Jak i gdzie kupi? Polkastarter [POLS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Polkastarter to system blockchain, który umo?liwia prosty launchpad dla wielo?a?cuchowych pul tokenów i ofert.

Polkastarter wzrós? o 6,16 proc. w ci?gu ostatnich 24 godzin. CoinMarketCap zajmuje obecnie #333 miejsce, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 146 400 605 USD. W obiegu znajduje si? 75 301 332 monet POLS.

<<KUP Polkastarter>>

O Polkastarterze POLS

W ekosystemie Polkastarter POLS jest wykorzystywany mi?dzy innymi do wydobywania p?ynno?ci, zarz?dzania, op?at manipulacyjnych i uzyskiwania uprawnie? do udzia?u w pulach tylko dla posiadaczy POLS.

Dzi?ki Polkastarter schematy blockchain mog? po prostu budowa? w?asne pule wymiany mi?dzy ?a?cuchami, co pozwala im na bezpieczne gromadzenie gotówki, a jednocze?nie pozwala u?ytkownikom na uczestnictwo bez ryzyka, poniewa? swapy s? automatycznie wdra?ane za pomoc? inteligentnych kontraktów.

POLS/WETH i POLS/USDT to zdecydowanie najbardziej p?ynne pary kryptowalut. W tej chwili nie ma dost?pnych par handlowych fiat do POLS, podczas gdy musisz najpierw kupi? BTC za pomoc? fiata, a nast?pnie zamieni? go na POLS.

<<KUP Polkastarter>>

Co to jest Polkastarter POLS?

Podstawowym produktem Polkastarter jest inteligentny kontrakt typu fixed swap, który umo?liwia projektom szybkie tworzenie puli p?ynno?ci realizuj?cych zlecenia po okre?lonej cenie — w przeciwie?stwie do podej?cia AMM spopularyzowanego przez Uniswap.

Polkastarter zostanie zast?piony przez Polkadot. To przej?cie b?dzie mo?liwe dzi?ki relacji Polkastarter z Moonbeam, która pozwoli zespo?owi na szybkie przeniesienie istniej?cego kodu skierowanego do Ethereum do Polkadot.

Dzia?ania na Polkadocie zostan? natomiast zabezpieczone za pomoc? hybrydowego procesu konsensusu Polkadot, który sk?ada si? z GRANDPA i BABE.

<<KUP Polkastarter>>

Kim s? za?o?yciele Polkastarter POLS?

Zespó? zarz?dzaj?cy Polkastarter ma prawie trzy dekady do?wiadczenia w biznesie IT. Jej wspó?za?o?ycielami byli Daniel Stockhaus i Tiago Martins, którzy obecnie pe?ni? funkcj? odpowiednio CEO i CTO Polkastarter.

Poza zespo?em kierowniczym, zespó? Polkastarter sk?ada si? z wielu wysoko wykwalifikowanych doradców i innego personelu niepublicznego.

<<KUP Polkastarter>>

Co sprawia, ?e Polkastarter POLS jest wyj?tkowy?

Platforma zosta?a stworzona, aby obs?ugiwa? ró?ne formaty aukcji, w tym aukcje zapiecz?towane i holenderskie, a tak?e sta?e i dynamiczne swapy. To sprawia, ?e jest odpowiedni dla projektów bitcoin poszukuj?cych finansowania, a tak?e wielu innych przypadków u?ycia, takich jak transakcje prywatne, transakcje OTC i zmniejszona sprzeda?.

Inne wa?ne aspekty platformy obejmuj? listy nieocenzurowane, mo?liwo?ci zapobiegania oszustwom, pe?ne w??czenie KYC i wydobywanie p?ynno?ci.

Platforma pocz?tkowo zosta?a uruchomiona w trybie online w grudniu 2020 r. i szybko ewoluowa?a, staj?c si? jednym z najcz??ciej wykorzystywanych miejsc do pocz?tkowych ofert DEX (IDO). Polkastarter dzia?a teraz na blockchainie Ethereum, ale wkrótce zostanie przeniesiony do g?ównej sieci Polkadot.

Gdzie mo?na kupi? Polkastarter POLS?

Pomimo tego, ?e jest bardzo now? monet?, POLS mo?e by? przedmiotem obrotu na wielu znacz?cych gie?dach kryptowalut, w tym Huobi Global, Gate.io i Poloniex. Jest równie? dost?pny w wi?kszo?ci du?ych technologii ksi?gi rozproszonej, takich jak Uniswap, 1inch i 0x Protocol.<<KUP Polkastarter>>

Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce Polkastarter POLS

Ile monet Polkastarter POLS znajduje si? obecnie w obiegu?

Z rzeczywistej liczby 100 milionów tokenów, wed?ug stanu na luty 2021 r. w dystrybucji znajdowa?o si? 56,5 miliona POLS.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Polkastarter POLS?

Polkastarter jest zbudowany na sieci Ethereum, a POLS to token ERC-20. W rezultacie jest chroniony przez pot??ny mechanizm haszuj?cy Ethereum typu proof-of-work (PoW), który zatrudnia tysi?ce górników i w?z?ów w celu zapewnienia bezpiecze?stwa sieci.

Od jakich czynników zale?y cena Polkastartera POLS?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? POLS.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym mo?na przytoczy? fakt, ?e tokeny Polkastarter POLS zosta?y zaktualizowane do nowego rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,93 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Polkastarter POLS pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Polkastarter>>

Polkastarter Oficjalna Strona POLS - https://www.polkastarter.com/

Polkastarter POLS Twitter - https://twitter.com/polkastarter

Polkastarter POLS Medium - https://medium.com/@polkastarterCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne