Jak i gdzie kupi? NEM (XEM) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Informacje o NEM (XEM)

Ruch Nowej Gospodarki lub NEM d??y do stworzenia silniejszej, wysoce zaawansowanej technicznie zdecentralizowanej ksi?gi publicznej. Wyró?nia si? jako co? wi?cej ni? tylko inna kryptowaluta dzia?aj?ca na innej ksi?dze publicznej.

NEM rozpocz?? dzia?alno?? jako klon NXT, innego s?ynnego oprogramowania cyfrowego systemu monet i systemu transakcyjnego opartego na blockchain, w marcu 2015 roku.

NEM, znany równie? jako blockchain Advanced Investment, to platforma oprogramowania, której celem jest zapewnienie ekonomicznego i szybkiego sposobu obs?ugi zasobów i informacji. (Aby uzyska? wi?cej informacji, sprawd? Top Non-Bitcoin Crypto monety 2018 dla Twojego portfela.)

<<KUP NEM>>

Co to jest NEM?

NEM (New Economic Movement) to spo?eczno?? sieciowa, która wykorzystuje blockchain i szyfrowanie, aby zapewni? korporacyjne i osobiste alternatywy. Rdzenn? monet? otwartego ?a?cucha bloków NEM NIS1 jest XEM.

NIS1 jest identyczny z Bitcoinem (BTC), poniewa? opiera si? na systemie zdecentralizowanych autonomicznych serwerów, które przeprowadzaj? i przechowuj? p?atno?ci na wspólnym blockchainie. Zach?ty do op?at za transakcje s? przekazywane w walucie XEM na dowolny serwer, który dodaje now? cegie?k? p?atno?ci do ko?ca ?a?cucha bloków, zach?caj?c ich do oddawania swojej pracy i zasobów przetwarzania, jednocze?nie pozostaj?c godnymi zaufania.

Z drugiej strony, wspólna ksi?ga NIS1 ma wiele cech wyró?niaj?cych, które odró?niaj? j? jednoznacznie od Bitcoina i innych istniej?cych altcoinów.

NIS1 — lub NEM, jak go wówczas nazywano — wprowadzi? swoj? edycj? alfa 25 czerwca 2014 r., a jego sprzeda? tokenów rozpocz??a si? w Internecie 31 marca 2015 r.

<<KUP NEM>>

Kim s? za?o?yciele NEM (XEM)?

NEM zosta? za?o?ony przez tri-koderów, którzy u?ywali fa?szywych to?samo?ci Jaguar0625, BloodyRookie i gier na forum Bitcointalk.org. NEM ewoluowa? od indywidualnego wysi?ku trzech programistów do du?ej spo?eczno?ci z wieloma systemami od jego pocz?tków w latach 2014-2015.

NEM Organization jest obecnie odpowiedzialna za ogólne zarz?dzanie i reklam? NEM. Organizacja NEM jest firm? korporacyjn? stworzon?, aby pomóc sieci NEM rozwija? si? w okresie poprzedzaj?cym debiut Logo (NEM 2.0) i pó?niej. Organizacja NEM zosta?a za?o?ona przez komitet do?wiadczonych urz?dników NEM i ekspertów bran?owych, którzy uznali, ?e znacznie prostsze ramy wzmocni?yby ca?y system, jednocze?nie zach?caj?c do wi?kszego udzia?u i aktywno?ci spo?ecznej. Komitet Organizacyjny NEM Gubernatorów jest odpowiedzialny za ustalanie polityki i finansów oraz sprawdzanie, czy wszystkie firmy d??? do wspólnych celów. Organizacja NEM sk?ada si? z 3 ró?nych instytucji: Aplikacje NEM, które skupiaj? si? na rozwoju marki i firmy; NEM Trading, który jest odpowiedzialny za wszelkie finansowanie, takie jak monitorowanie przep?ywów pieni??nych, pomoc w transferach i finansowanie monet; oraz NEM Undertakings, który koncentruje si? na wspó?pracy dyplomatycznej i aktywach przedsi?biorstwa.

<<KUP NEM>>

Co sprawia, ?e XEM jest wyj?tkowy?

XEM to zdecentralizowana kryptowaluta oparta na blockchain o kilku odr?bnych cechach.

Sposób, w jaki chroniona jest wspólna ksi?ga NIS1 jest prawdopodobnie najbardziej znacz?cy ze wszystkich. W celu zapewnienia, ?e p?atno?ci na platformie s? realizowane i zg?aszane szybko, NIS1 wykorzystuje swój unikalny mechanizm dowodu wa?no?ci, a nie znacznie szerzej stosowane algorytmy dowodu pracy i dowodu stawki.

Dzi?ki mechanizmowi znanemu jako „ceded collection” ka?dy mo?e obs?ugiwa? serwer w systemie NIS1 i pomaga? w p?atno?ciach. Oprócz dok?adnego pomiaru „oceny znaczenia” serwera na rynku NEM, oprogramowanie uwzgl?dnia liczb? aktualnie posiadanych walut, jak cz?sto handluj? na platformie i z kim maj? do czynienia. W zale?no?ci od ich oceny sieci otrzymuj? cz??? op?at z transakcji, w których pomaga?y w przetwarzaniu.

Podej?cie proof-of-importance, wed?ug NEM, gwarantuje, ?e platforma mo?e rozpozna? i kredytowa? osoby, które maksymalnie j? wykorzystuj?.

NIS1 dodatkowo oferuje umowy kont z wieloma podpisami, bezpieczn? komunikacj?, mechanizm rankingu Eigenttrust oraz pioniersk? us?ug? notarialnego potwierdzania i potwierdzania wa?no?ci danych we wspólnej ksi?dze publicznej. Co wi?cej, jest to wyra?ny mechanizm PoI.

Wyj?cia na poziomie biznesowym to kolejny krytyczny cel dla NIS1: NEM umo?liwia programistom

po??czy? swoj? platform? blockchain z aplikacjami po?rednicz?cymi za pomoc? specjalnie zaprojektowanego interfejsu API.

<<KUP NEM>>

Jak i gdzie kupi? XEM?

O wiele bardziej powszechn? metod? nabycia XEM s? platformy handlu kryptograficznego, które akceptuj? Bitcoin lub Ethereum jako p?atno??.

  • Stwórz u?ytkownika Coinbase, który mo?e kupi? Ethereum lub Bitcoin. LocalBitcoin to tak?e opcja zakupu Bitcoina.

  • Po zakupie ETH lub BTC na jednej z popularnych gie?d wymienionych tutaj, przejd? do HitBTC lub Cryptopia i utwórz profil.

  • We? ETH lub BTC z platformy kryptowalut i wp?a? je do portfela HitBTC lub Cryptopia. Teraz, aby uzyska? do niego dost?p, odwied? stron? „Aktywa” i wyszukaj BTC lub ETH, a nast?pnie wybierz „przelew”, wpisz adres URL p?atno?ci ETH lub BTC i wprowad? go do platformy wymiany, z której chcesz wyp?aci? gotówk?. Procedura mo?e potrwa? prawie godzin? (od gie?d do gie?d).

  • Po wykonaniu tych procedur przejd? do platformy wymiany HitBTC i poszukaj XEM/BTC, aby zako?czy? transakcj?.

  • Po zakupie XEM poszukaj e-portfela, który akceptuje NEM i wp?a? do niego token. Naci?nij klawisz h.

<<KUP NEM>>

FAQ

Czy NEM jest kryptowalut??

Nie. NEM to system, który ma walut? o nazwie XEM. NEM to system spo?eczno?ciowy, który nie tylko pozwala na wymian? pieni?dzy i komunikacji, towarów i protoko?ów kryptograficznych.

Co to s? konta multisign?

Konto multisig to profil portfela NEM maj?cy wielu klientów, z których wszyscy (lub z góry okre?lona liczba konsumentów) musz? zatwierdzi? transakcj?, aby mog?a zosta? zako?czona.

Wniosek

Motto NEM doskonale to ??czy: „Inteligentna ksi?ga publiczna inwestycji, zaprojektowana z my?l? o wydajno?ci”. NEM to innowacyjny blockchain, który przyniós? wiele mo?liwo?ci budowania silniejszych i ulepszonych platform blockchain. NEM zajmuje si? niedoci?gni?ciami konwencjonalnych ?a?cuchów bloków, takimi jak wyd?u?ony czas dzia?ania i ruch sieciowy.

<<KUP NEM>>

Oficjalna strona NEM - http://nem.io/

Forum NEM - https://forum.nem.io/

NEM Twitter - https://twitter.com/NEMofficial

NEM Reddit - https://reddit.com/r/nem

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne