Jak i gdzie kupi? moj? s?siadk? Alice (ALICE) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

My Neighbor Alice to jedyna w swoim rodzaju gra oparta na blockchain, w której gracze wspó?pracuj? przy konstruowaniu, tworzeniu i graniu. Jest to gra, której celem jest uczynienie funkcji blockchain ?atwymi i przyjemnymi dla graczy nie korzystaj?cych z krypto, którzy nie s? zaznajomieni z NFT. Celem My Neighbor Alice jest nauczenie blockchain milionom graczy poprzez zabawne historie i atrakcyjne opcje zarabiania.


<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

O mojej s?siadce Alice

My Neighbor Alice to wieloosobowa gra budowlana, w której u?ytkownicy tworz? w?asne wirtualne ?wiaty, wchodz? w interakcje z s?siadami, uczestnicz? w zabawnych codziennych czynno?ciach i zdobywaj? nagrody. Ka?dy mo?e sta? si? cz??ci? ?wiata, kupuj?c nieruchomo?ci i anga?uj?c si? w takie czynno?ci, jak rolnictwo, rybo?ówstwo, chwytanie owadów i pszczelarstwo. Status graczy w grze jest ulepszany poprzez dzia?ania, wspólne cele i konkursy.

Ró?ne obiekty w grze lub NFT mog? by? u?ywane do dostosowywania i ozdabiania terytoriów graczy. Symbolizuj? je mi?dzy innymi ro?liny, kwiaty, drzewa, budynki i zwierz?ta. Mog? równie? bawi? si? terenem i korzysta? z nowych narz?dzi w grze, takich jak Kreator NFT i Konstruktor gier, aby dostosowa? gr? do swoich upodoba?.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Kim jest moja s?siadka Alice [ALICE]?

Akcja My Neighbor Alice toczy si? w Krainie Czarów Alicji i zawiera szereg wysp, na których gracze mog? kupowa? i rozbudowywa? dzia?ki, wype?niaj?c je swoimi wynalazkami.

My Neighbor Alice to gra oparta na narracji, która zach?ca do tworzenia wi?zi spo?ecznych i kreatywno?ci, umo?liwiaj?c graczom budowanie na swoich dzia?kach i pokazywanie swoich dzie? znajomym i innym ludziom. Niewymienne tokeny (NFT) stanowi? wi?kszo?? obiektów gry i s? w ca?o?ci w posiadaniu gracza.

Natywnym tokenem u?ytkowym mojej s?siadki Alicji jest ALICE. ALICE to waluta w grze, któr? u?ytkownicy b?d? wydawa? na zdobywanie przedmiotów i unikalnych zestawów umiej?tno?ci w grze, a tak?e na rynku Alicji. We? udzia? w procesie zarz?dzania za pomoc? DSO, z sugestiami i mechanizmami g?osowania (np. dzia?anie platformy i rozwój). Wprowadzone zostan? zach?ty wyborcze, aby zmotywowa? ludzi do g?osowania. Tokeny ALICE b?d? stawiane przez graczy w zamian za udzia? w przychodach platformy (np. sprzeda? dzia?ek, sprzeda? aktywów i op?aty transakcyjne). ?etony ALICE mo?na zdoby? wykonuj?c misje w grze. Celem tego projektu jest zainspirowanie u?ytkowników do udzia?u.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Kim s? za?o?yciele My Neighbor Alice [ALICE]?

Anna Norrevik, dyrektor generalny My Neighbor Alice, studiowa?a w Stockholm School of Economics i posiada tytu? licencjata w dziedzinie ekonomii i biznesu, podczas gdy KTH ma tytu? licencjata w dziedzinie informatyki. Ma 5-letnie do?wiadczenie jako nadzorca nad 7 rozszerzeniami Paradox Interactive, w szczególno?ci Crusader Kings 3, najwi?kszym tworzeniem gier Paradox, zatrudniaj?cym ponad 20 pracowników.

Lenny Pettersson, dyrektor ds. marketingu w My Neighbor Alice, ma ponad 15-letnie do?wiadczenie w pracy w bran?y medialnej i gier. Przed do??czeniem do Antler Lenny sp?dzi? osiem lat w Turner, spó?ce zale?nej WarnerMedia, jako starszy mened?er ds. marketingu w regionie skandynawskim i ba?tyckim. Posiada do?wiadczenie w tworzeniu oryginalnych adresów IP dla Cartoon Network.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Co sprawia, ?e moja s?siadka Alice jest wyj?tkowa?

My Neighbor Alice oferuje szereg funkcji w grze, które maj? na celu popraw? i polepszenie wra?enia z gry u?ytkownika.

My Neighbor Alice ma równie? charakterystyczny element, w którym cz??? kosztów zakupu ka?dego NFT jest deponowana na okre?lonym koncie powi?zanym z NFT. Na przyk?ad, je?li kto? kupi NFT za 1 ETH, 10% tej kwoty jest zabezpieczone na koncie NFT i mo?e zosta? odzyskane pó?niej, je?li NFT zostanie spalony.

Na wirtualnym rynku w grze gracze mog? sprzedawa? swoj? w?asno??, a tak?e inne rzeczy w grze, w tym domy, ogrodzenia, zwierz?ta i ro?liny. Architektura gry w du?ej mierze opiera si? na wirtualnych wyspach. Po zako?czeniu procesu wprowadzania gracze mog? naby? ziemi? od Alicji lub na rynku. Gracze w grze s? reprezentowani przez awatary. Gracze mog? u?ywa? produktów kosmetycznych do dekorowania i personalizowania swoich awatarów, a tak?e modyfikowa? je, dodaj?c ró?ne komponenty.

Pozwala u?ytkownikom stawia? tokeny ALICE w celu wygenerowania zysku, a MNA ma na celu zapewnienie najwi?kszych zysków z obstawiania we wczesnych dniach gry, które b?d? stopniowo spada? wraz z rozwojem gry i wprowadzaniem kolejnych funkcji.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Gdzie mo?na kupi? moj? s?siadk? Alice [ALICE]?

Tokeny My Neighbor Alice (My Neighbor Alice) s? teraz dost?pne do zakupu na ponad dwóch tuzinach gie?d, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Binance, ZT, Hotcoin Global, HitBTC i BitWell.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ALICE za gotówk??

Nie. Moja s?siadka Alice jest obecnie niedost?pna do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na My Neighbor Alice.

Czy w My Neighbor Alice mo?na zarabia??

My Neighbor Alice jest reklamowana jako gra typu „graj, aby zarobi?” i aby zyska?, u?ytkownicy musz? bra? udzia? w ró?nych wydarzeniach w grze, takich jak turnieje lub sprzedawa? rzadkie NFT uzyskane w grze.

Od jakich czynników zale?y cena sieci My Neighbor Alice Network [ALICE]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? My Neighbor Alice.

<<Kup moj? s?siadk? Alice>>

Moja s?siadka Alice Oficjalna strona internetowa – https://www.myneighboralice.com/

Moja s?siadka Alice Twitter – https://twitter.com/MyNeighborAlice

Moja s?siadka Alice Reddit – https://reddit.com/r/MyNeighborAlice


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne