Jak i gdzie kupi? Quant [QNT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz naby? Quant (QNT), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) jako waluty handlowej. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze miejsca na zakup kryptowaluty za pomoc? kart bankowych. Rzu? okiem i dowiedz si? o najdoskonalszych strategiach handlu bitcoinami.


<<Kup ilo??>>

Informacje o ilo?ci [QNT]

Quant zosta? wprowadzony na rynek w czerwcu 2018 r. w celu integracji aplikacji i systemów blockchain na skal? ?wiatow? bez uszczerbku dla wydajno?ci lub u?yteczno?ci sieci. Jest to pierwsza inicjatywa, która zajmuje si? kwesti? interoperacyjno?ci poprzez opracowanie pierwszego systemu komputerowego blockchain.

Projekt ma s?u?y? jako system operacyjny dla technologii ksi?gi rozproszonej i sieci Overledger, która ??czy wiele opartych na blockchain. Program jest promowany jako pierwszy na ?wiecie blockchainowy system operacyjny.

Co to jest ilo?? [QNT]?

G?ównym celem Quant jest dzia?anie jako pomost mi?dzy wieloma ?a?cuchami bloków poprzez wykorzystanie Overledger. Sie? Overledger s?u?y jako kr?gos?up projektu, a Quant opisuje j? jako „ekologi?, na której zostanie stworzony przysz?y ekosystem gospodarki cyfrowej”.

Dla swoich konsumentów Overledger umo?liwia programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji wielo?a?cuchowych (znanych równie? jako mapy). Deweloperzy musz? posiada? pewn? liczb? tokenów Quant, aby zbudowa? Mapp w sieci (QNT).

Kim s? za?o?yciele Quant [QNT]?

Pracuj?c w bran?y medycznej, Gilbert Verdian, jeden z za?o?ycieli sieci Quant, opracowa? pomys? na projekt blockchain. Verdian docenia warto?? ??czno?ci w zapewnianiu obs?ugi pacjentów zapisanych na ró?nych platformach.

Verdian ma ponad 20-letnie do?wiadczenie w pomaganiu firmom na ca?ym ?wiecie w ulepszaniu ich bezpiecze?stwa, technologii i strategii biznesowych w celu osi?gni?cia znacz?cych wyników.

Przed do??czeniem do Quant System, Verdian pracowa? jako dyrektor ds. bezpiecze?stwa informacji (CISO) w Vocalink, firmie wydaj?cej karty Mastercard, oraz jako dyrektor operacyjny NSW Ambulance, CISO eHealth NSW oraz kierownik ds. bezpiecze?stwa w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci.


<<Kup ilo??>>

Co sprawia, ?e Quant [QNT] jest wyj?tkowy?

Od czasu ich wprowadzenia, innowatorzy opracowali przypadki aplikacji dla technologii blockchain i rozproszonej ksi?gi rachunkowej w praktycznie ka?dej znanej bran?y. Jednak pe?na kompatybilno?? mi?dzy tymi projektami okaza?a si? problemem. Firma Quant zosta?a za?o?ona, aby wype?ni? luki mi?dzy kilkoma ?a?cuchami bloków.

Overledger, platforma oprogramowania Quant, zosta?a stworzona, aby umo?liwi? ka?demu projektowi opartemu na blockchain dost?p do wszystkich innych aplikacji blockchain. Mo?e by? równie? u?ywany do ??czenia aplikacji z innymi aplikacjami w tym samym ekosystemie blockchain, takim jak Ethereum.

Quant zapewnia ró?ne warstwy umo?liwiaj?ce aplikacjom komunikowanie si? na ró?nych poziomach zamiast wielu transakcji blockchain. Quant zawiera warstwy do zakupów, komunikacji, filtrowania, sortowania oraz aplikacj? do wymiany i odsy?ania identycznych wiadomo?ci z innych aplikacji.

Quant App Store obs?uguje odczytywanie i monitorowanie transakcji z ró?nych ksi?g. Deweloperzy mog? u?ywa? Overledger do tworzenia innowacyjnych umów w wielu sieciach, takich jak te, które na nie nie zezwalaj?, takie jak Bitcoin. Deweloperzy mog? równie? u?ywa? sklepu do tworzenia i dystrybucji aplikacji wielo?a?cuchowych (map).

Gdzie mo?na kupi? Quant [QNT]?

QNT mo?na wymieni? na Bitcoin (BTC) i Ether (ETH), a tak?e stabilne monety, takie jak Tether (USDT) i pieni?dze fiducjarne, takie jak euro.

Czy jeste? nowy w kryptowalutach i chcesz wiedzie?, jak kupi? QNT? Oto samouczek krok po kroku, który dostarczy Ci wszystkiego, co musisz wiedzie? o kryptowalutach i o tym, jak kupi? swoje pierwsze monety.

Na Coinmarketcap QNT zajmuje obecnie 60 miejsce na 100 najlepszych kryptowalut z cen? 185,24 USD.

QNT jest notowany na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?.


<<Kup ilo??>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Quant [QNT] za gotówk??

Coinbase jest jedn? z najpopularniejszych gie?d kryptowalut akceptuj?cych fiat. Po zakupie kryptowalut o warto?ci 100 USD skorzystaj z poni?szego linku, aby zarejestrowa? si? w Coinbase i zarobi? darmowe bitcoiny o warto?ci 10 USD.

Czy s? jakie? szybkie sposoby kupowania ilo?ci [QNT] w Europie?

Waluty ilo?ciowe mo?na kupowa?, sprzedawa? i wymienia? na kilku platformach, w tym;

QNT mo?na wymieni? na Bitcoin (BTC) i Ether (ETH), a tak?e stabilne monety, takie jak Tether (USDT) i pieni?dze fiducjarne, takie jak euro.

Jaki jest najta?szy sposób zakupu Quant [QNT]?

Korzystaj?c z karty kredytowej, poniesiesz wi?kszy koszt, ale mo?esz od razu dokona? transakcji. Chocia? przelew bankowy jest ta?szy, ale trwa d?u?ej, niektóre kraje zapewniaj? tanie, szybkie wp?aty gotówkowe w zale?no?ci od miejsca zamieszkania.


<<Kup ilo??>>

Wniosek

Wiesz ju?, jak kupowa? i sprzedawa? aktywa QNT na bezpiecznej i kontrolowanej platformie. Mo?esz zacz?? w ka?dej chwili!

<<Kup ilo??>>

Oficjalna strona Quant https://www.quant.network

Quant Medium https://medium.com/@quant_network

Quant Twitter https://twitter.com/quant_network

Quant Ether scan https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675


<<Kup ilo??>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne