Avatar

Opublikowany

włączony

Polygon to blockchain, który ??czy Plasma Framework z projektem proof-of-stake. Platforma Polygon's Plasma, która zosta?a stworzona przez Vitalika Buterina, wspó?za?o?yciela Ethereum, umo?liwia prost? realizacj? skalowalnych i autonomicznych inteligentnych kontraktów.

<<Kup wielok?t>>

O wieloboku

Dla istniej?cego ekosystemu opartego na sieci Plasma-POS nic si? nie zmieni. Dzi?ki Polygon rozwijane s? nowe mo?liwo?ci istniej?cej, sprawdzonej technologii w celu poprawy zdolno?ci ekosystemu programistów do zaspokojenia szerokiego zakresu wymaga?. Polygon b?dzie nadal ulepsza? podstawow? technologi?, aby rozszerza? swój ekosystem.

W jednym ?a?cuchu bocznym Polygon mo?e przetwarza? do 65 000 transakcji na sekund?, z czasem potwierdzenia bloku krótszym ni? dwie sekundy. Na pojedynczym podstawowym ?a?cuchu bloków system umo?liwia równie? tworzenie globalnie dost?pnych zdecentralizowanych aplikacji finansowych.

Polygon mo?e teraz hostowa? w swojej infrastrukturze nieograniczon? liczb? zdecentralizowanych aplikacji dzi?ki frameworkowi Plasma, który pozwala unikn?? wad, które n?kaj? blockchainy typu „proof-of-work”. Zabezpieczony przez PoS ?a?cuch boczny Ethereum firmy Polygon przyci?gn?? ju? ponad 50 aplikacji DApp.

<<Kup wielok?t>>

Co to jest wielok?t [MATIC]?

Polygon (dawniej Matic Network) to pierwsza dobrze ustrukturyzowana, prosta w obs?udze platforma do skalowania i rozwoju infrastruktury Ethereum. Polygon SDK, podstawowy sk?adnik frameworka, to modu?owa, wszechstronna platforma, której mo?na u?ywa? do tworzenia ró?norodnych aplikacji.

Polygon mo?e by? u?ywany do generowania optymistycznych ?a?cuchów rollup, ?a?cuchów rollup ZK, ?a?cuchów autonomicznych i ka?dego innego rodzaju infrastruktury wymaganej przez programist?.

Polygon zasadniczo zamienia Ethereum w w pe?ni funkcjonalny system wielo?a?cuchowy (inaczej Internet of Blockchains). Ten wielo?a?cuchowy system jest podobny do innych, takich jak Polkadot, Cosmos, Avalanche itp. z zaletami bezpiecze?stwa Ethereum, t?tni?cego ?yciem ekosystemu i otwarto?ci.

Token $MATIC pozostanie na czas nieokre?lony i b?dzie odgrywa? coraz bardziej istotn? rol? w bezpiecze?stwie i zarz?dzaniu systemem.

Binance i Coinbase obs?uguj? Polygon (wcze?niej Matic Network), rozwi?zanie skalowania warstwy 2. Projekt ma na celu zwi?kszenie akceptacji kryptowalut poprzez rozwi?zanie problemów skalowalno?ci w kilku ?a?cuchach bloków.

<<Kup wielok?t>>

Kim s? za?o?yciele Polygon [MATIC]?

W pa?dzierniku 2017 roku uruchomiono Polygon (wcze?niej Matic Network). Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal i Anurag Arjun, dwaj do?wiadczeni programi?ci blockchain i konsultant biznesowy, wspó?za?o?yli Polygon.

Polygon by? g?ównym uczestnikiem ekosystemu Ethereum przed przej?ciem na w?asn? sie? w 2019 roku. Zespó? zaimplementowa? w Ethereum Plasma MVP, protokó? WalletConnect i szeroko stosowany silnik wczesnego ostrzegania Dagger.

W sk?ad zespo?u wchodzi? Jaynti Kanani, wspó?za?o?yciel firmy Polygon. Polygon jest teraz zarz?dzany przez Jaynti, pe?noprawnego programist? i in?yniera blockchain.

Jaynti odegra? kluczow? rol? w implementacji Ethereum Web3, Plasmy i protoko?u WalletConnect. Jaynti pracowa? jako analityk danych w Housing.com, zanim zosta? zaanga?owany w blockchain.

Sandeep Nailwal, wspó?za?o?yciel i dyrektor operacyjny Polygon, jest programist? i przedsi?biorc? blockchain. Sandeep by? dyrektorem generalnym Scopeweaver i dyrektorem ds. technologii w Welspun Group przed wspó?za?o?eniem firmy Polygon (wcze?niej Matic).

Jedynym nieprogramistycznym wspó?za?o?ycielem firmy Polygon jest Anurag Arjun. Pracowa? jako mened?er produktu w IRIS Business, SNL Financial, Dexter Consultancy i Cognizant Technologies.

<<Kup wielok?t>>

Co sprawia, ?e wielok?t jest wyj?tkowy?

Polygon opisuje si? jako rozwi?zanie do skalowania warstwy 2, co oznacza, ?e nie planuje w najbli?szym czasie ulepsza? swojej obecnej podstawowej warstwy blockchain. Projekt ma na celu uproszczenie skalowalno?ci i umo?liwienie szybkich transakcji blockchain.

Polygon korzysta ze zmodyfikowanej wersji frameworka Plasma, który jest oparty na punktach kontrolnych Ethereum g?ównego ?a?cucha Ethereum. ?a?cuchy boczne Polygon mog? obs?u?y? do 65 536 transakcji na blok dzi?ki ich najnowocze?niejszej technologii.

?a?cuchy boczne Polygon s? zbudowane, aby umo?liwi? szeroki zakres zdecentralizowanych protoko?ów finansowych (DeFi), które s? dost?pne w ekosystemie Ethereum.

Polygon obs?uguje obecnie tylko ?a?cuch bazowy Ethereum; jednak w oparciu o propozycje spo?eczno?ci i konsensus sie? planuje rozszerzy? wsparcie dla wi?kszej liczby ?a?cuchów bazowych. Polygon sta?by si? wówczas zdecentralizowan? platform? blockchain warstwy 2, która jest interoperacyjna.

<<Kup wielok?t>>

Gdzie mo?na kupi? wielok?t [MATIC]?

MATIC s?ynie w?ród gie?d internetowych skupiaj?cych si? na DeFi, poniewa? jest to jedna z inicjatyw, które znacz?co przyczyni?y si? do rozwoju ekosystemu Ethereum. Binance, Coinbase Pro, Huobi Global, FTX i KuCoin to wiod?ce gie?dy, na których mo?esz teraz kupowa?, sprzedawa? i handlowa? MATIC.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak jest zabezpieczony wielok?t?

Staking jest wa?nym aspektem ekosystemu Polygon, poniewa? jest to rozwi?zanie warstwy 2, które wykorzystuje sie? walidatorów proof-of-stake w celu zapewnienia bezpiecze?stwa zasobów. Walidatorzy w sieci postawi? swoje tokeny MATIC jako zabezpieczenie, aby uczestniczy? w mechanizmie konsensusu PoS sieci, w zamian za tokeny MATIC.

Czy mog? kupi? Polygon [MATIC] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu MATIC za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Polygon [MATIC] w Europie?

Tak, w rzeczywisto?ci Europa jest ogólnie jednym z naj?atwiejszych krajów do nabycia kryptowaluty. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena wielok?ta [MATIC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? MATIC i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup wielok?t>>

Polygon Oficjalna strona internetowa – https://polygon.technology/

Wielok?t Twitter – https://twitter.com/0xPolygon

Wielok?t Reddit – https://reddit.com/r/0xPolygonCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne