Jak i gdzie kupi? Protokó? Oceaniczny (OCEAN) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Jak i gdzie kupi? protokó? oceaniczny (OCEAN) — prosty przewodnik krok po kroku

Ocean Protocol umo?liwia u?ytkownikom ustanowienie zdecentralizowanego rynku, który sk?ada si? z zasobów danych i us?ug, którymi mo?na handlowa?. Marketplace ??czy dostawców i u?ytkowników danych oraz zapewnia dost?p do danych. ?ledzi, kto jest w?a?cicielem danych oraz kto je kupi? i udost?pni? w ?a?cuchu bloków.

Klienci przegl?daj? zestawy danych na wielu rynkach, a nast?pnie kupuj? zaszyfrowane odniesienie do nich, które mo?na otworzy? dopiero po spe?nieniu okre?lonych kryteriów (na przyk?ad p?atno?ci). W zwi?zku z tym w?a?ciciele danych zachowuj? pe?n? kontrol? nad swoimi danymi, niezale?nie od tego, co si? z nimi stanie lub kto je kupi.<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

O protokole oceanicznym

Ocean Protocol zapewnia narz?dzia typu open source, w tym jako klient blockchain Keeper, Parity SecretStore i zarz?dzanie metadanymi Aquarius, przedsi?biorcom, którzy chc? zbudowa? i wdro?y? w?asn? sie? Ocean.

Ka?da us?uga danych jest definiowana przez okre?lony token danych w protokole Ocean Protocol, który s?u?y do hermetyzacji zestawu danych lub us?ugi przetwarzania danych. To skutecznie umo?liwia stronom trzecim wykonywanie operacji na danych bez opuszczania przez nie bezpiecznej enklawy wydawcy.

OCEAN to token u?ytkowy, który jest wykorzystywany do zarz?dzania spo?eczno?ci? i stacjonowania danych, a tak?e do kupowania i sprzedawania danych na rynku oceanicznym jako podstawowej jednostki handlu. Cena tych tokenów danych jest okre?lana przez pul? tokenów danych OCEAN AMM, która zmienia cen? tokena danych w zale?no?ci od poda?y i popytu, gdy jest kupowany i sprzedawany.

<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Co to jest protokó? oceaniczny [OCEAN]?

Ocean Protocol umo?liwia ludziom i firmom bezproblemowe odblokowanie warto?ci ich danych i zarabianie na nich za pomoc? tokenów danych ERC-20.

Wydawcy mog? zarabia? na swoich danych, zachowuj?c prywatno?? i kontrol?, a u?ytkownicy mog? teraz uzyska? dost?p do zbiorów danych, które wcze?niej by?y niedost?pne lub trudne do zlokalizowania dzi?ki Ocean Protocol. Te zbiory danych mo?na znale?? na Ocean Market i naby?, a nast?pnie wykorzysta? lub sprzeda?.


<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Kim s? za?o?yciele Ocean Protocol [OCEAN]?

Ocean Protocol zosta? za?o?ony w 2017 roku przez zespó? wykwalifikowanych doradców i biznesmenów, którzy ??cz? do?wiadczenie w tworzeniu i rozwijaniu firm high-tech.

Bruce Pon, do?wiadczony kierownik projektów na ca?ym ?wiecie i obecny dyrektor generalny BigchainDB; Trent McConaghy, wykwalifikowany in?ynier i ekspert AI; Cristina Pon, dyrektor marketingu Ocean Protocol i BigchainDB; oraz Razvan Olteanu, który ma ponad 20-letnie do?wiadczenie techniczne i mened?erskie na najwy?szych obrotach, tworz? podstawowy zespó? Ocean Protocol.

G?ówny zespó? Ocean Protocol sk?ada si? obecnie z 15 osób, a platforma jest wspierana przez du?? liczb? doradców, z których wielu to specjali?ci w dziedzinie sztucznej inteligencji, blockchain, big data i biznesu, a tak?e zbudowali i zarz?dzali w?asnymi odnosz?cymi sukcesy firmami .


<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Co sprawia, ?e protokó? oceaniczny jest wyj?tkowy?

Ocean Protocol umo?liwia dost?p do danych, które wcze?niej by?y niedost?pne lub trudne do uzyskania, pozwalaj?c ka?demu z poszukiwanymi zestawami danych tokenizowa? swoje dane i udost?pnia? je na Ocean Market.

Generuje to nowy strumie? przychodów dla wydawców danych, zapewniaj?c naukowcom, badaczom, analitykom danych i wszystkim innym bardziej wiarygodne dane.

W?a?ciciele tokenów OCEAN mog? bezpo?rednio anga?owa? si? w gospodark? tokenów danych, umieszczaj?c swoje tokeny w zestawach danych rynku oceanicznego. Stakerzy staj? si? nast?pnie dostawcami p?ynno?ci w wybranej puli tokenów danych OCEAN, zarabiaj?c cz??? op?at transakcyjnych za pul?.


<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Gdzie mo?na kupi? protokó? oceaniczny [OCEAN]?

Tokeny Ocean Protocol (OCEAN) mo?na kupowa? i wymienia? na ró?nych gie?dach, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Binance, KuCoin, Bittrex i Poloniex. Binance to najbardziej p?ynna scentralizowana platforma wymiany dla OCEAN od listopada 2020 r., podczas gdy Uniswap jest najbardziej p?ynn? zdecentralizowan? gie?d?.<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? OCEAN za gotówk??

Nie. OCEAN jest obecnie niedost?pny do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na OCEAN.

W jaki sposób sie? OCEAN dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

OCEAN to token ERC-20 oparty na Ethereum. W rezultacie jest wspierany przez rozleg?? sie? wydobycia i w?z?ów Ethereum (POW), która chroni go przed wieloma atakami.

Od jakich czynników zale?y cena sieci OCEAN [OCEAN]?

Wp?ywy i odp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? OCEAN.

<<Kup Protokó? Oceaniczny>>

Ocean Protocol Oficjalna strona internetowa – https://oceanprotocol.com/

Ocean Protocol Reddit – https://reddit.com/r/oceanprotocol

Ocean ProtocolTwitter – https://twitter.com/oceanprotocolCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne