Jak i gdzie kupi? Raydium [RAY] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Raydium jest automatycznym animatorem rynku pojazdów (AMM) i dostawc? przep?ywów pieni??nych dla gie?dy Serum zbudowanej na blockchainie Solana (DEX).

CoinMarketCap zajmuje obecnie 109 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 707 378 097 USD.

<<KUP Raydium>>

O Raydium RAY

Raydium, w przeciwie?stwie do innych AMM, zapewnia p?ynno?? w ?a?cuchu centralnemu ksi?dze zlece? z limitem, co oznacza, ?e ?rodki ulokowane w Raydium s? przekszta?cane w zlecenia z limitem, które znajduj? si? w ksi?gach zlece? Serum. Posiada ca?kowit? poda? 555 000 000 monet RAY w obiegu i dostaw? 69 869 181 monet RAY w obiegu.

P?yty Raydium LP maj? teraz dost?p do ca?ego przep?ywu zamówie? Serum, a tak?e ich istniej?cej p?ynno?ci. Ca?y ekosystem kryptograficzny wymaga skalowalnego, elastycznego i ?atwo adaptowalnego protoko?u. Z my?l? o tym stworzono rad.


<<KUP Raydium>>

Co to jest Raydium RAY?

Raydium wykorzystuje funkcjonalno?? wymiany Solana i Serum Decentralized, aby u?atwi? szybkie i niedrogie transakcje. Raydium to zautomatyzowany animator rynku, który wraz ze swoimi pulami przep?ywów pieni??nych przedstawia ide? dost?pu do rezerw kapita?owych na gie?dzie Serum Decentralized.

Solana wyró?nia si? w DeFi ze wzgl?du na szybko?? grzmotów do 65 000 transakcji na sekund?, przypadki blokowania 400 ms i median? kosztów transakcji poni?ej 0,01 USD. Raydium wydaje si? wierzy? w wizj? Solany i woli wierzy?, ?e b?dzie ona nap?dza? przysz?e De-Fi.

<<KUP Raydium>>

Kim s? za?o?yciele Raydium RAY?

Szefem technologii Raydium i liderem zespo?u deweloperskiego jest XRay. X ma 8-letnie do?wiadczenie na rynkach tradycyjnych i kryptograficznych jako architekt systemów handlowych i systemów o zmniejszonym opó?nieniu.

Ogóln? strategi?, procesami, kierowaniem urz?dzeniami i rozwojem firmy Raydium kieruje AlphaRay. Z histori? w zakresie obliczeniowego handlu towarami, Alpha przesz?a na tworzenie kryptowalut i alokacj? przep?ywów pieni??nych w 2017 roku.

GammaRay odpowiada za marketing i komunikacj?, a tak?e plan strategiczny i rozwój produktów. G?ównym celem Gammy w wirtualnej walucie przed Raydium by?a naukowa analiza i dobrowolny handel.

<<KUP Raydium>>

Co sprawia, ?e Raydium RAY jest wyj?tkowy?

Wyj?tkowo?? natywnego tokena Raydium jest bardzo widoczna w nast?puj?cych funkcjach oferowanych klientom przez system.

Funkcja obstawiania w celu uzyskania wi?kszych korzy?ci zgodnie z protoko?ami ustalonymi dla op?at transakcyjnych

Aby uzyska? autentyczne, ale wolne od usterek alokacje IDOP, klienci s? proszeni o postawienie stawki

Aby by? wolnym i uczciwym w u?atwianiu potencjalnym klientom dotarcie do trwa?ych klientów, system zarz?dzania firmy Raydium do podejmowania decyzji dotycz?cych protoko?ów to dia za po?rednictwem systemu g?osowania ?adu

<<KUP Raydium>>

Gdzie mo?na kupi? Raydium RAY?

RAY jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, z parami kryptowalut i stablecoin. Raydium.io, FTX.com i gate.io nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP Raydium>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Raydium RAY

Ile monet Raydium RAY znajduje si? obecnie w obiegu?

G?ówna sie? Raydium zosta?a uruchomiona 21 lutego 2021 roku, z 555.000.000 tokenami utworzonymi na samym pocz?tku. W ci?gu trzech lat 34% wszystkich tokenów zostanie opublikowanych jako nagrody za wydobycie przep?ywów pieni??nych.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Raydium RAY?

?rodki bezpiecze?stwa podj?te przez Raydium RAY przez deweloperów opieraj? si? na systemie blockchain Ethereum. Zaawansowany handel z poufno?ci? danych jest g?ównym parametrem, dzi?ki któremu handel na tej platformie jest ?atwiejszy dla potencjalnych inwestorów.

Od jakich czynników zale?y cena Raydium RAY?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RAY.

<<KUP Raydium>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Raydium zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 10,18 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e RAY pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Raydium>>

Oficjalna strona Raydium RAY - https://raydium.io/#/


Raydium RAY Twitter - https://twitter.com/raydiumprotocol


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne