Jak i gdzie kupi? renBTC (RENBTC): ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Najlepszym sposobem na zrozumienie RenVM jest najpierw wyobra?enie sobie niewiarygodnego opiekuna, który przechowuje Twoje cyfrowe zasoby podczas poruszania si? po blockchainach. RenVM akceptuje BTC, przechowuje je i tworzy jako ERC20 (aka renBTC) w Ethereum ze stosunkiem 1:1, zapewniaj?c, ?e Twoje renBTC jest zawsze wspierane t? sam? warto?ci? BTC.

<<Kup renBTC>>

O renBTC

Celem tokena RenBTC jest wytworzenie tokena, którego warto?? jest powi?zana z warto?ci? Bitcoin. Oznacza to, ?e 1 RenBTC jest równy 1 BTC, pomimo faktu, ?e pierwszy to token ERC-20 oparty na Ethereum. Ta koncepcja jest podobna do wBTC, poniewa? oba projekty maj? ten sam cel: wprowadzenie Bitcoina do ?wiata Ethereum.

Z drugiej strony RenBTC jest wspierany przez personel zaanga?owany w znacznie wi?cej. W rzeczywisto?ci jest to tylko ma?y element wi?kszego wysi?ku, aby wynie?? interoperacyjno?? blockchain na nowy poziom.

Odkupienie renBTC jest dok?adnie tak ?atwe, jak wybicie go. U?ytkownik musi jedynie przes?a? swoje renBTC z powrotem do RenVM (za niewielk? op?at?), a natywny Bitcoin zostanie wys?any na adres u?ytkownika. Ilo?? tokenów renBTC zostaje zmniejszona, aby odzwierciedli? zmniejszone rezerwy poprzez ich zniszczenie.

<<Kup renBTC>>

Co to jest renBTC [RENBTC]?

RenBTC to oparta na Ethereum waluta ERC-20 powi?zana z Bitcoinem. W rezultacie ka?dy RENBTC mo?e by? zawsze wymieniony na jednego bitcoina, a jego warto?? jest zbli?ona do kursu rynkowego bitcoina.

RenBTC to kryptowaluta stworzona na platformie Ren, która jest otwartym protoko?em, który umo?liwia ka?demu dost?p do p?ynno?ci mi?dzy blockchainami, umo?liwiaj?c przesy?anie aktywów z innych blockchainów do zdecentralizowanych aplikacji Ethereum (DApps). Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) i Zcash to najpopularniejsze obs?ugiwane kryptowaluty (ZEC).
 

<<Kup renBTC>>

Kim s? za?o?yciele renBTC [RENBTC]?

Taiyang Zhang, obecny dyrektor generalny Ren, za?o?y? firm? le??c? u podstaw ekosystemu Ren. Zhang jest wspó?za?o?ycielem Virgil Capital, firmy zajmuj?cej si? wielostrategi? ilo?ciowego handlu bitcoinami. Jest utalentowanym programist? i wczesnym entuzjast? kryptowalut.

W zespole Rena znajduje si? równie? Loong Wang, obecny CTO firmy. Wang pracowa? dla Neucode jako g?ówny in?ynier oprogramowania, a tak?e jest wyk?adowc? akademickim na Australijskim Uniwersytecie Narodowym.

Trzech dodatkowych in?ynierów oprogramowania, jeden programista blockchain i badacz tworz? reszt? zespo?u, który obecnie liczy ponad 30 osób.

<<Kup renBTC>>

Co sprawia, ?e renBTC jest wyj?tkowe?

G?ówn? ró?nic? mi?dzy renBTC a innymi tokenami Bitcoin jest zdolno?? tokena do zamiany warto?ci w dowolnym momencie. RenVM wykorzystuje zdecentralizowany ?a?cuch w?z?ów zwany Darknodes, a nie pojedyncz? platform? powiernicz? do przechowywania bitcoinów. U?ytkownicy mog? wybija? i pali? tokeny w dowolnym momencie, bez konieczno?ci przechodzenia przez proces KYC. Setki transakcji mog? by? obs?ugiwane przez protokó? na minut? i nigdy nie s? przyt?oczone.

RenVM mo?na równie? ?atwo w??czy? do ró?nych zdecentralizowanych aplikacji za pomoc? wyspecjalizowanych adapterów Ren. Oznacza to, ?e u?ytkownik mo?e natychmiast u?y? Bitcoin (poprzez RENBTC) na zdecentralizowanej gie?dzie (DEX) lub platformie po?yczkowej bez konieczno?ci przechodzenia przez ?adne dodatkowe kroki.

Warto równie? zauwa?y?, ?e klucze prywatne ECDSA RenVM s? utrzymywane w tajemnicy, co skutkuje monet? BTC, która jest niezaufana, zdecentralizowana i nie wymaga ?adnych uprawnie? w sieci Ethereum.

<<Kup renBTC>>

Gdzie mo?na kupi? renBTC [RENBTC]?

U?ytkownicy zawsze mog? uzyska? RenBTC, wybijaj?c go za pomoc? dowolnego Bitcoina, który obecnie maj? w systemie RenVM. Z drugiej strony token ERC-20 renBTC mo?na naby? bezpo?rednio na wielu g?ównych gie?dach, w tym Binance i Huobi Global, a tak?e na wielu zdecentralizowanych gie?dach, takich jak Uniswap i 1inch Exchange.

Najpopularniejszymi parami handlowymi renBTC w grudniu 2020 r. s? renBTC/BTC, renBTC/WETH i renBTC/USDT. Chocia? w tej chwili nie ma bezpo?rednich ramp walutowych do renBTC, mo?esz kupi? Bitcoin za pomoc? fiat (jak opisano tutaj), a nast?pnie przekonwertowa? go na renBTC za po?rednictwem platformy RenVM.

<<Kup renBTC>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy m?drze jest inwestowa? w Renbtc?

Wed?ug WalletInvestor cena renBTC ma wzrosn?? z 34527,53456 USD do 86951,80 USD w ci?gu roku. W rezultacie RENBTC to fantastyczna inwestycja. Potencja? d?ugoterminowego zysku wynosi 151,83 proc. Oczekuje si?, ?e cena na koniec 2026 r. wyniesie 293595 USD.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? RENBTC?

RenBTC jest zbudowany na blockchainie Ethereum, który jest jednym z najbezpieczniejszych obecnie u?ywanych blockchainów. Tysi?ce górników Ethereum wspó?pracuj? ze sob?, aby zapewni? bezpiecze?stwo blockchainowi Ethereum i sprzedawanym na nim tokenom.

Od jakich czynników zale?y cena sieci RENBTC [RENBTC]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RENBTC.

<<Kup renBTC>>

Oficjalna strona renBTC – https://renproject.io/

renBTC Twitter – https://twitter.com/renprotocol

renBTC Reddit – https://reddit.com/r/renproject

renBTC Medium – https://medium.com/renproject

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne