Jak i gdzie kupi? Polymath (POLY) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O POLY

Polymath powiedzia? w 2019 r., ?e wprowadzi Polymath, unikaln? platform? cyfrow? zaprojektowan? specjalnie dla monet zabezpieczaj?cych, która dzia?a?aby na odpowiednim systemie opartym na blockchain, a nie na Ether. Polymesh b?dzie rozwijany we wspó?pracy z Charlesem Hoskinsonem, partnerem za?o?ycielem Ether and Cardano. Poufne technologie monet i otwarte ksi?gi, wed?ug Hoskinsona, mo?na zoptymalizowa?, ustanawiaj?c ich blockchain, poniewa? gie?dy, ich gracze i skarbce maj? ró?ne kryteria.

<<KUP POLYMAT?>>

Co to jest polimatologia?

Polymath to publiczna inicjatywa Ethereum, której celem jest uproszczenie tworzenia i zarz?dzania monetami bezpiecze?stwa. Protokó? ST-20 Polymath (ERC1400) pozwala klientom indywidualnie wprowadzi? ograniczenia prawne w monetach, ograniczaj?c transakcje do autoryzowanych graczy i u?atwiaj?c zadanie opracowania monety zabezpieczaj?cej. Framework Polymath zosta? wykorzystany do zbudowania oko?o 220 monet.

<<KUP POLYMAT?>>

Kim s? za?o?yciele POLY?

Na czele zespo?u stoi Trevor Koverko, ekspert od Doliny Krzemowej i bitcoina. Ponadto za?o?y? DAI, tajn? firm? finansow?. W marketingu jest takie powiedzenie, ?e powiniene? jecha? tam, gdzie zmierza pi?ka, a nie tam, gdzie by?a wcze?niej. Trevor zosta? wybrany przez nowojorskich Highlanders z National Hockey League, wi?c najprawdopodobniej b?dzie wiedzia?, w jakim kierunku zmierza pi?ka. Zademonstrowa? t? umiej?tno?? w swojej przesz?o?ci, inwestuj?c w Bitcoin, gdy wynosi? 20 USD, a Ethereum, gdy 1 BTC równa? si? 2000 ETH. Oprócz Trevora Polymath zatrudnia ponad 30 „konstruktorów” i mentorów.

<<KUP POLYMAT?>>

Co sprawia, ?e Polymath jest wyj?tkowy?

Technologia blockchain firmy Polymath jest podzielona na cztery warstwy: system, oprogramowanie, legalno?? i handel. Wszystkie frazy s? zintegrowane z komponentem systemu, czyli warstw? smart-kontraktu. Monety zabezpieczaj?ce s? produkowane w warstwie oprogramowania. Warstwa legalna opiera si? na warstwie zarz?dzania systemem i to za jej po?rednictwem upowa?nieni prawnicy buduj? i stosuj? modele. Warstwa handlowa dzia?a podobnie do publicznego ?a?cucha bloków Bitcoin.

Nast?pnie w wymianach bior? udzia? trzy grupy. Zaanga?owani s? handlowcy, programi?ci i dostawcy. Dostawcy p?ac? firmie POLY za produkcj? i dystrybucj? monet zabezpieczaj?cych. POLY obci??a handlowców za potwierdzenie KYC/AML, a tak?e op?aty za przelew. POLY przyznawane jest programistom, którzy utrzymuj? system w stanie aktualnym i godnym zaufania.

Polymath to kompleksowy system technologii oprogramowania specjalizuj?cy si? w monetach papierów warto?ciowych, u?atwiaj?cy ka?demu uruchomienie zabezpiecze?, niezale?nie od tego, czy nie ma on ?adnych umiej?tno?ci w zakresie technologii kryptograficznych.

<<KUP POLYMAT?>>

Gdzie kupi? POLY?

POLY jest popularny na platformach azjatyckich, a Upbit i Binance stanowi? przyt?aczaj?cy wolumen transakcji. Kiedy moneta pierwotnie o?y?a, by?a dost?pna tylko na wybranej platformie kryptograficznej. Je?li szukasz gie?dy w USA, masz ju? wybór alternatyw, takich jak Bittrex.

POLY zosta?o ju? zarejestrowane na kilku platformach kryptowalutowych; jednak nie mo?na go kupi? za pomoc? waluty krajowej, w przeciwie?stwie do innych kryptowalut. Mo?esz jednak kupi? monety POLY, pocz?tkowo kupuj?c Bitcoin z dowolnej platformy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? do agencji wymiany, która handluje POLY.

<<KUP POLYMAT?>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czym s? monety zabezpieczaj?ce?

Monety zabezpieczaj?ce s? wirtualnymi odpowiednikami aktywów (takich jak kredyty, akcje lub inwestycje w nieruchomo?ci). Monety zabezpieczaj?ce, podobnie jak typowe papiery warto?ciowe, s? zwi?zane z rz?dem i musz? spe?nia? wysokie kryteria regulacyjne.

Monety zabezpieczaj?ce (lub wirtualne akcje, jak s? one cz?sto nazywane) wykorzystuj? oprogramowanie wspó?dzielonej ksi?gi rachunkowej, aby usprawni? wiele wcze?niej czasoch?onnych i ?mudnych operacji oraz stworzy? jedno ?ród?o faktów, na którym mog? polega? wszyscy interesariusze.

Czy technologia Polymath zarz?dza pe?n? bezpieczn? podró?? po monetach?

Alternatywa firmy Polymath polegaj?ca na wynalezieniu i kontroli monet, w przeciwie?stwie do ?ci?le wyposa?onych systemów, bezproblemowo ??czy rozleg?y ?a?cuch powierników, doradców finansowych, firmy s?dowe, dostawców kontroli stolików, portale handlu detalicznego monetami, dostawców KYC/AML i inne, umo?liwiaj?c instytucjom finansowym tworzenie szyte na miar? szybkie rozwi?zanie.

Ta optymalna taktyka pozwala unikn?? obaw zwi?zanych z rozwojem i modyfikacjami, które mog? powodowa? prawie wszystkie systemy, umo?liwiaj?c ka?dej firmie emituj?cej opracowanie racjonalnej i prawnej procedury niezale?nej od inwestycji, celów lub ogranicze? regulacyjnych.

<<KUP POLYMAT?>>

Wniosek

Wszystkie rodzaje akcji otrzymuj? konfigurowalne monety w doskona?ej ekonomii Polymath. W rezultacie gotówka jest dost?pna dla przedsi?biorstw ka?dej wielko?ci. Handlowcy mog? równie? korzysta? z jasnych informacji i zapobiega? oszustwom. Projekt Polymath odkry? niedoskona?o?ci dzisiejszych obligacji skarbowych. Wi?c mo?e system jest m?drzejsz? opcj?. Obecnie istnieje obawa, czy uda im si? przyci?gn?? kupuj?cych do ekosystemu Polymath.

„?wiatowy handel papierami warto?ciowymi obejmuje trzy kluczowe kategorie, takie jak akcje, kredyty i warianty”, stwierdzaj? badania. W 2016 r. ca?a hipotetyczna warto?? tych trzech aktywów wynosi?a odpowiednio 67 bilionów dolarów, 99 bilionów dolarów i 1,2 biliarda dolarów”.

<<KUP POLYMAT?>>

Oficjalna strona internetowa firmy Polymath https://www.polymath.network/

Polymath Twitter https://twitter.com/polymathnetwork

Blog Polymath https://blog.polymath.network/

Polymath Reddit https://reddit.com/r/polymathnetwork


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne