Jak i gdzie kupi? protokó? Orion [ORN] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Celem protoko?u Orion jest pomoc u?ytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu ich inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu zagro?e? zwi?zanych z korzystaniem z wielu gie?d.

Dzisiejsza aktualna cena protoko?u Orion wynosi 9,00 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 32 120 420 USD. Obecny ranking CoinMarketCap to #249, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 274 552 034 USD. W obiegu znajduje si? 30 495 000 monet ORN, o ??cznej liczbie 100 000 000 monet ORN.

<<KUP Protokó? Oriona>>

O protokole Orion ORN

Onion obiecuje z?agodzi? wyzwania zwi?zane z przeprowadzaniem lukratywnych transakcji, które s? spowodowane brakiem p?ynno?ci na wi?kszo?ci gie?d kryptowalut. Wp?ywa to zarówno na scentralizowane, jak i zdecentralizowane wymiany.

Odpowiedzi? Oriona jest po??czenie ksi?g zamówie? z wielu gie?d w jeden, ?atwy w obs?udze terminal.

Protokó? Orion zosta? stworzony, aby po??czy? p?ynno?? wielu gie?d kryptowalut w zdecentralizowan? platform?, która dzia?a jako pojedynczy, niepozorny punkt wej?cia na ca?y rynek aktywów cyfrowych.

<<KUP Protokó? Oriona>>

Co to jest ORN protoko?u Oriona?

Orion Protocol zawiera równie? narz?dzie do zarz?dzania portfelem, które pozwala u?ytkownikom ?ledzi? i rejestrowa? ich aktywno?? na gie?dach, a tak?e ustawia? alarmy dotycz?ce mo?liwo?ci i automatyzowa? zarz?dzanie aktywami.

Aleksiej Koloskow opracowa? ORN w 2018 r. i zaprezentowa? go w 2020 r., staraj?c si? rozwi?za? niektóre z g?ównych trudno?ci w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi). Ponadto Orion zapewnia rynek, na którym u?ytkownicy mog? ?atwo uzyska? dost?p i zakupi? zdecentralizowane aplikacje (DApps).

<<KUP Protokó? Oriona>>

Kim s? za?o?yciele Orion Protocol ORN?

Aleksiej Koloskow, obecny dyrektor generalny projektu, za?o?y? Orion Protocol (ORN). Przed do??czeniem do Orion Koloskov pracowa? w Waves Platform jako programista blockchain i g?ówny architekt, w tym w UniCredit Bank Russia jako starszy mened?er programu IT.

<<KUP Protokó? Oriona>>

Co sprawia, ?e Orion Protocol ORN jest wyj?tkowy?

Protokó? Orion dzia?a poprzez zbieranie informacji z wielu gie?d kryptowalut i prezentowanie ich w jednym uniwersalnym API. Ten interfejs API integruje ró?ne ksi?gi zamówie? i usprawnia je dla wygody u?ytkowania.

Inteligentne kontrakty i wszelkie oprogramowanie open source u?ywane przez brokerów s? równie? regularnie kontrolowane, oprócz w?asnego kodu protoko?u Orion. W rezultacie sie? Terminala b?dzie bardziej stabilna.

Orion Token (ORN) to lokalny token u?ytkowania protoko?u Orion, oparty na standardzie ERC-20. Ma limit poda?y 100 000 000 ORN. ORN to kryptowaluta, która mo?e by? u?ywana w Terminalu Orion, a tak?e do zdecentralizowanego handlu.

<<KUP Protokó? Oriona>>

Gdzie mo?na kupi? ORN protoko?u Orion?

Je?li chcesz kupi?, sprzeda? lub handlowa? Orion Protocol (ORN), mo?esz to zrobi? na gie?dach, w tym; Binance, BKEX, MXC.com, KuCoin i wreszcie Uniswap (V2)<<KUP Protokó? Oriona>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce protoko?u Orion ORN

Ile monet ORN protoko?u Orion znajduje si? obecnie w obiegu?

Od lutego 2021 r. w produkcji jest 17 120 000 Orion Protocol (ORN), z potencjaln? zdolno?ci? 100 000 000 ORN.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Orion Protocol ORN?

Sie? Orion Protocol jest regularnie oceniana przez wiod?c? firm? CertiK zajmuj?c? si? bezpiecze?stwem blockchain, która zapewnia funkcjonowanie, bezpiecze?stwo i wydajno?? platformy poprzez cz?ste audyty i skanowanie podatno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena protoko?u Orion ORN?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? ORN i kapitalizacj? rynkow?.

<<KUP Protokó? Oriona>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Orion Protocol ORN zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 8,81 USD za token.]

Zwi?kszona warto?? Orion Protocol ORN wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego ORN z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Protokó? Oriona>>


Orion Protocol Oficjalna strona internetowa ORN - https://www.orionprotocol.io/orn

Protokó? Oriona ORN Twitter - https://twitter.com/orion_protocol


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne