Jak i gdzie kupi? RAMP [RAMP] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

RAMP DeFi to zdecentralizowany protokó?, który ma na celu zwi?kszenie adopcji DeFi poprzez umo?liwienie u?ytkownikom innym ni? Ethereum (ETH) stawiania tokenów na platformach ETH, a tak?e umo?liwienie u?ytkownikom Ethereum interakcji z sieci? RAMP w celu zwi?kszenia swoich zysków.

CoinMarketCap zajmuje teraz 329 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 146 665 992 USD. Posiada w obiegu 388 139 558 monet RAMP i ca?kowit? produkcj? 1 000 000 000 monet RAMP.

<<KUP RAMPA>>

O RAMPIE [RAMPA]

RAMP DeFi umo?liwia zabezpieczenie pieni?dzy postawionych na blockchainach spoza ERC-20 w rUSD, stablecoin stworzonym na blockchainie Ethereum.

Kluczow? konsekwencj? jest to, ?e efektywno?? kapita?owa na u?o?onych aktywach cyfrowych jest maksymalizowana, poniewa? u?ytkownicy otrzymuj? zach?ty do obstawiania, odblokowuj? p?ynno?? z obstawionych aktywów i uk?adaj? wiele strumieni zysków w tym samym momencie.

RAMP powsta? w odpowiedzi na szybk? ekspansj? rosyjskiej gospodarki, która ma przekroczy? 300 miliardów dolarów do 2021 r., a tak?e nieefektywno?? rynków wzrostu gospodarczego.

<<KUP RAMPA>>

Co to jest RAMPA [RAMPA]?

Klienci, którzy s? ju? na blockchainie Ethereum, mog? tworzy? eUSD, umieszczaj?c swoje stablecoiny ERC20 w puli p?ynno?ci eUSD RAMP. Oznacza to, ?e w?a?ciciele rUSD i eUSD mog? ?atwo wymienia?, po?ycza? lub zaci?ga? po?yczki obu monet, tworz?c p?ynno?? dla konsumentów z funduszami zamkni?tymi w schematach stakowania.

Crust u?ywa specjalnego stosu protoko?ów do autonomicznego buforowania. Jest rozszerzalny na ró?ne protoko?y warstwy pami?ci masowej, w szczególno?ci IPFS, a tak?e obs?uguje warstw? aplikacji.

Jego konstrukcja jest w stanie obs?u?y? warstw? systemu rozproszonego i zbudowa? ca?? spo?eczno?? chmury.

<<KUP RAMPA>>

Kim s? za?o?yciele RAMP [RAMP]?

Lawrence Lim i Loh Zheng Rong s? wspó?za?o?ycielami RAMP. Lim wcze?niej pracowa? jako szef ekspansji mi?dzynarodowej w IOST oraz jako globalny mened?er sprzeda?y w TradeGecko.

Podczas gdy oprócz wspó?za?o?ycieli NOX Pte Ltd, Loh Zheng Rong s?u?y? jako partner konsultingowy w zakresie blockchain w Merkle Ventures LLP.

<<KUP RAMPA>>

Co sprawia, ?e RAMP [RAMP] jest wyj?tkowy?

Aby ekonomicznie nap?dza? transakcje walutowe w systemach blockchain, sie? wykorzystuje architektur? p?ynno?ci w??cz/wy??cz. Tokeny, które wykorzystuj? standard inny ni? Ethereum, s? najpierw przekszta?cane w stablecoiny zwane rUSD do u?ytku w sieci Ethereum w ramach tego frameworka.

Stablecoins oparte na ERC-20 mo?na równie? zamieni? na eUSD do wykorzystania w puli p?ynno?ci Ramp DeFi. Po konwersji posiadacze rUSD b?d? mogli korzysta? z gotówki przechowywanej w blockchainach innych ni? Ethereum, a tak?e korzysta? z w pe?ni zabezpieczonych stablecoinów i otrzymywa? nagrody za stawianie. Posiadacze eUSD zarabiaj? odsetki, po?yczaj?c swoje cyfrowe pieni?dze i maj? mo?liwo?? oferowania p?ynno?ci za po?rednictwem protoko?ów DeFi.

<<KUP RAMPA>>

Gdzie mo?na kupi? RAMP [RAMP]?

Aby zapewni? skuteczn? i niezawodn? wymian? handlow? RAMP, brane s? pod uwag? nast?puj?ce wymiany na najwy?szym poziomie; Bibox, Gate.io, Hoo, Uniswap (V2) i wreszcie MXC.COM.


<<KUP RAMPA>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce RAMP RAMP

Ile monet RAMP RAMP znajduje si? obecnie w obiegu?

Przewiduje si?, ?e do lutego 2021 r. RAMP b?dzie mia? pocz?tkow? poda? 176 milionów monet, a szczytowa ilo?? operacyjna to 1 000 000 000 monet.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje RAMP RAMP?

RAMP Network wspó?pracuje z Crust Network, aby zapewni? bezpieczne zdecentralizowane przechowywanie danych w sieci. W zwi?zku z tym RAMP DeFi jest inicjatyw? otwartego finansowania z mo?liwo?ci? uwolnienia p?ynno?ci z postawionych aktywów cyfrowych, umo?liwiaj?c wszystkim konsumentom zabezpieczenie ich tre?ci cyfrowych przy jednoczesnym montowaniu w aktywach p?ynnych.

Od jakich czynników zale?y cena RAMPY?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? RAMP RAMP.

<<KUP RAMPA>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny RAMP RAMP zosta?y zaktualizowane do nowej, wszechczasowej, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,3775 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e RAMP RAMP pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP RAMPA>>

RAMP RAMP Oficjalna strona internetowa - https://rampdefi.com/

RAMPA RAMP Twitter - https://twitter.com/RampDefi

RAMP RAMP Medium - https://medium.com/@rampdefiCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne