Jak i gdzie kupi? NKN (NKN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Projekt NKN ma na celu ulepszenie technologii blockchain, która stanowi jego podstaw?, w celu osi?gni?cia wydajnego i sprawiedliwego konsensusu przy jednoczesnym zachowaniu równo?ci w?z?ów i decentralizacji. Wreszcie, projekt wykorzysta blockchain, aby zmaksymalizowa? wykorzystanie zasobów sieciowych i zach?ci? do tworzenia, uczestnictwa i rozwoju sieci opartej na spo?eczno?ci.

NKN opracowuje sie? peer-to-peer, która pozwala dwóm dowolnym uczestnikom na udost?pnianie i pobieranie informacji bez u?ycia jednego centralnego serwera. Sie? jest zabezpieczona od ko?ca do ko?ca i przeskok po przeskoku, co oznacza, ?e ani grupa komunikacyjna nie chce ujawni? swojego adresu IP, ani strona nie wymaga publicznego adresu IP. Tradycyjnie tego rodzaju szyfrowana komunikacja wymaga?a scentralizowanej konfiguracji serwera; jednak NKN obecnie pozwala na zerow? konfiguracj? serwera, wymagaj?c wbudowanego NKN SDK po stronie klienta.


<<Kup NKN >>

O NKN

NKN to nowa inicjatywa skoncentrowana na odtworzeniu Internetu jako otwartej, zdecentralizowanej, dynamicznej, bezpiecznej, wspó?u?ytkowanej i nale??cej do spo?eczno?ci sieci. Wed?ug NKN, automaty komórkowe b?d? wykorzystywane do innowacji na kilku podstawowych poziomach stosu. Projekt skoncentruje si? na szeroko rozumianej decentralizacji sieci, obejmuj?cej wszystko, od po??czenia aplikacji po protokó? sieciowy.

NKN to unikalny rodzaj architektury sieci blockchain, która jest niezwykle skalowalna, samorozwoju i motywacji. NKN u?ywa unikalnego i skutecznego Proof of Work do tokenizacji po??czenia sieciowego i mo?liwo?ci przesy?ania danych. NKN umo?liwia zdrowszy, bezpieczniejszy i bardziej otwarty Internet, czyni?c sie? bardziej zdecentralizowan?, wydajn?, wyrównan?, odporn? i bezpieczn?.

<<Kup NKN >>

Co to jest NKN [NKN]?

NKN to platforma typu open source do udost?pniania dost?pu do Internetu i przepustowo?ci w publicznych sieciach peer-to-peer opartych na blockchain. Stephen Wolfram, za?o?yciel Mathematica i Wolfram|Alpha, oraz Whitfield Diffie, twórca kryptografii klucza publicznego, nale?? do konsultantów programu. Sie? NKN Mainnet zosta?a za?o?ona w lipcu 2019 r. i ma obecnie do 25 000 kompletnych w?z?ów konsensusu.

New Kind of Network (NKN) ma na celu wykorzystanie zach?t ekonomicznych, aby zach?ci? uczestników Internetu do dost?pu do po??cze? sieciowych i wykorzystania wolnych mocy. NKN d??y do stworzenia sieci u?atwiaj?cej rozwój zdecentralizowanych aplikacji poprzez usprawnienie transferu danych i po??czenia peer-to-peer.

<<Kup NKN >>

Kim s? za?o?yciele NKN [NKN]?

Bruce jest wspó?za?o?ycielem projektu NKN i odpowiada za strategi? i operacje. Za?o?y? wiele wielomilionowych inicjatyw startupowych w Nokii i Google, a tak?e kierowa? zespo?ami badawczo-rozwojowymi na ca?ym ?wiecie. Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju i Australijski Uniwersytet Narodowy przyzna?y mu tytu? magistra.

Yanbo jest drugim wspó?za?o?ycielem projektu NKN i nadzoruje strategi? oraz architektur? systemu. W przesz?o?ci by? wspó?za?o?ycielem Onchain. Studiowa? w Stanford i ma doskona?e zaplecze kryptograficzne.


<<Kup NKN >>

Co sprawia, ?e NKN [NKN] jest wyj?tkowy?

Proof of Relay (PoR) jest dostarczany przez NKN, który zapewnia bardziej zdecentralizowan?, dynamicznie zmieniaj?c? si?, samoorganizuj?c? si? i samorozwojow? sie? infrastruktury, a tak?e nowy zestaw procesów budowania konsensusu. Uczestnicy otrzymuj? wynagrodzenie za oddanie wi?kszej ilo?ci zasobów sieciowych ni? zu?ywaj?, dzi?ki czemu PoR nie marnuje zasobów. Aby zapewni? po??czenie i przepustowo?? sieci, NKN stosuje metod? PoR.

Technologia sieciowa NKN jest idealna do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji.

Model motywacyjny NKN zach?ca osoby fizyczne do przy??czenia si? do sieci poprzez stworzenie ogromnego rynku. NKN ma na celu popraw? po??czenia, ponowne wykorzystanie niewykorzystanych zasobów sieciowych i rozszerzenie sieci publicznej.

NKN jest bardziej odpowiedni do przesy?ania danych i ??czno?ci P2P ni? istniej?ce technologie.


<<Kup NKN >>

Gdzie mo?na kupi? NKN [NKN]?

Tokeny NKN s? teraz dost?pne do zakupu na wielu gie?dach, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Binance, Huobi Global, Upbit, Coinbase Exchange i ZT.

<<Kup NKN >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? NKN za gotówk??

Nie. NKN jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na NKN.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup NKN?

Binance to najbardziej op?acalna opcja zakupu NKN. Oferuje kupon rabatowy, który poci?ga za sob? 10% cashback. U?yj kodu EE59L0QP, aby uzyska? 10% zni?ki na wszystkie koszty handlowe.

Od jakich czynników zale?y cena NKN?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? NKN.

<<Kup NKN >>

Oficjalna strona NKN – https://nkn.org/

NKN Reddit – https://reddit.com/r/nknblockchain

NKN Twitter – https://twitter.com/nkn_org
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne