Jak i gdzie kupi? Ravencoin [RVN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kupowanie Ravencoina jest w dzisiejszych czasach proste. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal! B?dziesz jednak musia? wykona? nast?puj?ce kroki, aby go uko?czy?. Jest podzielony na sekcje; po prostu pod??aj za tym, który odpowiada Twoim potrzebom.

O Ravencoinach [RVN]

Ravencoin wykorzystuje technologi? ?a?cucha bloków, aby umo?liwi? transfery zasobów peer-to-peer. Ravencoin (RVN) to kryptowaluta przeznaczona wy??cznie do transferu aktywów. To odró?nia j? od innych walut, w których jest to refleksja.

Osi?ga to, umo?liwiaj?c ka?demu tworzenie cyfrowej w?asno?ci zabezpieczonej przez RVN. Ten towar mo?na nast?pnie przekaza? innej osobie, a op?aty transakcyjne uiszcza si? w RVN. Ksi?ga Ravencoin jest nast?pnie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowego w?a?ciciela aktywów.


<<KUP RVN>>

Co to s? Ravencoins [RVN]?

Ravencoin to globalny system peer-to-peer (P2P), który ma na celu skonstruowanie specyficznej dla przypadków u?ycia ksi?gi, która ma na celu efektywne wykonywanie jednej funkcji: transfer aktywów od jednej strony do drugiej. Ravencoin zosta? wprowadzony na rynek 31 pa?dziernika 2017 r., a narz?dzia do wydobywania zosta?y opublikowane 3 stycznia 2018 r., z tzw. uczciwym wydaniem: bez premine, ICO lub masternodes. Zosta? nazwany po serii HBO Game of Thrones.

<<KUP RVN>>

Kim s? za?o?yciele Ravencoins [RVN]?

Bruce Fenton, Tron Black i Joel Weight opracowali raport Ravencoin.

Wszyscy byli do?wiadczonymi biznesmenami i programistami, zanim uruchomili swój projekt, co odró?nia ich od wi?kszo?ci t?umu kryptowalut.

Fenton naprawd? jest w spo?eczno?ci kryptograficznej, zasiadaj?c w radzie dyrektorów Fundacji Bitcoin i jako dyrektor wykonawczy w latach 2015-2018.

Przed kryptowalut? pracowa? w bankowo?ci inwestycyjnej przez 13 lat jako dyrektor zarz?dzaj?cy Atlantis Consulting oraz jako wiceprezes Morgan Stanley w latach 90-tych. Obecnie jest dyrektorem naczelnym Chainstone Labs, fintechowej firmy stealth.

Tron Black jest starszym in?ynierem oprogramowania z ponad 30-letnim do?wiadczeniem, w tym pe?ni?c funkcj? dyrektora generalnego wielu firm programistycznych. Od 2013 roku pracuje w przestrzeni kryptograficznej nad wieloma projektami, w tym Verified Wallet i CoinCPA.

Szef dzia?u bada? Overstock.com, Weight, jest znanym sklepem internetowym. Wcze?niej pracowa? w Medici Ventures jako COO i CTO. Po uko?czeniu Uniwersytetu Utah jest do?wiadczonym in?ynierem oprogramowania, który rozpocz?? swoj? karier? w 1998 roku, obecnie w ba?ce internetowej.


<<KUP RVN>>

Co sprawia, ?e Ravencoins [RVN] s? wyj?tkowe?

Ravencoin jest rozwidleniem kodu Bitcoin, który zawiera cztery g?ówne zmiany: zmodyfikowany harmonogram emisji (z nagrod? za blok w wysoko?ci 5000 RVN), jednominutowy czas blokowania, limit poda?y monet wynosz?cy 21 miliardów (tysi?c razy wi?cej ni? BTC) , oraz algorytm wyszukiwania (KAWPOW, dawniej odpowiednio X16R i X16RV2) zaprojektowany w celu zmniejszenia centralizacji wydobywania spowodowanego przez sprz?t ASIC.

Ravencoin to kryptowaluta, której celem jest zaj?cie si? przenoszeniem w?asno?ci i handlem na blockchain. Wcze?niej zasób utworzony w ?a?cuchu bloków Bitcoin mo?e zosta? omy?kowo usuni?ty, gdy tokeny, z którymi zosta? wyprodukowany, zosta?y sprzedane.

Monety RVN s? przeznaczone do u?ytku jako waluta w sieci wewn?trznej i musz? zosta? spalone w celu wydania tokenów w Ravenchain. Przyk?adami aktywów s? rzeczy powiernicze z prawdziwego ?wiata, takie jak z?oto lub prawdziwe euro, produkty i przedmioty cyfrowe, cz??? projektu, taka jak akcje i obligacje, mile lotnicze lub godzina czyjego? dochodu.

Przysz?e wersje protoko?u Ravencoin b?d? obejmowa? zintegrowan? komunikacj? i g?osowanie elektroniczne.

<<KUP RVN>>

Gdzie mo?na kupi? Ravencoin [RVN]?

RVN to wymienna moneta zawieraj?ca pary handlowe kontra Tether (USDT), inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, oraz walut? fiducjarn?.

Binance, Huobi Global, OKEx, ZG.com i VCC Exchange to obecnie g?ówne transakcje Ravencoin. Inne znajduj? si? na naszej stronie gie?d kryptowalut.

<<KUP RVN>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Ravencoins [RVN] za gotówk??

Ravencoin nie mo?na kupi? za gotówk?. Mimo ?e niektóre bankomaty akceptuj? Ravencoin, stanowi? mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptograficznych.

Je?li naprawd? chcesz kupowa? za gotówk?, musisz najpierw kupi? bitcoiny, a nast?pnie skorzysta? z us?ugi takiej jak Binance, aby wymieni? bitcoiny na RVN.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Ravencoinów [RVN] w Europie?

Tak, wielu bezpiecznych i renomowanych brokerów handluje Ravencoinem. Mo?esz u?y? jednego z nich do zakupu preferowanych kryptowalut.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Ravencoins [RVN]?

Twój bud?et inwestycyjny okre?la, ile pieni?dzy chcesz w niego zainwestowa?. Jednak kilku brokerów na?o?y?o minimalny limit zakupu, poni?ej którego nie b?dziesz móg? handlowa? na stronie. Mo?e wynosi? od 1 € do 25 €. Wszystko zale?y od po?rednictwa, z którym handlujesz.


<<KUP RVN>>

Wniosek

Ravencoin b?dzie mo?na kupi? w 2021 roku za po?rednictwem ró?nych brokerów internetowych. Mo?esz wybra? brokerów, którzy zapewniaj? ?atwy interfejs u?ytkownika, aby maksymalnie u?atwi? Ci zostanie w?a?cicielem Ravencoin.


Oficjalna strona Ravencoins https://ravencoin.org/

Konto Ravencoins na Twitterze https://twitter.com/ravencoin

Sie? Ravencoins https://ravencoin.network/<<KUP RVN>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne