Jak i gdzie kupi? Nexo (NEXO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Nexo to najbardziej zaawansowana platforma do szybkich po?yczek kryptograficznych, a tak?e jedyna firma blockchain, która oferuje swoje us?ugi w ponad 40 walutach fiducjarnych i ponad 200 krajach.

Nexo zapewnia posiadaczom aktywów cyfrowych to, co najlepsze z obu ?wiatów: natychmiastowy dost?p do gotówki przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad ich aktywami. Nexo wykorzystuje algorytmy, które ??cz? ?atwy w u?yciu interfejs z zabezpieczeniami klasy wojskowej i 256-bitowym szyfrowaniem.

<<Kup Nexo>>

O Nexo

Nexo ?wiadczy profesjonalne us?ugi finansowe w sferze aktywów cyfrowych od 2018 roku. Korzystaj?c z najlepszych lat do?wiadczenia FinTech z technologi? blockchain, Nexo pozwala tysi?com osób wykorzysta? warto?? le??c? u podstaw ich aktywów kryptograficznych, tworz?c nowy, lepszy system finansowy. Nexo obs?uguje teraz aktywa dla ponad miliona klientów NEXO w ponad 200 krajach.


<<Kup Nexo>>

Co to jest Nexo [NEXO]?

Nexo to platforma blockchain, której celem jest u?atwienie tworzenia i u?ywania zdecentralizowanych aplikacji. Nexo to firma po?yczkowa oparta na blockchain, która udziela swoim klientom natychmiastowych po?yczek zabezpieczonych kryptowalutami. Token klienta jest deponowany jako dowód uzyskania kredytu w postaci waluty fiducjarnej lub stablecoina, takich jak Bitcoin (BTC), Ether lub Litecoin.

Nexo zawiera natywny token NEXO, który po zablokowaniu na platformie zapewnia u?ytkownikom korzy?ci, takie jak obni?enie odsetek od po?yczek i mo?liwo?? otrzymywania odsetek od zdeponowanych ?rodków. Posiadacze tokenów równie? otrzymuj? nagrody z dochodów Nexo.

<<Kup Nexo>>

Kim s? za?o?yciele Nexo [NEXO]?

Nexo zosta?o utworzone przez zespó? specjalistów finansowych i mi?o?ników kryptowalut, którzy przekszta?cili ?a?cuchy bloków w krypty odpowiadaj?ce tradycyjnym us?ugom finansowym, ale nie istniej?ce w finansach cyfrowych, które po?yczaj? pod twoj? w?asno??, jednocze?nie zachowuj?c posiadanie. Us?ugi finansowe Nexo s? dobrze ugruntowane. Platforma Nexo zosta?a za?o?ona w 2018 roku, daj?c pierwsze na ?wiecie linie kredytowe kryptowalut, które umo?liwi?y posiadaczom aktywów cyfrowych nabywanie po?yczek fiat i stablecoin pod ich kryptowalut?, k?ad?c podwaliny pod nisz? po?yczek kryptograficznych.

Trenchev, który s?u?y? jako publiczna twarz Nexo, ma za sob? histori? kampanii na rzecz dalszego rozwoju blockchain i kryptowalut, w szczególno?ci jako cz?onek Zgromadzenia Narodowego Bu?garii w latach 2015-2017.

<<Kup Nexo>>

Co sprawia, ?e Nexo jest wyj?tkowy?

Nexo, zgodnie z bia?? ksi?g?, jest pierwszym dostawc? natychmiastowych po?yczek zabezpieczonych kryptowalutami i obiecuje zaradzi? nieefektywno?ci w sektorze po?yczkowym. Inteligentne kontrakty i wyrocznia w sieci Ethereum s?u?? do zarz?dzania po?yczkami w zautomatyzowanej procedurze udzielania po?yczek przez firm?. Kiedy u?ytkownik wysy?a bitcoiny do portfela kontrolowanego przez Nexo, wyrocznia tworzy po?yczk? i natychmiast przydziela pieni?dze u?ytkownikowi. Gdy u?ytkownik dokona kaucji na sp?at? po?yczki, wyrocznia zwraca kryptowalut? i rejestruje transakcj? na blockchainie. Inteligentne kontrakty zasilaj? NEXO i ?ledz? salda u?ytkowników.

Celem Nexo jest stworzenie bazy u?ytkowników, którzy b?d? nadal korzysta? z platformy i inwestowa? w NEXO. W rezultacie firma stworzy?a program lojalno?ciowy, który nagradza klientów utrzymuj?cych NEXO na swoich rachunkach preferencyjnym oprocentowaniem kredytów i wi?kszymi oszcz?dno?ciami. Nexo wyp?aca równie? 30% swoich dochodów w formie dywidend posiadaczom tokenów NEXO.<<Kup Nexo>>

Gdzie mo?na kupi? Nexo [NEXO]?

NEXO jest dost?pny na platformach kryptowalutowych, w tym Hoo, Huobi Global, UPEX i Bitrue. Mo?e by? wymieniany na waluty fiducjarne, takie jak po?udniowokorea?ski won i rupia indyjska, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH) oraz Stablecoin Tether (USDT).

<<Kup Nexo>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Nexo [NEXO] za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci bezpo?redniego zakupu NEXO za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Nexo [NEXO] w Europie?

Tak, istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Nexo?

Najbardziej op?acaln? metod? jest zakup bitcoinów za pomoc? konta bankowego, a nast?pnie zamiana BTC na Nexo.

<<Kup Nexo>>

Oficjalna strona Nexo – http://nexo.io/

Nexo Twitter – https://twitter.com/NexoFinance

Nexo Reddit – https://reddit.com/r/nexo

Nexo Medium – https://medium.com/nexoCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne