Jak i gdzie kupi? NEAR Protocol (NEAR) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Co to jest protokó? NEAR?

Protokó? NEAR (NEAR) to zdecentralizowana platforma programowa do tworzenia aplikacji internetowych. Platforma opiera si? na metodzie rozwi?zywania Nightshade Proof-of-Stake (PoS), która ma na celu zapewnienie wzrostu i przewidywalnych op?at.

NEAR to lokalna moneta warto?ciowa, któr? mo?na wykorzysta? do p?atno?ci handlowych lub kosztów przechowywania informacji.

Hedging NEAR monety umo?liwia stronom weryfikuj?cym funkcjonowanie na platformie.

Maj? one na celu kontrolowanie sposobu dystrybucji zasobów systemowych za pomoc? wyborów legislacyjnych.

W?ród technologii NEAR kilka jest wymienionych poni?ej:

  • NEAR Microservices for Rust i AssemblyScript oferuje typowe uk?ady informacji i metody weryfikacji.
  • Gitpod for NEAR ma na celu zapewnienie programistom minimalnego limitu czasu na wdro?enie.
  • NEAR Ledger to portfel umo?liwiaj?cy tworzenie oprogramowania.
  • NEAR Navigator mo?e pomóc w obs?udze b??dów umowy, a tak?e w analizie wydajno?ci sieci.
  • Programi?ci mog? u?ywa? narz?dzia wiersza polece? protoko?u NEAR do implementacji oprogramowania z otoczenia spo?eczno?ci.

22 kwietnia 2020 r. NEAR Protocol wprowadzi? swoj? platform? do ksi?gi publicznej, z ponad 11 milionami monet NEAR utworzonych w miejscu pochodzenia. Rocznie 5% dodatkowych wp?ywów jest uwalnianych jako premie epokowe, aby pomóc w promocji systemu, z czego 90% trafia do weryfikatorów (4,5%), a 10% do finansów systemu (??cznie 0,5%). Pozosta?e 70% kosztów wymiany jest traconych, a 30% zwracane jako zwroty do umów, które uczestnicz? w p?atno?ciach.

<<KUP W POBLI?U PROTOKO?U>>

Kim s? za?o?yciele NEAR Protocol?

Twórcy NEAR Protocol Alex Skidanov i Illia Polosukhin, z których ka?dy ma du?e do?wiadczenie w tworzeniu oprogramowania, opracowali platform? NEAR Protocol.

Po??czyli si?, gdy Skidanov by? w Y Colony, korporacyjnym programie w Stanach Zjednoczonych, i rozpocz?li prac? nad inicjatyw? w lipcu 2018 r., aby u?atwi? in?ynierom tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych technologii.

Inicjatywa ta przerodzi?a si? w protokó? NEAR, który obecnie zatrudnia ponad 40 osób, w tym programistów Google i MemSQL.

Bazuj?c na g?ównej stronie NEAR Protocol, kilku projektantów stron internetowych wygra?o lub zosta?o nominowanych w konkursach programistycznych i zwi?zanych z nimi.

Polosukhin uczestniczy? w kompleksowym systemie analizy urz?dze? domeny publicznej TensorFlow i wyszukiwarce Google, podczas gdy Skidanov s?u?y? dla MemSQL i Microsoft.

Co sprawia, ?e protokó? NEAR jest wyj?tkowy?

Thresholded Proof-of-Stake to po prostu technika g?osowania na podstawie solidnych dowodów wykorzystywana przez protokó? NEAR (TPoS). G?ównym motywem tego podej?cia jest to, ?e wst?pnie ustawiona metoda generowania ogromnej liczby u?ytkowników zarz?dzaj?cych platform? b?dzie równie? promowa? decentralizacj? i bezpiecze?stwo, zapewniaj?c jednocze?nie sprawiedliwy schemat podzia?u zysków. Moneta NEAR poszukuje du?ej liczby osób (nazywanych obserwatorami), aby podejmowa? decyzje w okre?lonym momencie dnia. Ka?dy okres jest podzielony na pola pól, z ma?? cz?stotliwo?ci? 1440 na minut?.

<<KUP W POBLI?U PROTOKO?U>>

Gdzie mog? kupi? protokó? NEAR?

NEAR jest obecnie dost?pny do handlu na coraz wi?kszej liczbie platform, w tym handlu kryptowalutami i altcoinami. Od oko?o pa?dziernika 2020 r. Binance ma najwi?cej gie?d, ale Huobi Global ma równie? alternatywy dla Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Tether (USDT).

Obecna warto?? NEAR wynosi 5,40 USD, a teraz jest oceniana na 55 w?ród 100 najlepszych monet na Coinmarketcap, z ostatnim wzrostem o 1,05% w momencie pisania.

NEAR niedawno zosta? zarejestrowany na kilku gie?dach walut cyfrowych, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na go by?o naby? za pomoc? waluty fiducjarnej.

Mo?esz kupi? monet? NEAR Protocol, pocz?tkowo kupuj?c Bitcoin w dowolnej instytucji wymiany kryptowalut, która akceptuje pieni?dze fiducjarne, a nast?pnie przekazuj?c j? na inn? gie?d?, która handluje t? monet?.

<<KUP W POBLI?U PROTOKO?U>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy protokó? NEAR to dobra inwestycja?

Je?li szukasz udanej cyfrowej waluty do zakupu, NEAR mo?e by? fantastycznym wyborem. 25 sierpnia 2021 r. cena protoko?u NEAR wynosi?a oko?o 4,990 USD. Je?li kupisz teraz protokó? NEAR za 100 USD, mo?esz otrzyma? maksymalnie 20.041 NEAR. Szacuje si?, ?e zysk po trzech latach od zako?czenia inwestycji jest bliski +341,58%.

Jak szybki jest protokó? NEAR?

Na pocz?tek NEAR dzia?a w b?yskawicznym tempie. Mo?e przetwarza? 100 000 transferów na sekund? i niemal natychmiast osi?ga zamkni?cie p?atno?ci ze wzgl?du na cz?stotliwo?? w?z?a wynosz?c? 1 sekund?.

<<KUP W POBLI?U PROTOKO?U>>

Wniosek

In?ynierowie koncentruj? si? przede wszystkim na dost?pno?ci platformy. W rezultacie, za po?rednictwem NEAR programi?ci i konsumenci odnios? korzy?ci i stworz? podwaliny pod nast?pn? sie?.

Jest jednak kilka pyta? bez odpowiedzi. Kadra kierownicza firmy wymienia jedynie rynki mi?dzynarodowe. Powinny one uwypukli? konkretne zastosowania, az drugiej strony nada? idealne parametry eksploatacyjne. Niektóre firmy mog? zdecydowa? si? na ustanowienie nowych strategii korporacyjnych za pomoc? blockchain NEAR Protocol.

Poza tym fakt, ?e finansi?ci wydali na t? inicjatyw? 12,1 miliona dolarów, ?wiadczy o zaufaniu do jej wyników.

<<KUP W POBLI?U PROTOKO?U>>

NEAR Protocol Oficjalna strona internetowa https://near.org/

NEAR Protokó? Twitter https://twitter.com/NEARProtocol

NEAR Medium protoko?u https://medium.com/nearprotocol


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne