Jak i gdzie kupi? piracki ?a?cuch (ARRR) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Najbezpieczniejsza metoda zakupu ARRR, która zapewnia ca?kowit? anonimowo??, obejmuje zakup Monero (MXR), a nast?pnie wymian? go na ARRR na gie?dzie dbaj?cej o prywatno??. Witryna LocalMonero to najbardziej niesamowite miejsce do dyskretnego kupowania Monero. LocalMonero akceptuje ró?ne metody p?atno?ci, w tym ca?kowicie anonimowe, takie jak gotówka poczt?, kod karty podarunkowej i krypto. Za?o?enie konta na stronie jest konieczne, ale nie jest wymagana weryfikacja KYC/AML.

Zamiast korzysta? z TradeOgre, mo?esz skorzysta? z natychmiastowej wymiany swapów Changelly, aby kupi? ARRR tak szybko i efektywnie, jak to tylko mo?liwe. Pirate Chain mo?na kupi? za pomoc? ró?nych kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum i Monero, za po?rednictwem Changelly. Po prostu wprowad? kwot? kryptowaluty, któr? chcesz wymieni? na ARRR i kliknij „Wymie? teraz”. Otrzymasz adres, na który chcesz wys?a? krypto po wpisaniu adresu odbiorcy, a ARRR znajdzie si? w Twoim portfelu natychmiast po zako?czeniu transakcji.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>

Co to jest ?a?cuch piracki?

Pirate Chain (ARRR) to cyfrowa waluta skoncentrowana na anonimowo?ci, za?o?ona w 2018 roku w jednym celu: stworzy? najbardziej prywatn? i bezpieczn? kryptowalut? na rynku. Innymi s?owy, Pirate Chain ma na celu spe?nienie okre?lonego celu technologii blockchain, którym jest umo?liwienie ludziom komunikowania si? i wymiany transakcji finansowych potajemnie i prywatnie.

Luki w zabezpieczeniach s? plag? wi?kszo?ci tak zwanych monet prywatno?ci dost?pnych na rynku, poniewa? traktuj? prywatno?? jako funkcj? opcjonaln?, a nie co?, co powinno by? norm?. W rezultacie inni u?ytkownicy sieci, którzy nie martwi? si? tak bardzo o anonimowo??, mog? narazi? Twoj? prywatno?? na szwank.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>

Co sprawia, ?e piracki ?a?cuch jest wyj?tkowy?

Rozleg?e przepisy KYC/AML (Know Your Audience / Anti Money Laundering) to najpowa?niejsze problemy n?kaj?ce bran?? blockchain. Weryfikacje KYC/AML ca?kowicie podwa?aj? poufno?? i godno?? korzystania z kryptowaluty. Nie ma znaczenia, jak bezpieczny jest zasób cyfrowy na poziomie technicznym, je?li musisz przes?a? poufne dane, takie jak imi? i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia spo?ecznego, a nawet skan identyfikatora, aby go uzyska?.

Ka?dy etap u?ytkowania kryptowaluty, w tym jej pozyskanie, pozostaje anonimowy i tajny. Spo?eczno?? ARRR zapewnia ró?ne opcje prywatnego zakupu Pirate Chain bez konieczno?ci przechodzenia przez proces KYC/AML.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>

Gdzie kupi? piracki ?a?cuch

Przejd? do linku BTC/ARRR na TradeOgre, aby kupi? Pirate Chain. Wpisz kwot? BTC lub ARRR, któr? chcesz sprzeda? lub kupi?, a nast?pnie zamknij transakcj?. To wszystko! Jeste? teraz dumnym posiadaczem najbardziej niewidzialnej monety prywatno?ci w ekosystemie, ARRR, któr? mo?esz bezpiecznie wp?aci? do swojego spersonalizowanego portfela.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>

Cz?sto zadawane pytanie

Czy mo?na zap?aci? gotówk? za Pirate Chain?

Nie, tak nie jest. Poniewa? nie b?dziesz w stanie kupi? Pirate Chain za pieni?dze, mo?esz jednak naby? Bitcoin na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie doko?czy? reszt? procesów, deponuj?c swój bitcoin na odpowiednich transakcjach AltCoin.

Jaki jest najlepszy sposób na inwestowanie w Pirate Chain?

Mo?esz skorzysta? z tych instrukcji krok po kroku, aby kupi? Bitcoin, a nast?pnie zamieni? go na Pirate Chain na platformie handlu kryptowalutami, takiej jak Binance. Przypomina to handel na rynku walutowym. Po zainwestowaniu w Pirate Chain mo?esz go sprzeda? za gotówk? lub wymieni? na inne monety.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>

Wniosek

Rosn?ca popularno?? kryptowalut pokazuje, ?e fiducjarna gotówka nie jest ju? jedynym sposobem na prowadzenie biznesu. Bior?c pod uwag? fakt, ?e p?atno?ci elektroniczne i cyfrowe u?atwiaj? spraw?, s? to rozwi?zania scentralizowane. Kryptowaluty oferuj? wiele korzy?ci wszystkim potencjalnym u?ytkownikom, w tym prywatno?? i ni?sze op?aty transakcyjne.

<<KUP PIRACKI ?A?CUCH>>


Oficjalna strona internetowa Pirate Chain https://pirate.black

Oficjalny blog https://pirate.black/blog/

Konto sieci piratów na Twitterze https://twitter.com/VenusProtocol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho r

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne