Jak i gdzie kupi? Neo (NEO) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Neo

B?d?c systemem do tworzenia instrumentów inwestycyjnych na blockchainie, Neo rywalizuje wprost z Ethereum. Poniewa? Neo Center znajduje si? w Chinach, firma nazywana jest „chi?skim Ethereum”. Gie?dy Neo s? ta?sze ni? Ethereum, a system ma zasoby, które pomog? mu si? rozwija? w nadchodz?cych czasach. W zwi?zku z tym Neo jest ateist?. Kupuj?cy, którzy czuj?, ?e jaka? inna kryptowaluta kiedy? zast?pi Ethereum jako platform? do tworzenia oprogramowania rozproszonego, uznaj? Neo za atrakcyjne.

Co to jest Neo?

Neo to zdecentralizowana kryptowaluta, która rywalizuje z Ethereum, zapewniaj?c podstaw? do rozwoju systemów monetarnych. Pomimo Bitcoina, kryptowaluty, takie jak Ethereum i Neo, pozwalaj? programistom tworzy? przedmioty pieni??ne bezpo?rednio na blockchainie. Zmniejsza to potrzeb? rz?dz?cej strony trzeciej, co skutkuje wolnym od zaufania i zdecentralizowanym ?rodowiskiem monetarnym.

Podej?cie bez zaufania eliminuje konieczno?? polegania na osobie trzeciej w dzia?aniu na swoj? korzy??. Na przyk?ad b?dziesz musia? polega? na koncie bankowym, aby zapewni? bezpiecze?stwo swoich funduszy i nadal wspiera? zakupione zasoby cyfrowe. Zarz?dzasz swoimi pieni?dzmi za po?rednictwem portfela kryptowalut i handlujesz za pomoc? kodów na blockchainie Neo, a nie przez osob? trzeci?, która je obs?uguje. Algorytmy kryptograficzne to rodzaj kodu, który mo?e obs?ugiwa? zasoby w ?a?cuchu bloków i jako takie s? okre?lane.

<<KUP NEO>>

Krótka historia Neo

Ant-shares to nazwa nadana NEO, gdy zosta?a po raz pierwszy opublikowana w 2014 roku. Startup blockchain znajduje si? w Chinach i jest uwa?any za pierwszy projekt skoncentrowany na blockchain w regionie. Akcje Ant zosta?y przemianowane na Neo w 2017 roku i gwa?townie wzros?y z poni?ej 1 USD do prawie 200 USD na swoim szczycie.

Da Hongfei i Erik Zhang s? wspó?za?o?ycielami Neo. Osoby, które prowadz? Neo Framework, który u?atwia ulepszanie Neo i promuje korzystanie z systemu Neo. NEO ma wycen? rynkow? na oko?o 2,75 miliarda dolarów i obecnie sprzedaje za nieco poni?ej 40 dolarów.

NeoGAS jest teraz drug? monet? w systemie Neo. Chocia? NeoGAS jest porównywalny z gazem Ethereum, to rzeczywi?cie nie ma zwi?zku z monet? NEO. NeoGAS ma na celu „wzmocnienie” systemu poprzez zakup mocy obliczeniowej dla p?atno?ci oraz algorytmów kryptograficznych.

Kim s? za?o?yciele NEO?

Da Hongfei i Erik Zhan uruchomili NEO jako Ant-Shares w Chinach oko?o 2014 roku, a jego nazw? zmieniono na NEO w czerwcu 2017 roku. Jest to system oparty na blockchain, z jego szczególn? monet? i mo?liwo?ci? tworzenia zdigitalizowanych towarów i algorytmów kryptograficznych.

Da Hongfei, wspó?za?o?yciel firmy blockchain NEO (wcze?niej AntShares), postrzega technologi? blockchain jako fundament przysz?ego „centrum finansowego”, ca?a sie? blockchain mo?e poprawi? zarz?dzanie finansami.

<<KUP NEO>>

Co sprawia, ?e NEO jest wyj?tkowy?

Tutaj, na blockchainie NEO, towary mog? by? ?atwo konwertowane w przyst?pny, zdecentralizowany, bezpieczny, weryfikowalny i systematyczny sposób, niezale?nie od mediatorów i ich wydatków.

Klienci mog? ?ledzi?, nabywa?, handlowa?, przenosi? i przenosi? wiele towarów. System NEO umo?liwia po??czenie materialnego obiektu z odr?bn? cyfrow? reprezentacj? w systemie. NEO wspiera równie? bezpiecze?stwo inwestycji. Towary zapisane w jego projekcie b?d? mia?y certyfikat u?ytkownika, który zosta? zweryfikowany i jest prawnie chroniony.

<<KUP NEO>>

Jak kupi? NEO?

Otwórz konto online .

Aby kupi? monety NEO, b?dziesz musia? zarejestrowa? si?, aby utworzy? konto za pomoc? us?ugi wymiany kryptowalut, która umo?liwia wymian? funduszu. Niestety, kilka du?ych firm, takich jak Coinbase i eToro, nie oferuje handlu NEO. Mo?esz jednak u?y? aplikacji Coinbase do ?ledzenia ruchów warto?ci rynkowej monety. Binance, renomowana gie?da kryptowalut, która oferuje szereg kryptowalut, jest najbardziej znanym rynkiem akceptuj?cym NEO.

Kup portfel (opcjonalnie)

Je?li nie zamierzasz regularnie handlowa? bitcoinem, musisz trzyma? go w osobnym portfelu cyfrowym. Poniewa? cyberprzest?pcy mog? z?ama? szyfrowanie emitenta, przechowywanie gotówki na gie?dzie nara?a krypto na niebezpiecze?stwo kradzie?y. Dwie najcz?stsze formy e-portfeli to portfele programowe i portfele sprz?towe.

Dokonaj zakupu.

Ka?dy mo?e kupi? NEO zarówno jako zlecenie ograniczone, jak i zlecenie handlowe, podobnie jak akcje. Zlecenia handlowe kupuj? monety NEO po aktualnym kursie rynkowym, o którym zadecyduje najlepsza oferta i najmniejszy popyt w ksi?dze zamówie? na rynku.

<<KUP NEO>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Do czego s?u?y NEO?

NEO mo?na wykorzysta? do wszystkiego, na co mo?na wykorzysta? gotówk?, w tym do zakupów, handlu i darowizn. Jednak NEO mo?e by? równie? u?ywany do znacznie wi?cej ni? tylko pieni?dza fiducjarnego: mo?e by? wykorzystany do otrzymywania sk?adek lub u?atwiania prowadzenia dzia?alno?ci, na któr? nie maj? wp?ywu w?adze ani system finansowy. Tak?e zachowanie skarbu, którego nie mo?na zabra?.

Co to jest portfel NEO Tracker?

Portfel NEO Tracker to lekki portfel do interakcji za pomoc? ?a?cucha bloków Neo. Nie otwierasz jednak konta ani nie przekazujesz im swoich pieni?dzy do zatrzymania. ?adne informacje nie umkn? Twojemu urz?dzeniu lub wyszukiwarce. Krótko mówi?c, generuj?, przechowuj? i odzyskuj? dane, a tak?e komunikuj? si? z ?a?cuchem bloków Neo.

<<KUP NEO>>

Wniosek

Udowodniono, ?e kupowanie NEO za po?rednictwem rynku Binance jest najszybsz? metod? zdobycia kryptowaluty. Poszerzaj?c swoj? inwestycj?, mo?esz zdoby? do?wiadczenie w ekosystemie NEO i ca?ym ?wiecie kryptowalut.

<<KUP NEO>>

Oficjalna strona NEO - https://neo.org/

NEO Medium - https://medium.com/neo-smart-economy

NEO Twitter - https://twitter.com/neo_blockchain

NEO Reddit - https://reddit.com/r/NEO

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne