Jak i gdzie kupi? Pundi X [nowy] [PUNDIX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Pundi X to jeden z g?ównych deweloperów urz?dze? opartych na blockchain, którego celem jest zmienianie firm komercyjnych dzi?ki opartemu na blockchainowi systemowi czasu sprzeda?y.

Przy ca?odobowym wolumenie transakcji wynosz?cym 45 009 378 USD, obecna cena Pundi X[nowa] wynosi 1,71 USD. Nasza cena PUNDIX na USD jest aktualizowana w prawdziwym momencie.

Pundi X[nowy] zyska? ostatnio 3,43%. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 442 899 351 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #226. W obiegu znajduje si? 258 491 637 monet PUNDIX i maksymalna poda? 258,526 640 monet PUNDIX.

O Pundi X[nowo??] PUNDIX

Rozwi?zanie blockchain zosta?o opracowane w 2017 r. i uruchomi?o swoj? pierwsz? ofert? monet (ICO) w styczniu 2018 r. jako pierwszy na ?wiecie system POS.

Pundi X z powodzeniem wprowadzi? us?ugi skoncentrowane na handlu detalicznym, w tym XPOS, XWallet i XPASS, wraz z pierwszym na ?wiecie telefonem blockchain, BOB, po udanym ICO.

Firma z Singapuru wyeksportowa?a swoje rozwi?zanie i urz?dzenia XPOS do ponad 25 krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Argentyny, Korei, Australii, Kolumbii, Hiszpanii i Tajwanu.

<<KUP Pundi X[nowy]>>

Czym jest Pundi X[nowy] PUNDIX?

Pundi X ustanowi? ekosystem p?atno?ci blockchain z XPOS, XPASS i wirtualnym XWallet. XPOS to pierwszy na ?wiecie bezprzewodowy punkt sprzeda?y (POS) oparty na technologii blockchain.

Pundi X zosta? pocz?tkowo wydany z monetami PXS i PXSXEM, które zosta?y wymienione na kupony PUNDIX mi?dzy marcem a wrze?niem 2018 roku.

Stawka swap zosta?a ustalona jako jeden token PXS za 1000 PUNDIX.

<<KUP Pundi X[nowy]>>

Kim s? za?o?yciele Pundi X[nowego] PUNDIX?

Projekt PundiX zosta? opracowany przez dwóch profesjonalistów o imieniu Zac Cheah i Pitt Huang, podczas gdy jedyn? wizj? firmy by?o uczynienie kryptowalut cz??ci? codziennego ?ycia ka?dego z nas.

Destiny sprawi?o, ?e ta wspó?praca mia?a miejsce, gdy po raz pierwszy spotkali si? w grupie interesu HTML5.

<<KUP Pundi X[nowy]>>

Co sprawia, ?e Pundi X[nowy] PUNDIX jest wyj?tkowy?

Pundi X ustanowi? ekosystem p?atno?ci blockchain z XPOS, XPASS i wirtualnym XWallet. XPOS to pierwszy na ?wiecie bezprzewodowy punkt sprzeda?y kryptowaluty (POS) oparty na technologii blockchain.

Sprzedawcy detaliczni i konsumenci na ca?ym ?wiecie mog? bezproblemowo kupowa?, handlowa? i obs?ugiwa? zasoby cyfrowe w prawdziwych witrynach sklepowych, korzystaj?c z XPOS.

Ka?da moneta jest akceptowana przez produkt. Popularne zasoby cyfrowe, takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Pundi X (PUNDIX), s? wymienione w ?rodowisku.

<<KUP Pundi X[nowy]>>

Gdzie mo?na kupi? Pundi X[nowy] PUNDIX?

Pundi X mo?e by? dost?pny na wielu popularnych platformach do handlu bitcoinami. Pundi X (PUNDIX) jest obecnie przedmiotem obrotu na nast?puj?cych ?atwych w handlu gie?dach: Binance, Upbit, Bithumb, Huobi GlobalVCC Exchange, HitBTC i wreszcie DigiFinex.


<<KUP Pundi X[nowy]>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Pundi X[nowo??] PUNDIX

Ile monet Pundi X[nowych] PUNDIX znajduje si? obecnie w obiegu?

Obecnie wyemitowanych zostanie 91 proc. tokenów PUNDIX. Tokenów PUNDIX nie mo?na wyodr?bni? i zamiast tego s? przydzielane co tydzie? jako zach?ty do stawiania.

W jaki sposób Pundi X[nowy] PUNDIX wspiera dzia?ania blockchain?

Pundi X wypu?ci? otwart? platform? w czerwcu 2019 r., aby zach?ci? do przysz?ych dzia?a? zwi?zanych z blockchainem. Od tego czasu coraz wi?cej programistów i przedsi?biorstw DeFi zapisa?o si? i opublikowa?o swoje monety ERC20 na platformie Pundi X, zwi?kszaj?c jej popularno??.

Od jakich czynników zale?y cena Pundi X[nowego] PUNDIX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? PUNDIX.

<<KUP Pundi X[nowy]>>

Wniosek

Po samej ocenie w zakresie dzia?alno?ci inwestycyjnej w kryptowalutach, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym mo?na zacytowa?, ?e tokeny Pundi X[nowe] PUNDIX zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,71 USD za token.

W porównaniu do rosn?cych warto?ci ró?nych walut handlowych, warto?? OMI jest wystarczaj?ca, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego PUNDIX ewidentnie uczyni? handel op?acalnym ekonomicznie dla traderów.<<KUP Pundi X[nowy]>>


Pundi X[nowy] Oficjalna strona PUNDIX - https://pundix.com/

Pundi X[nowo??] PUNDIX Twitter - https://twitter.com/PundiXLabs

Pundi X[nowy] PUNDIX Medium – https://medium.com/pundix

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne