Jak i gdzie kupi? Prometeus Network (PROM) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ekosystem Prometues to zdecentralizowana i bezpieczna platforma oparta na blockchain, która umo?liwia ca?kowicie pozbawione zaufania i anonimowe przechowywanie i udost?pnianie danych.

Prometeus pocz?tkowo mia? by? rynkiem handlu danymi. Platforma wymiany danych Prometeus, znana jako stoa, umo?liwia u?ytkownikom otrzymywanie wynagrodzenia za sprzeda? ich danych osobowych lub wynagrodzenie za ich prac? zachowane w postaci plików. Na przyk?ad umo?liwia artystom otrzymywanie zach?t od swoich fanów w zamian za sprzeda? im wyj?tkowej muzyki, filmów, zdj?? i tak dalej. Dzia?a jako zdecentralizowane, horyzontalne centrum du?ych zbiorów danych (opieka zdrowotna, finanse, sektor publiczny, badania, handel detaliczny, marketing), które ??czy producentów danych z dowolnej bran?y z konsumentami danych.

<<Kup sie? Prometeus >>

O sieci Prometeus

Prometeus Coin to inicjatywa DeFi oparta na danych. Prometeus Network (PROM) to projekt, który ma na celu rozwi?zanie problemów zwi?zanych z po?rednictwem danych. Inicjatywa, o której mówi si?, ?e jest ca?kowicie zdecentralizowana, ma na celu rozwi?zanie problemów zwi?zanych z po?redniczeniem w przetwarzaniu danych w ?wiecie rzeczywistym i zmierza w tym kierunku. PROM to natywny token u?ytkowy Prometeusa.

Gdy sie? g?ówna zacznie dzia?a?, u?ytkownicy b?d? musieli postawi? PROM, aby wzi?? udzia? w konsensusie sieciowym Proof of Staked Authority (PoSA) i otrzyma? w zamian zach?ty PROM. PROM s?u?y równie? do p?acenia za us?ugi w aplikacjach opartych na Prometeusie.

Sie? Prometeus wspiera rynki danych nale??ce do ludzi, oferuj?c nowe sposoby ??czenia si? z danymi i czerpania z nich korzy?ci. Wykorzystuj? model peer-to-peer, aby dzia?a? ponad granicami i jurysdykcjami. Ich celem jest przywrócenie w?a?cicielom danych kontroli nad swoimi danymi i umo?liwienie ka?demu swobodnego wyra?ania siebie.<<Kup sie? Prometeus >>

Co to jest sie? Prometeus [PROM]?

Sie? Prometeus jest open-source i publicznie dost?pna. Do??czanie i u?ywanie jest bezp?atne i nie jest przez nikogo w?asno?ci? ani nie jest przez nikogo kontrolowane.

Infrastruktura oparta na blockchain ma umo?liwi? otwart? i globaln? komunikacj? bez cenzury. Umo?liwia bezpieczny i zdecentralizowany zakup i sprzeda? dowolnych danych.

Produkty Prometeus nie s? przez nikogo regulowane i nie mog? ich powstrzyma? ?adne przeszkody ze wzgl?du na ich decentralizacj?.

Prometeus to zdecentralizowana platforma warstwy 2 opracowana przez Prometeus Labs w celu zapewnienia bezpiecznego i anonimowego przechowywania i udost?pniania danych. Binance Smart Chain s?u?y do komunikacji mi?dzy w?z?ami Prometeusa, Arweave s?u?y do przechowywania dokumentów elektronicznych, a Sia Skynet s?u?y do ich rozpowszechniania.

<<Kup sie? Prometeus >>

Kim s? za?o?yciele sieci Prometeus [PROM]?

To Prometeus Labs, grupa profesjonalistów z wielu zawodów i firm, których ??czy idea zdecentralizowanej, wolnej od cenzury komunikacji. To grupa niezwykle utalentowanych ekspertów z du?ym do?wiadczeniem w blockchain i kryptografii, sztucznej inteligencji, big data, adtech i brokeringu danych.

Ich do?wiadczenie zawodowe doprowadzi?o ich do szokuj?cego problemu naruszenia prywatno?ci danych i wolno?ci s?owa, który jest powszechny w obecnym ?rodowisku cyfrowym.

Tak powsta? Prometeusz. Stworzyli system handlu danymi, który umo?liwia u?ytkownikom pe?ne posiadanie i zarabianie na swoich danych.


<<Kup sie? Prometeus >>

Co sprawia, ?e sie? Prometeus jest wyj?tkowa?

Logika biznesowa oparta na inteligentnych kontraktach rozk?ada ca?? warto?? w systemie w sposób zrównowa?ony i przejrzysty. Wszystkie dane finansowe s? wewn?trznie rejestrowane w publicznym ?a?cuchu bloków.

Dane w sieci Prometeus s? przechowywane bezterminowo w rozproszonym systemie przechowywania danych.

Ze wzgl?du na swój charakter, ?adne informacje w sieci Prometeus nie mog? zosta? ocenzurowane: filtrowanie jest z za?o?enia niemo?liwe. Spo?eczno?? samoreguluj?ca jest odpowiedzialna za zarz?dzanie reputacj?.


<<Kup sie? Prometeus >>

Gdzie mo?na kupi? sie? Prometeus [PROM]?

Mo?esz kupi? PROM na wielu gie?dach, takich jak Coinone, Bittrex i Bitmax.

<<Kup sie? Prometeus >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? PROM za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu PROMu za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jak zabezpieczony jest PROM?

Nie ma potrzeby posiadania KYC ani ?adnego innego rodzaju to?samo?ci osobistej. Podczas przesy?ania do bezpiecznej i udanej rozproszonej pami?ci masowej wszystkie dane s? szyfrowane. Nikt nie ma dost?pu do danych, chyba ?e za to zap?aci.

Od jakich czynników zale?y cena PROM?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? PROM i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup sie? Prometeus >>

Sie? Prometeus Oficjalna strona internetowa – https://prometeus.io/

Medium sieci Prometeus – https://medium.com/prometeus-network

Sie? Prometeus Twitter – https://twitter.com/prometeusnet


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne