Jak i gdzie kupi? Paxos Standard (PAX) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Paxos Standard Token (PAX) to oparty na Ethereum token ERC-20. ??czy w sobie zalety technologii blockchain ze stabilno?ci? pieni?dza fiducjarnego jako regulowanego stablecoina lewarowanego przez dolara ameryka?skiego.

Co wi?cej, ka?dy token PAX jest w pe?ni zabezpieczony t? sam? liczb? dolarów ameryka?skich, co pozwala na wymian? na dolary ameryka?skie w dowolnym momencie. Z drugiej strony Paxos Standard nie jest papierem warto?ciowym wed?ug prawa USA.


<<Kup Paxos Standard>>

Informacje o standardzie Paxos

Paxos Standard zosta? za?o?ony we wrze?niu 2018 roku. Stablecoins to kryptowaluty tworzone w odniesieniu do konkretnego stabilnego aktywa lub koszyka aktywów w celu ograniczenia waha? cen stablecoinów.

W pewnych okoliczno?ciach Paxos Standard mo?na nawet wymieni? na towary. Paxos Standard zapewnia korzy?ci p?yn?ce z handlu aktywami blockchain, jednocze?nie minimalizuj?c ryzyko cenowe. Token Paxos Standard (PAX) jest produkowany na Blockchain of Ethereum jako tokeny ERC-20 i zabezpieczany 1/1 USD na ameryka?skich kontach bankowych kontrolowanych przez Paxos.<<Kup Paxos Standard>>

Co to jest standard Paxos [PAX]?

Paxos Standard to stablecoin wspierany przez fiat, który ??czy w sobie korzy?ci p?yn?ce z radzenia sobie z aktywami opartymi na blockchain z ryzykiem zmienno?ci cen. Jako ERC 20 w sieci Ethereum token Paxos Standard jest uwalniany i gwarantowany 1:1 USD na rachunkach bankowych nale??cych do Paxos w USA. Tokeny s? dostarczane w standardzie Paxos. Jest to równie? jeden z trzech stablecoinów certyfikowanych przez regulatorów Wall Street, obok GUSD i BUSD.

<<Kup Paxos Standard>>

Kim s? za?o?yciele Paxos Standard [PAX]?

Jest dwóch za?o?ycieli Paxos Standard, Charles Cascarilla i Rich Teo. Charles Cascarilla jest za?o?ycielem i dyrektorem generalnym Paxos Standard. Jest tak?e cz?onkiem za?o?ycielem stowarzyszenia ADAM oraz interesariuszem Liberty City Ventures.

Jego wcze?niejsze do?wiadczenie obejmuje równie? zarz?dzanie portfelem w Claiborne Capital Management, firm? zajmuj?c? si? finansami korporacyjnymi w Goldma Sachs oraz agencj? analityczn? dla Bank of America, a tak?e wspó?prac? z Cedar Hill Capital Partners.

Rich Teo pracowa? w Cedar Hill Capital Partners jako „starszy detektyw”. Pracowa? w Citi jako analityk finansowy i s?u?y? w singapurskich si?ach zbrojnych jako „sygnalizator bojowy”.


<<Kup Paxos Standard>>

Co sprawia, ?e Paxos Standard jest wyj?tkowy?

Paxos Standard to kryptowaluta, która umo?liwia u?ytkownikom wymian? dolarów ameryka?skich na tokeny Paxos Standard. Jego g?ównym celem jest wykorzystanie technologii blockchain do stabilizacji waluty.

Departament Us?ug Finansowych Stanu Nowy Jork przyzna? Paxos kart? umo?liwiaj?c? im ?wiadczenie regulowanych us?ug w dziedzinie aktywów kryptograficznych. USD na rachunkach firmy w ameryka?skich instytucjach depozytowych zabezpiecza token.

Paxos Standard zosta? stworzony, aby przynie?? korzy?ci szerszemu ?rodowisku finansowemu, tworz?c bezproblemow? ogólno?wiatow? sie?. Wszystkie zasoby cyfrowe mo?na szybko zmobilizowa? przy wysokim poziomie elastyczno?ci i dost?pno?ci. Wizj? Paxos jest zbudowanie ?wiata, w którym cyfrowe aktywa, towary i papiery warto?ciowe mog? by? przedmiotem obrotu wsz?dzie io ka?dej porze.<<Kup Paxos Standard>>

Gdzie mo?na kupi? Paxos Standard [PAX]?

Paxos Standard lub PAX mo?na kupi? lub wymieni? na wielu gie?dach, w tym:

  • Binance
  • Gie?da VCC
  • Digifinex
  • Bittrex
  • Bithumb Global
  • Wymiana 1 cala

<<Kup Paxos Standard>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Paxos Standard [PAX] za gotówk??

Nie ma bezpo?redniego sposobu na zakup PAX za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Paxos Standard [PAX] w Europie?

Tak, istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Paxos Standard?

Najbardziej op?acaln? metod? jest zakup bitcoinów za pomoc? konta bankowego, a nast?pnie zamiana BTC na PAX.

<<Kup Paxos Standard>>

Paxos Standard Oficjalna strona internetowa – https://paxos.com/standard

Paxos Standardowy Twitter – https://twitter.com/PaxosStandard

Paxos Standard Medium – https://medium.com/@PaxosStandard
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne