Jak i gdzie kupi? Powerledger [POWR] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jest to firma technologiczna oparta na blockchain, która u?atwia handel surowcami energetycznymi i ?rodowiskowymi.

Powerledger wzrós? o 7,85 procent w ci?gu ostatnich 24 godzin. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 193,505,731 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #281. Ma maksymaln? liczb? obiegow? 457 585 997 tokenów POWR.

<<KUP Powerledger>>

O Powerledger [POWR]

Power Ledger (POWR) to platforma oparta na blockchain, która zosta?a uruchomiona w maju 2016 r. w celu zak?ócenia globalnego sektora energetycznego poprzez umo?liwienie lokalnym spo?eczno?ciom sprzeda?y i dystrybucji energii s?onecznej do s?siadów bez pomocy po?redników.

Konsumenci b?d? mogli u?ywa? swojej monety POWR do kupowania energii elektrycznej tak szybko, jak serwer aplikacji b?dzie móg? udost?pni? t? us?ug? w miejscu zamieszkania. Jednak g?ównym celem tokena POWR jest umo?liwienie autoryzacji hostów aplikacji na dost?p do platformy Power Ledger i nabycie puli Sparkz, aby rozpocz?? u?atwianie handlu energi? mi?dzy producentami a nabywcami.

Token POWR umo?liwia hostom programów i konsumentom dost?p do sieci. Gdy host nie ma niezb?dnego POWR, nie mo?e uzyska? dost?pu do platformy. POWR jest dost?pny do kupienia na rynku Ethereum Smart Bond.


<<KUP Powerledger>>

Co to jest Powerledger [POWR]?

Znajduje si? w Australii i promuje stabilne i niedrogie zasilanie. Power Ledger, zasilany przez sie? Ethereum, jest systemem dla rynków energii typu peer-to-peer.

Power Ledger dzia?a na dwóch poziomach ?a?cucha bloków i wykorzystuje dwie waluty, token Power Ledger (POWR) i Sparkz, z których ka?da ma inny cel.

Platforma opiera si? na sieci blockchain Ethereum, a tak?e na zastrze?onym protokole konsensusu Ecochain.

<<KUP Powerledger>>

Kim s? za?o?yciele Powerledger [POWR]?

Dr Jemma Green, Dave Martin, John Bulich i Jenna Conroy opracowali wspólnie Power Ledger (POWR). Dr Jemma Green jest dyrektorem generalnym Power Ledger. Dave Martin jest dyrektorem zarz?dzaj?cym Power Ledger.

Natomiast dyrektorem technicznym Power Ledger jest John Bulich,

Jenni Conroy jest sekretark? firmy Power Ledger. Dzi?ki skutecznej koordynacji i pracy zespo?owej wszystkich tych za?o?ycieli i cz?onków, PowerLedger odniós? trwa?y sukces w oczach akcjonariuszy i inwestorów.

<<KUP Powerledger>>

Co sprawia, ?e Powerledger [POWR] jest wyj?tkowy?

Power Port, uGrid, xGrid, C6, C6+ i Asset Germinator to sze?? produktów oferowanych przez Power Ledger. Dzi?ki wykorzystaniu sieci wszystkie te produkty dostarczaj? ró?ne alternatywy energetyczne.

Klienci mog? kupowa? i sprzedawa? energi? na istniej?cej infrastrukturze elektrycznej. Odbywa si? to poprzez handel peer-to-peer.

Gdzie mo?na kupi? Powerledger [POWR]?

Rdzenna moneta protoko?u jest dost?pna do zakupu na g?ównych gie?dach kryptowalut. Na platformach takich jak Binance, OKEx, MXC, Bilaxy i Uniswap, GHST jest dopasowywany do innych tokenów.

Binance ??czy go w pary z Ethereum (ETH) i Binance USD (BUSD), natomiast MXC ??czy go z Tether (USDT) (USDT). Z drugiej strony Uniswap ??czy GHST z WETH.


<<KUP Powerledger>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Powerledger [POWR]

Ile monet Powerledger POWR znajduje si? obecnie w obiegu?

Poda? w obiegu Power Ledger (POWR) na luty 2021 r. wynosi 425 498 654 POWR. Chocia? obecnie nie s? dost?pne ?adne dane dotycz?ce maksymalnej poda?y.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Powerledger POWR?

Power Ledger umo?liwia w?a?cicielom zasobów energii odnawialnej wybór, komu chc? sprzeda? swoj? energi? i za jak? cen?. Transakcje s? dokonywane za po?rednictwem monitorowanej sieci dystrybucji, która zapewnia bezpieczne ?ród?o dochodu. Klienci mog? chroni? swój POWR za pomoc? portfela sprz?towego.

Od jakich czynników zale?y cena Powerledger POWR?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? PPT.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Powerledger POWR zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,429 USD za token.

Krótko mówi?c, Powerledger POWR pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP Powerledger>>

Oficjalna strona Powerledger POWR - https://powerledger.io/


Powerledger POWR Twitter - https://twitter.com/powerledger_io


Powerledger POWR Medium - https://medium.com/power-ledger

Powerledger POWR Reddit - https://reddit.com/r/powerledger

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne