Jak i gdzie kupi? raf? (REEF) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? [Reef REEF]___Prosty przewodnik krok po kroku

Reef to platforma DeFi oparta na Polkadocie, która ma na celu zapewnienie handlu mi?dzy ?a?cuchami. Jedn? z ofert projektu jest silnik zysku i inteligentny agregator p?ynno?ci.

Obecna cena Reef wynosi 0,029010 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 77 148 039 USD. Nasze ceny REEF na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. Rafa zyska?a 1,53% w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 397 714 504 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #160. Ma w obiegu poda? 13 709 721 016 monet REEF i maksymaln? produkcj? 13 709 721 016 monet REEF.

<<KUP raf?>>

O rafie rafowej

Reef zbiera p?ynno?? i automatyzuje proces. Stara si? równie? przezwyci??y? wady obecnych platform transakcyjnych. Podczas gdy scentralizowane rynki s? podatne na hakerów, zdecentralizowana konkurencja mo?e nie mie? przep?ywów pieni??nych i by? niewygodna w u?yciu.

Zespó? Reef jest w?a?cicielem 16 procent dostaw, podczas gdy nowo utworzona fundacja posiada 17,5%, a 12,5% jest przeznaczone na zrównowa?ony rozwój. Pozosta?e 30% zostanie przeznaczone na wyniki protoko?ów i nagrody za stabilno??, a aktywa b?d? udost?pniane etapami od teraz do ko?ca 2025 r.

<<KUP raf?>>

Czym jest rafa rafowa?

Reef jest skierowany zarówno do nowicjuszy, jak i obecnych u?ytkowników DeFi, którzy maj? problemy z nad??aniem za dobr? alokacj? aktywów.

Projekt rozpocznie si? w drugiej po?owie 2020 roku. Zwolennicy Reef twierdz?, ?e obecna metoda handlu, po?yczania i stakowania kryptowalut jest rozdrobniona, co skutkuje „strasznym do?wiadczeniem dla wszystkich jego uczestników”.

Kim s? za?o?yciele Reef REEF?

Denko Mancheski jest za?o?ycielem Reef. Jego celem by?o zmniejszenie przeszkód technologicznych utrudniaj?cych wej?cie dla inwestorów detalicznych zainteresowanych DeFi oraz zapewnienie prostego systemu wydawania os?dów, który uwzgl?dnia apetyt na ryzyko u?ytkownika.

Mancheski chcia? pomóc nowicjuszom w kryptowalutach w pokonywaniu wyzwa? zwi?zanych z korzystaniem z ksi?g zamówie? i nauczeniem si?, jak z ?atwo?ci? dzia?aj? ró?ne protoko?y.

<<KUP raf?>>

Co sprawia, ?e Reef REEF jest wyj?tkowy?

Jedn? z wyró?niaj?cych cech Reef jest ?atwo??, z jak? ka?dy protokó? DeFi mo?e zosta? zintegrowany z jego systemem operacyjnym. Dzi?ki opcji jednego dotkni?cia u?ytkownicy mog? teraz uzyska? dost?p do opcji i odrzuci? je, zmniejszaj?c cz??? obci??enia zwi?zanego z obs?ug? zasobów puli przep?ywów pieni??nych.

W rezultacie u?ytkownicy Reef maj? teraz dost?p do wi?kszej gamy platform bez konieczno?ci posiadania wielu kont i mnóstwa danych logowania, które mog? by? trudne do zapami?tania.

<<KUP raf?>>

Gdzie mo?na kupi? raf? rafow??

REEF mo?na kupi? na Binance w dwóch ró?nych parach handlowych: Bitcoin i stablecoin USDT. Zosta? równie? dodany do bazy danych Bilaxy. REEF mo?na równie? uzyska? za po?rednictwem zdecentralizowanej wymiany Uniswap za pomoc? Wrapped Ether i USDT.


<<KUP raf?>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Reef REEF

Ile monet Reef Reef znajduje si? obecnie w obiegu?

REEF ma obecnie w obiegu ponad trzy miliardy tokenów. Je?li chodzi o ca?kowit? poda? tokenów, oko?o 3% zosta?o przydzielone do Binance Launchpool, podczas gdy pozosta?e 21% zosta?o rozproszone w?ród inwestorów za po?rednictwem aktywów kryptograficznych.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Reef REEF?

Wspólna koncepcja bezpiecze?stwa Polkadot chroni sie?. Dzi?ki temu system jest nie tylko bardziej wytrzyma?y, ale tak?e umo?liwia wprowadzanie ulepsze? bez potrzeby stosowania widelców.

Od jakich czynników zale?y cena rafy rafowej?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? REEF.

Wniosek

Po uko?czeniu do 100% w ci?gu zaledwie jednego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich wra?liwy rynkowy charakter.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby zacytowa?, ?e tokeny Reef REEF zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,029 USD za token, pomimo niedawnych waha? i czynnika niepewno?ci, z którymi rynek handlowy si? zgadza.
<<KUP raf?>>


Oficjalna strona Reef REEF - https://reef.finance/

Reef REEF Twitter - https://twitter.com/ReefDeFi

Reef REEFReddit - https://reddit.com/r/ReefDeFi

Reef REEF Medium - https://medium.com/@reefdefi


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne