Jak i gdzie kupi? Rakon [RKN] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

RKN to token, który nap?dza dzia?ania ekosystemu Rakon. Dzia?a jako „paliwo” dla inteligentnych kontraktów dzia?aj?cych w jego systemie.

W ci?gu ostatnich 24 godzin Rakon zyska? 2,55 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 136 059 561 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #335. W obiegu jest 242 857 143 monet RKN, a potencjalna produkcja to 285 714 286 monet RKN.

<<KUP Rakon>>

O Rakonie RKN

Rakon to technologia oparta na blockchain, która ??czy sprz?t, statki kosmiczne i zintegrowane technologie nawigacyjne w ca?kowicie zdecentralizowanych spo?eczno?ciach bez u?ycia mediatorów lub brokerów.

Sta?? dat? uruchomienia Rakonu ustalono na czwarty kwarta? 2020 r. Rakon uwa?a równie?, ?e inwestorzy kryptowalut uznaj? RKN za posiadaj?cy potencja? rozwojowy, co spowoduje, ?e ich decyzje zakupowe b?d? wspiera? t? inicjatyw?.

Najnowsza cena Rakon wynosi 0,560245 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 1 045 692 USD. Ceny RKN do USD s? utrzymywane w czasie rzeczywistym.

Inteligentne kontrakty s? wykorzystywane do zarz?dzania cz?stotliwo?ciami i rozwi?zaniami czasowymi dla urz?dze? takich jak kontrolery bezprzewodowe, inteligentne sieci elektryczne, technologie lotnicze i inne dzia?ania w systemie.

<<KUP Rakon>>

Czym jest Rakon RKN?

Rakon ma 85% podej?cie do marketingu monet, które zostanie szczegó?owo opisane w ulepszonej bia?ej ksi?dze, a zyski z sieci b?d? przekazywane posiadaczom tokenów RKN proporcjonalnie co kwarta?, zgodnie z dokumentem dotycz?cym polityki.

Podczas gdy transakcje RKN s? chronione przez zdecentralizowany blockchain Ethereum, umowa ERC-20 dotycz?ca tokena Ethereum jest zarz?dzana przez wystawc? tokena.

W konsekwencji za bezpiecze?stwo p?atno?ci u?ytkowników odpowiada równie? firma macierzysta Rakon, Orbit Network.

<<KUP Rakon>>

Kim s? za?o?yciele Rakon RKN?

Firma Orbit Network Inc., poprzez swoj? spó?k? zale?n? Blockchain Development Inc., uruchomi?a Rakon. Projekt zosta? opracowany w III kwartale 2018 roku, a jego premiera planowana jest na IV kwarta? 2020 roku.

Orbit Network tworzy produkty oparte na blockchain i inteligentne kontrakty w celu poprawy u?yteczno?ci i przyspieszenia globalnego wdro?enia blockchain w przedsi?biorstwach. Orbit Network prowadzi równie? Orbitex, platform? handlow? do handlu zarówno towarami standardowymi, jak i cyfrowymi.

<<KUP Rakona >>

Co sprawia, ?e Rakon RKN jest wyj?tkowy?

Rakon pracuje nad integracj? rozwi?za? protoko?ów kryptograficznych opartych na blockchain z firmami, które opieraj? si? na najnowocze?niejszych technologiach.

Jego biznesplan polega na tym, by sta? si? podstawowym rozwi?zaniem dla globalnych systemów pozycjonowania (GPS), telekomunikacji, us?ug obronnych, astronomii, Internetu rzeczy i innych bran?.

Koncentruje si? na w??czeniu zdecentralizowanych aplikacji do ogólnych algorytmów regulacji cz?stotliwo?ci i taktowania.

Zgodnie z projektem klienci b?d? mogli zdobywa? RKN, wspieraj?c inicjatyw? w mediach spo?eczno?ciowych i innych kana?ach online. Co wi?cej, RKN b?dzie, wed?ug korporacji, jedynym aktywem firmy Orbit Network Chain Server.

<<KUP Rakon>>

Gdzie mo?na kupi? Rakon RKN?

Lokalne gie?dy, takie jak Cat.Ex, CREX24 i ProBit list Rakon, które mog?y zosta? wymienione na Ethereum (ETH) i stablecoin Tether (USDT), to jedne z najbardziej niezawodnych platform wymiany RKN.<<KUP Rakon>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Rakon RKN

Ile monet Rakon RKN znajduje si? obecnie w obiegu?

Maksymalna dost?pno?? monet Rakon to 285 714 286.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Rakon RKN?

Moneta RKN to token ERC-20. W odpowiedzi Rakon opiera si? na publicznym blockchainie Ethereum, aby uwierzytelnia? i wykonywa? swoje transakcje.

Od jakich czynników zale?y cena Rakon RKN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Rakon.

<<KUP Rakon>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Rakon RKN zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,560 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Rakon RKN pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.
<<KUP Rakon>>

Oficjalna strona Rakon RKN - https://rkntoken.io/

Rakon RKN Twitter - https://twitter.com/RakonRkn

Rakon RKN Medium - https://medium.com/@rakontoken


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne