDR jest obecnie dost?pny do handlu na coraz wi?kszej liczbie gie?d, w tym na parach kryptowalut i stablecoin. Te gie?dy to Huobi Global, HitBTC, KuCoin, ZT i Hoo.


<<Kup token renderowania >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak mo?na wykorzysta? RNDR?

Dzi?ki stakingowi, RNDR mo?e by? wykorzystany do ochrony Render Tokena i tBTC. W sieci wykonaj losowy sygna? nawigacyjny i w?z?y ECDSA. Aby wykona? tBTC tak, jakby by? kompletnym w?z?em. Dzi?ki integracji ETH, osoby zainteresowane RNDR mog? pe?ni? jeszcze wi?ksz? rol? jako osoby podpisuj?ce tBTC.

Ile monet RNDR jest w obiegu?

W obiegu znajduje si? 577 034 460 monet RNDR, a ca?kowita poda? to 1 000 000 000 monet RNDR.

Od jakich czynników zale?y cena tokena renderowania [RNDR]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RNDR.

<<Kup token renderowania >>

Wniosek

Render Token wydaje si? mie? siln? pozycj? rynkow?. W ci?gu ostatnich pi?ciu lat nast?pi? wzrost zapotrzebowania na us?ugi renderowania GPU. W szczególno?ci Render Token mo?e zaoszcz?dzi? firmie du?o pieni?dzy na sprz?cie. Jednocze?nie umo?liwia zwyk?ym u?ytkownikom otrzymywanie zach?t w postaci dochodu pasywnego. W rezultacie mo?esz przewidywa?, ?e ten projekt b?dzie si? rozwija? w kolejnych miesi?cach.

<<Kup token renderowania >>

Render Token Oficjalna strona internetowa – https://rendertoken.com/

Render Token Medium – https://medium.com/render-token

Renderuj token Reddit – https://twitter.com/rendertoken
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne