Jak i gdzie kupi? Numeraire (NMR) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Inwestowanie w kryptowaluty staje si? coraz bardziej popularne w ró?nych obszarach, w tym w bankowo?ci i hazardzie. Je?li projekt taki jak Numeraire przemawia do Ciebie i ufasz potencja?owi zespo?u, nie bój si? inwestowa? na przysz?o??.

Wraz ze szczytem gie?dowym niektóre firmy deweloperskie b?d? wykorzystywa? technologi? blockchain do prognozowania zmian na rynku. Numeraire (NMR) to kryptowaluta, która daje programistom dost?p do danych na poziomie funduszy hedgingowych, dzi?ki czemu mog? handlowa? na rynku.

<<Kup Numeraire>>

O Numeraire

Numerai to platforma oparta na Ethereum, która umo?liwia programistom i analitykom danych eksperymentowanie i konstruowanie bardziej niezawodnych modeli uczenia maszynowego. G?ównym celem platformy jest wprowadzenie decentralizacji w bran?y data science i umo?liwienie programistom konkurowania w budowaniu wydajnych modeli predykcyjnych uczenia maszynowego.

Numerai twierdzi, ?e jest pierwszym funduszem hedgingowym, który wprowadzi? na rynek token, pomy?lnie uruchomiony pod koniec 2015 roku w San Francisco. Numerai, w przeciwie?stwie do typowych firm finansowych, uczestniczy w rynku akcji, korzystaj?c z danych i prognoz generowanych przez graczy turniejowych. Uznaj?, ?e s? pierwszym funduszem hedgingowym, który w swoich strategiach inwestycyjnych w znacznym stopniu polega na uczeniu maszynowym.

<<Kup Numeraire>>

Co to jest Numeraire [NMR]?

Numeraire (NMR) to inicjatywa kryptowalutowa Numerai, firmy zajmuj?cej si? funduszami hedgingowymi, która umo?liwia programistom opracowywanie algorytmów sztucznej inteligencji, które mog? inwestowa? na globalnych gie?dach w oparciu o wcze?niej okre?lone parametry. Numerai zapewnia klientom dost?p do danych o jako?ci funduszy hedgingowych w celu tworzenia tych algorytmów.

Numerai u?ywa modelu agregacji sztucznej inteligencji zwanego „metamodelem”, aby po??czy? wszystkie predykcje, które otrzymuje od cz?onków sieci aplikacji. Fundusz hedgingowy nast?pnie algorytmicznie handluje akcjami na gie?dzie w oparciu o ten model, a ka?dy u?ytkownik uzyskuj?cy dost?p do jego sieci mo?e korzysta? z jego modeli, uzyskuj?c pakiet produktów.

Token Numeraire (NMR) jest oparty na standardzie ERC-20. Tokeny ERC-20 to inicjatywy oparte na Ethereum, które wykorzystuj? technologi? blockchain Ethereum do przeprowadzania operacji. Tokeny ERC-20 reprezentuj? warto?? i mog? by? przedmiotem obrotu na g?ównych gie?dach, takich jak Coinbase i Kraken, podobnie jak inne projekty kryptowalut, które dzia?aj? na w?asnym ?a?cuchu bloków (takich jak Bitcoin i Litecoin).

<<Kup Numeraire>>

Kim s? za?o?yciele Numeraire [NMR]?

Firma Numerai zosta?a za?o?ona przez Richarda Craiba, który jest równie? jej dyrektorem generalnym. W 2008 roku uko?czy? Uniwersytet w Kapsztadzie, a pó?niej uzyska? kolejny stopie? licencjata na Uniwersytecie Cornell, a tak?e sp?dzi? rok na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jego kariera zawodowa rozpocz??a si? wraz z za?o?eniem Numerai i doprowadzi?a do umieszczenia go na li?cie 30 Under 30 Forbesa.

Richard Craib jest dobrze znany ze swojego przysz?o?ciowego podej?cia do zarz?dzania funduszami hedgingowymi i prze?omowego pomys?u polegaj?cego na tak du?ym poleganiu na sztucznej inteligencji w prognozowaniu cen akcji. Nie tylko to, ale Numerai zorganizowa? jeden z najwi?kszych na ?wiecie konkursów nauki o danych.

<<Kup Numeraire>>

Co sprawia, ?e Numeraire jest wyj?tkowy?

Koncepcja Numerai jest wyj?tkowa. Wed?ug raportów jest to pierwsza kryptowaluta produkowana i dystrybuowana przez firm? hedgingow?. Token NMR jest przyznawany naukowcom zajmuj?cym si? danymi, których modele radz? sobie dobrze w turnieju Numerai, co jest jedn? z jego g?ównych zalet. W miar? jak coraz wi?cej osób wchodzi do wydarzenia i zaczyna rywalizowa?, token staje si? bardziej warto?ciowy.

Ponadto modele wydarze? umo?liwiaj? firmie Numerai aktywne uczestnictwo w obrocie gie?dowym w zale?no?ci od wyników dostarczonych przez uczestnicz?ce projekty. Numerai jest jednym z niewielu funduszy hedgingowych, które w du?ym stopniu zale?? od prognoz danych generowanych przez sztuczn? inteligencj? ze wzgl?du na swoje unikalne podej?cie do obrotu akcjami.

<<Kup Numeraire>>

Gdzie mo?na kupi? Numeraire [NMR]?

Numeraire staje si? coraz bardziej popularny, poniewa? wyniki funduszu hedgingowego poprawiaj? si?, a do cotygodniowego konkursu do??cza coraz wi?cej naukowców zajmuj?cych si? danymi. Je?li chcesz handlowa? NMR, mo?esz to zrobi? na wielu ró?nych gie?dach.

Coinbase Pro ma najwi?kszy wolumen obrotu dla NMR/USD. Poza tym tokeny Numeraire s? obecnie przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Upbit, Hitbtc, Bittrex, Binance, Gate.io, Kraken, DigiFinex i Bilaxy.


<<Kup Numeraire>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? NMR za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu NMR za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje NMR?

Jako token ERC-20, NMR jest chroniony przez mechanizm konsensusu Ethereum proof-of-stake (PoS). Tokeny ERC-20 zyskuj? na popularno?ci, poniewa? zapewniaj? wi?ksz? elastyczno?? w zakresie aplikacji.

Od jakich czynników zale?y cena sieci NMR [NMR]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? NMR i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Numeraire>>

Numeraire Oficjalna strona internetowa – https://numer.ai/

Numeraire Twitter – https://twitter.com/numerai

Numeraire Reddit – https://reddit.com/r/numerai
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne