Jak i gdzie kupi? NuCypher [NU] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

NuCypher to zdecentralizowane szyfrowanie, systemy bezpiecze?stwa i skuteczne narz?dzie uwierzytelniania systemu zarz?dzania kluczami (KMS) do publicznego u?ytku systemów blochain.

NuCypher zapewnia kompleksow?, zaszyfrowan? wymian? danych w publicznych ?a?cuchach bloków, a tak?e zdecentralizowane rozwi?zania pami?ci masowej.

Obecna cena NuCypher wynosi 0,334459 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu to 139 386 840 USD. Nasz kurs wymiany NU do USD jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin NuCypher straci? 15,89 procent swojej warto?ci.

Obecny ranking CoinMarketCap to #185, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 224 756 640 USD. W obiegu znajduje si? 672 000 000 sztuk broni nuklearnej, a dost?pna jest liczba 3 885 390 082 monet NU.

<<KUP NuCypher>>

O NuCypher NU

Wykorzystuj?c oprogramowanie do ponownego szyfrowania proxy (PRE), NuCypher umo?liwia u?ytkownikom udost?pnianie prywatnych danych wielu respondentom w globalnych spo?eczno?ciach konsensusu.

Tak wi?c, wed?ug NuCypher, ta technologia deszyfrowania przekszta?ca NuCypher w znacznie bardziej chroniony i strze?ony ni? tradycyjne zasoby kryptograficzne, które wykorzystuj? szyfrowanie powszechne.

NU jest równie? wykorzystywany w sieci do anga?owania si? w NuCypher DAO, który jest protoko?em zarz?dzaj?cym parametrami sieci i aktualizacjami inteligentnych kontraktów. U?ytkownicy z udzia?ami NU mog? równie? pomóc w walidacji inicjatyw DAO.

<<KUP NuCypher>>

Co to jest NuCypher NU?

Monety NuCypher (NU) to natywne tokeny u?ywane w wi?kszej sieci NuCypher. Tokeny s?u?? do nagradzania uczestników sieci za wykonywanie us?ug zarz?dzania kluczami oraz uzyskiwanie dost?pu do funkcji delegowania i odwo?ywania sieci.

Tokeny NU s? równie? u?ywane do obstawiania w celu uruchomienia w?z?a roboczego NuCypher. Sie? NuCypher jest chroniona przed nieuczciwym obstawianiem i automatycznie obcina wyp?aty podejrzanego u?ytkownika.

<<KUP NuCypher>>

Kim s? za?o?yciele NuCypher NU?

Mikhail Egorov (za?o?yciel Curve) i MacLane Wilkison s? wspó?za?o?ycielami NuCypher. Bia?a ksi?ga NuCypher zosta?a wydana w czerwcu 2017 r., ale sie? testowa zosta?a uruchomiona dopiero w listopadzie 2018 r.

Egorov by? wcze?niej CTO NuCypher. Jest badaczem bezpiecze?stwa, fizykiem i naukowcem. Co wi?cej, drugi za?o?yciel MacLane jest programist?. Przed zawodowym zaanga?owaniem w blockchain pracowa? równie? jako bankier inwestycyjny w Morgan Stanley.

<<KUP NuCypher>>

Co sprawia, ?e NuCypher NU jest wyj?tkowy?

W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci inicjatyw blockchain, które maj? na celu obs?ug? klientów, ulepszanie transakcji, operacje IoT, mechanizmy g?osowania i tym podobne, NuCypher zosta? stworzony dla innych blockchainów. NuCypher to komponent bezpiecze?stwa blockchain.

NuCypher zapewnia architektur? prywatno?ci dla zdecentralizowanej sieci, w tym ponowne szyfrowanie proxy (PRE), sygnatury progowe (TSS), rozproszone generowanie kluczy (DKG) i dodatkow? kryptografi? progow?.

Us?uga szyfrowania NuCypher oferuje niemal niezrównan? ochron? transmisji danych wra?liwych. ??czy si? to z brakiem zaufania i odporno?ci? na cenzur? tradycyjnych publicznych blockchainów.

<<KUP NuCypher>>

Gdzie mo?na kupi? NuCypher NU?

NuCypher (NU) to popularna gie?da tokenów ethereum. Monety NuCypher s? obecnie dost?pne do zakupu, sprzeda?y i handlu na nast?puj?cych gie?dach: Coinbase Pro, Binance, UniSwap, Huobi, Hoo, OKEx, Gate.io, Hotbit i wreszcie 1-calowy Exchange

<<KUP NuCypher>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce NuCypher NU

Ile monet NuCypher NU znajduje si? obecnie w obiegu?

?etony NU zosta?y wyprodukowane w ilo?ci 1 088 876 961, a obecnie istnieje 392 750 000.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje NuCypher NU?

NuCypher to oparty na Ethereum protokó? alokacji zasobów warstwy 2, który koordynuje w?z?y robocze za pomoc? mechanizmu PoS.

Od jakich czynników zale?y cena NuCypher NU?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? NU.

<<KUP NuCypher>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny NuCypher NU zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,329 USD za token.

Dlatego mo?na do?? bezpiecznie przewidzie?, jak sugeruje nazwa, NU z?agodzi?o twoje potrzeby w zakresie handlu cywilnego, jednocze?nie daj?c nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? zaufania ich niezniszczalnym us?ugom handlowym.
<<KUP NuCypher>>


Oficjalna strona NuCypher NU — https://nucypher.com/

NuCypher NU Twitter - https://twitter.com/nucypher

NuCypher NU Reddit - https://reddit.com/r/nucypher

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne