Jak i gdzie kupi? storczyk [OXT] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? storczyk [OXT]___Prosty przewodnik krok po kroku

Orchidea, która zosta?a za?o?ona w grudniu 2019 roku, jest pierwsz? na ?wiecie motywowan? platform? anonimowo?ci peer-to-peer.

Orchid (OXT) to natywny token Orchid, wirtualnej sieci prywatnej zasilanej przez kryptowaluty (VPN).


Obecna cena Orchidei wynosi 0,468358 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 76 636 679 USD. Nasze ceny OXT na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Orchid zyska? 8,63 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 323 490 423 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #174. W obiegu znajduje si? 690 690 084 monet OXT, bez ostatecznej produkcji.

<<KUP storczyk>>

O Orchidei OXT

Podstawow? koncepcj? Orchid jest wykorzystanie technologii kryptowalut w celu optymalizacji obecnego do?wiadczenia VPN.

U?ytkownicy mog? korzysta? z anonimowego korzystania z VPN, które nie opiera si? na scentralizowanym serwerze lub zagro?eniach zwi?zanych z infrastruktur? danego kraju, korzystaj?c z probabilistycznych nanop?atno?ci opartych na kryptowalutach.

Program jest rekompensat? pieni??n?, co oznacza, ?e abonenci musz? wp?aca? tylko dolary, gdy si? ??cz?, zamiast p?aci? miesi?czne lub roczne koszty.

<<KUP storczyk>>

Co to jest orchidea OXT?

Jego celem jest wyeliminowanie ogranicze? praw internetowych poprzez umo?liwienie ka?demu kupowania przepustowo?ci z dowolnej w oparciu o handel kryptowalutami, które równie? od dowolnej wspó?pracuj?cej firmy. Odbywa si? to za pomoc? probabilistycznych nanop?atno?ci, które s? dokonywane za pomoc? OXT, symbolu standardu Ethereum ERC-20.

Orchid unika zatorów i cen gazu w sieci Ethereum, dokonuj?c regularnych p?atno?ci na rzecz dostawców spoza sieci.

Us?uga jest p?atna za u?ycie, co oznacza, ?e u?ytkownicy musz? wp?aca? tylko pieni?dze, gdy si? ??cz?, zamiast p?aci? miesi?czne lub roczne koszty.

<<KUP storczyk>>

Kim s? za?o?yciele Orchid OXT?

Wszyscy czterej wspó?za?o?yciele Orchidei maj? do?wiadczenie w blockchain i finansach. Dyrektorem generalnym jest dr Steven Waterhouse, a za nim Jay Freeman, Brian J. Fox i Gustav Simonsson.

Waterhouse jest znan? postaci? kryptowaluty, wspó?za?o?ycielem firmy venture capital Pantera Capital, która zainwestowa?a w niektóre z najbardziej znanych startupów w bran?y.

Waterhouse, zgodnie z aktami prawnymi, sta? si? ostro?ny w kwestii zwi?kszonej prywatno?ci cyfrowej po tym, jak sta? si? sprawc? incydentu zwi?zanego z zamian? karty SIM, i zacz?? bada? technologi? VPN.

<<KUP storczyk>>

Co sprawia, ?e Orchidea OXT jest wyj?tkowa?

U?ytkownicy mog? kupowa? tak zwane „kredyty orchidei” za pomoc? waluty fiducjarnej, korzystaj?c z innej funkcji. OXT w ?adnym innym przypadku nie ma mocy odzyskania lub prze??czenia; mo?na go wymieni? tylko u operatorów bezprzewodowych. Ma to na celu odwo?anie si? do tych, którzy nie chc? wykorzystywa? kryptowalut do prowadzenia biznesu.

Atrakcyjno?? Orchidei nie ogranicza si? jednak do u?ytkowników bitcoinów. Deweloperzy zauwa?aj? rosn?ce pragnienie wolno?ci w Internecie w obliczu narastaj?cych napi?? geopolitycznych i ogranicze? miejskich.

Gdzie mo?na kupi? Orchide? OXT?

Na g?ównych gie?dach, w tym Binance, Kraken i Coinbase Pro. Co wi?cej, OXT mo?na równie? swobodnie handlowa? parami kryptowalut, stablecoin i fiat.


<<KUP storczyk>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce orchidei OXT

Ile monet storczykowych OXT znajduje si? obecnie w obiegu?

OXT ma poda? 1 000 000 000 (1 miliard) jednostek. Nie ma inflacji, ale perspektywa upadku jest przywracana do ?ycia dzi?ki mo?liwo?ci spalania monet OXT w ramach zwyk?ej dzia?alno?ci sieciowej.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Orchid OXT?

OXT jest rzeczywi?cie standardow? walut? ERC-20 w Ethereum, a zagro?enia bezpiecze?stwa koncentruj? si? g?ównie na zdolno?ci atakuj?cego do wydobycia danych u?ytkownika z samej Orchidei.

Od jakich czynników zale?y cena storczyków OXT?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? OXT.

<<KUP storczyk>>

Wniosek

Po ca?kowitej aktualizacji do 100% w ci?gu jednego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich wra?liwy rynkowy charakter.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Orchid OXT zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,468 USD za token, pomimo niedawnych waha? i czynnika niepewno?ci, z jakimi post?puje rynek handlowy.
<<KUP storczyk>>


Oficjalna strona Orchidei OXT - https://www.orchid.com/


Orchidea OXT Twitter - https://twitter.com/OrchidProtocol


Orchidea OXT Reddit - https://reddit.com/r/orchid


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne