Jak i gdzie kupi? Phala Network [PHA] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Phala bazuje na Substracie i b?dzie funkcjonowa? jako ekologiczny para?a?cuch Polkadot.

Cena Phala Network wynosi obecnie 0,957361 USD, a 24-godzinny obrót wynosi 81 850 439 USD.

Ceny PHA do USD s? stale aktualizowane. W ci?gu ostatnich 24 godzin Phala Network wzros?a o 13,97%. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 260 402 072 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #190. W obiegu znajduje si? 272 000 000 monet PHA, z potencjaln? pojemno?ci? 1 000 000 000 monet PHA.

<<KUP Sie? Phala>>

O sieci Phala PHA

Phala Network to program do przetwarzania prywatnych informacji w chmurze, który zapewnia moc obliczeniow? równ? konwencjonalnym us?ugom w chmurze, jednocze?nie chroni?c prywatno?? kontrolowanych programów. Deweloperzy mog? wdra?a? poufne inteligentne kontrakty dzia?aj?ce w enklawach TEE w procesorze, korzystaj?c z projektu hybrydyzacji TEE-Blockchain.

Sie? Phala ma swoje r?ce w rozwoju us?ug on-chain, czyli Web3 Analytics. Chocia? Phala umo?liwia równie? wysokowydajne kontrakty AI przy jednoczesnym zachowaniu prywatno?ci ogromnych danych, ust?puj?c miejsca Google Analytics jako substytutu mo?liwo?ci fundamentalnej ochrony osobistej anonimowo?ci.


<<KUP Sie? Phala>>

Co to jest PHA sieci Phala?

Natywny token narz?dzia reprezentuj?cy sie? Phala. Zawiera równie? niezawodne zasoby obliczeniowe umo?liwiaj?ce zakup zaufanych zasobów technicznych z opcj? udost?pniania informacji za pomoc? tokenów PHA.

Cecha wymiany informacji pozwala na stworzenie niezawodnego medium do handlu i analizy protoko?ów opartych na umowie do wymiany handlowej pomi?dzy sprzedaj?cymi i kupuj?cymi w partnerstwie.

Gwarancja poufno?ci danych ze wzgl?du na tokeny PHA, które s? podatne na ci?cie za wszelkie niew?a?ciwe zachowanie. Interesariusze posiadaj?cy okre?lon? ilo?? PHA DAO otrzymuj? premi?, poniewa? mog? sta? si? cz??ci? zarz?dzania spo?eczno?ci?.

<<KUP Sie? Phala>>

Kim s? za?o?yciele Phala Network PHA?

Za?o?ycielami Phala Network s? Hang Yin SR. deweloperzy Google posiadaj?cy dziesi?cioletnie do?wiadczenie w kodowaniu równie? lider Bitcoin Gold.

Marvin Tong: Starszy Mened?er Produktu z ponad 3-letnim do?wiadczeniem. Zhe Wang: wyj?tkowy in?ynier sprz?tu. Jun Jiang: Sr, projektant oprogramowania i CTO w Dji. Wreszcie, Shunfan Zhou jest znanym naukowcem zajmuj?cym si? analiz? bezpiecze?stwa blockchain i posiadaczem doktoratu.

<<KUP Sie? Phala>>

Co sprawia, ?e Phala Network PHA jest wyj?tkowy?

Przy aktywnym udziale para?a?cucha ekosystemu cross-chain Polkadot, Phala b?dzie w stanie dostarcza? moc obliczeniow? do innych aplikacji blockchain, zachowuj?c warstw? danych, umo?liwiaj?c takie opcje, jak chronione przez prywatno?? pozycje handlowe DeFi i historia transakcji, wspó?obliczanie DID private danych, konstruowanie mostów mi?dzy?a?cuchowych lekkich w?z?ów i nie tylko.

Rozproszona chmura obliczeniowa Phala Network jest elastyczna i prywatna, poniewa? jest zbudowana na architekturze prywatno?ci opartej na TEE, która jest ju? zaimplementowana w najnowszych procesorach.

<<KUP Sie? Phala>>

Gdzie mo?na kupi? Phala Network PHA?

PHA, jedna z najbardziej obiecuj?cych inicjatyw ekosystemu Polkadot pod wzgl?dem anonimowo?ci, jest dost?pna na kilku gie?dach najwy?szego poziomu, w tym na Binance, Huobi Global, Okex, Kucoin, Uniswap i 1inch.

<<KUP Sie? Phala>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce sieci Phala PHA

Ile monet Phala Network PHA znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?kowity zapas PHA wynosi 10 miliardów, z 14,7% w dystrybucji od oko?o 26 lutego.

Jaki jest asortyment produktów Phala Network PHA?

G?ówne produkty oferowane przez sie? Phala to m.in. tworzenie mostów pomi?dzy blockchainami a Polkadot, np. pDiem, pBTC, pETH, pBTG, W3A?Web3 Analytics) oraz Dark Wallet *Darkpool

Od jakich czynników zale?y cena PHA sieci Phala?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? PHA.

<<KUP Sie? Phala>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny Phala Network PHA zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,952 USD za token.

Orbs rozszerzy?o swoj? orbit? handlow?, aby u?atwi? konsumentom tylko najlepsze udogodnienia handlowe.
<<KUP Sie? Phala>>


Oficjalna strona Phala Network PHA - https://www.orbs.com/


Sie? Phala PHA Twitter - https://twitter.com/orbs_network


Phala Network PHA Reddit - https://reddit.com/r/ORBS_Network

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne