Jak i gdzie kupi? PancakeSwap (ciasto) — prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

CAKE to natywny token zarz?dzaj?cy Pancakeswap, zdecentralizowany system transakcyjny znany z niskich op?at i ?atwo?ci u?ytkowania. Token Pancakeswap staje si? coraz bardziej znany z dnia na dzie?, dzi?ki obni?onym kosztom transakcji i szybszym czasom realizacji w porównaniu z innymi DEX-ami.

Poniewa? zosta? utworzony na Binance Smart Chain, CAKE jest tokenem BEP-20 (BSC). Zosta? stworzony we wrze?niu 2020 roku, aby konkurowa? z monopolami tokenów opartych na Ethereum (ETC-20), które przej??y rynek. CAKE ka?dego dnia przyci?ga coraz wi?cej inwestorów, zapewniaj?c lepsze korzy?ci finansowe i administracyjne.

<<Kup PancakeSwap>>

O PancakeSwap

PancakeSwap to program DeFi, który pozwala u?ytkownikom handlowa? monetami, oferowa? p?ynno?? i zbiera? p?atno?ci w zamian za swoje us?ugi.

PancakeSwap to zdecentralizowana gie?da, która umo?liwia u?ytkownikom wymian? tokenów BEP20 na Binance Smart Chain. Zosta?a za?o?ona we wrze?niu 2020 roku. Tym, co wyró?nia CAKE (AMM), jest model zautomatyzowanego animatora rynku. B?d?c dostawc? p?ynno?ci, u?ytkownik mo?e zarabia? pieni?dze.

<<Kup PancakeSwap>>


Co to jest PancakeSwap [CIASTO]?

PancakeSwap to automatyczny animator rynku (AMM) – program zdecentralizowanych finansów (DeFi), który pozwala u?ytkownikom handlowa? tokenami przy jednoczesnym generowaniu zysków i pobieraniu op?at.

Jest to zdecentralizowany rynek transferu tokenów BEP20 na Binance Smart Chain, który rozpocz?? si? we wrze?niu 2020 roku. U?ytkownicy PancakeSwap handluj? przeciwko puli p?ynno?ci przy u?yciu zautomatyzowanej metodologii animatora rynku. Uczestnicy deponuj? pieni?dze w tych pulach w zamian za tokeny dostawcy p?ynno?ci (LP), które s? wykorzystywane do wype?niania puli.

Te tokeny mo?na nast?pnie wymieni? na cz??? puli, a tak?e cz??? kosztów handlowych. FLIP to nazwa nadana tym tokenom LP. U?ytkownicy mog? równie? hodowa? inne tokeny, takie jak CAKE i SYRUP na PancakeSwap. U?ytkownicy mog? zdeponowa? tokeny LP na farmie i otrzyma? CAKE jako nagrod?.

<<Kup PancakeSwap>>


Kim jest za?o?yciel PancakeSwap [CAKE]?

PancakeSwap to zdecentralizowana gie?da (DEX) oparta na Binance Smart Chain, za?o?ona przez niezidentyfikowanych programistów, którzy wydaj? si? lubi? nale?niki.

Na PancakeSwap, CAKE mo?na wykorzysta? do zakupu biletu. Uko?czenie ka?dej sesji loterii zajmuje 6 godzin. Na PancakeSwap, CAKE mo?e by? u?yty do wzi?cia udzia?u w loterii. Uko?czenie ka?dej sesji loterii zajmuje 6 godzin. Bilet kosztuje 10 ciastek i zawiera losow? kombinacj? czterech cyfr od 1 do 14, na przyk?ad 8-6-4-13. Aby zagra? w loteri?, która odpowiada po?owie ca?kowitej puli loterii, Twoje liczby musz? pasowa? do wszystkich czterech zwyci?skich liczb w puli g?ównej.

Dla u?ytkowników dost?pne s? równie? tokeny niewymienialne, które mo?na wymieni? na CAKE lub przechowywa? w portfelu.

<<Kup PancakeSwap>>


Co wyró?nia PancakeSwap?

PancakeSwap dzia?a w oparciu o algorytmiczne podej?cie animatora rynku, co oznacza, ?e tak naprawd? nie ma ksi?g handlowych i zamiast tego polegaj? na pulach p?ynno?ci. U?ytkownik mo?e zarabia? pieni?dze b?d?c dostawc? p?ynno?ci; mog? kultywowa? tokeny LP i stawia? swoje CAKE, aby wygra? nagrody, umieszczaj?c swoje tokeny w puli p?ynno?ci. Mog? nawet rozpocz?? swoj? podró? z niewymiennymi monetami i nagrodami.

Token CAKE od PancakeSwap to token BEP20, który po raz pierwszy zadebiutowa? na Binance Smart Chain. G?ównym celem CAKE jest zach?cenie ludzi do zapewnienia p?ynno?ci na platformie PancakeSwap.

U?ytkownicy mog? otrzymywa? zach?ty poprzez obstawianie swoich tokenów, co odbywa si? poprzez deponowanie i blokowanie tokenów Liquidity Provider. Nazywa si? to farmingiem i jest nagradzane przez system tokenami CAKE. Bez okresu przechowywania ?etony mo?na rozstawia?. CAKE pozwala klientom inwestowa? w przysz?o?? i zwi?ksza? zarobki, ale niesie ze sob? zagro?enia.

<<Kup PancakeSwap>>


Gdzie mo?na kupi? PancakeSwap [CIASTO]?

Mo?esz teraz przej?? do swojej gie?dy kryptowalut i wybra? BTC z rozwijanego menu nad polem wyszukiwania. Wybrali?my BTC, poniewa? kupujemy CAKE za bitcoiny. Nast?pnie wpisz „CIASTO” w pasku wyszukiwania, aby zobaczy?, jakie zestawy par s? dost?pne.

Aby wy?wietli? wykres cen, wybierz par?. Gdy b?dziesz mie? prawo do zakupu, kliknij przycisk „Kup CAKE”.

Korzystaj?c z procedur opisanych powy?ej, mo?esz po prostu kupi? PancakeSwap (CAKE) na dowolnej gie?dzie kryptowalut, korzystaj?c z BTC lub ETH.

<<Kup PancakeSwap>>


Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? PancakeSwap [CIASTO] za gotówk??

Nie. Poniewa? CAKE jest altcoinem, nie mo?na go kupi? za pomoc? waluty fiducjarnej. Najpierw musisz kupi? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) (ETH). Aby to zrobi?, musisz najpierw zarejestrowa? si? na jednej z renomowanych gie?d kryptograficznych, takich jak Coinbase.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup PancakeSwap [CAKE] w Europie?

Najszybszym sposobem na zdobycie CAKE jest u?ycie karty kredytowej lub debetowej do zakupu g?ównych kryptowalut bezpo?rednio w Trust Wallet. Do??cz do Pancakeswap i wymieniaj swoj? istniej?c? kryptowalut? na monety CAKE.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup PancakeSwap?

Je?li nie masz ju? bnb na swoim portfelu BSC na metamasce, znalaz?e? najprostszy sposób na zdobycie CAKE.

Je?li koszty wydaj? si? nadmierne, a jeste? w Stanach Zjednoczonych, zawsze mo?esz kupi? BNB i przekonwertowa? go na sie? BSC za pomoc? rozszerzenia przegl?darki Binance.


<<Kup PancakeSwap>>

PancakeSwap Oficjalna strona internetowa – https://pancakeswap.finance/

Twitter PancakeSwap – https://twitter.com/pancakeswap

Reddit PancakeSwap – https://www.reddit.com/r/pancakeswap/

PancakeSwap Medium – https://pancakeswap.medium.com/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne