Jak i gdzie kupi? Monero XMR — prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Monero (XMR) kojarzy si? z prywatno?ci? i bezpiecze?stwem transakcji. Chocia? wiele osób akceptuje, ?e bitcoin jest ju? zanonimizowany, jak dowiemy si? w tym przewodniku, tak nie jest w przypadku Monero. Istota anonimowo?ci bitcoina jest gor?cym tematem dyskusji, a Monero jest naturalnym wynikiem tej dyskusji.

O Monero

Monero zosta?o uruchomione w kwietniu 2014 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie deweloperów na bezpieczniejsz?, anonimow? i niewykrywaln? kryptowalut?.


<<Kup Monero>>

Co to jest Monero XMR?

Monero (XMR) to w pe?ni dost?pna moneta, która umo?liwia u?ytkownikom kryptowalut na ca?ym ?wiecie dokonywanie anonimowych transakcji. Podstawowym celem tej wirtualnej waluty jest stworzenie ?rodowiska handlowego, w którym priorytetem jest anonimowo??.

Deklaruje si? jako symbol trzech podstawowych warto?ci:

?adna wirtualna waluta nie mo?e ?y? bez zaufania u?ytkowników i nikt nie jest od niej bardziej uzale?niony ni? Monero.

Monero mo?e chroni? prywatno?? swoich u?ytkowników nawet w procesie cywilnym, nawet „w skrajnych sytuacjach, przed kar? ?mierci”, jak wskazuje ich strona internetowa.

Nikt nie jest odpowiedzialny za Monero. Ró?ni si? od innych walut tym, ?e platform? lub blockchainem zarz?dza jednostka centralna.

Kim s? za?o?yciele Monero?

Dzi? CryptoNote s?u?y jako podstawa dla wi?kszo?ci kryptowalut skoncentrowanych na prywatno?ci. Monero jest jednym z nich.

Bytecoin by? doskona?? prób? stworzenia anonimowej kryptowaluty. Jednak na pocz?tku istnia?y pewne wady w sposobie dystrybucji. Kiedy zosta? wydany po raz pierwszy, odkryto, ?e 80% tokenów, które kiedykolwiek b?d? wydobywane, zosta?o ju? utworzonych.

To sk?oni?o zespó? 7 programistów do podzielenia ?a?cucha bloków Bytecoin, co zaowocowa?o stworzeniem Bitmonero, nowej kryptowaluty. Monero, co w esperanto oznacza „walut?”, zosta?o pó?niej skrócone do Monero.

Pi?ciu z siedmiu programistów, którzy zbudowali Monero, zgodzi?o si? ukry? swoje nazwiska. Riccardo Spagni (obecny g?ówny programista) i David Latapie to jedyni dwaj znani twórcy Monero. „Fluffypony” to kolejny pseudonim dla Riccardo Spagni.

<<Kup Monero>>


Co sprawia, ?e Monero jest wyj?tkowe?

Wiele aspektów Monero jest porównywalnych z wieloma innymi monetami. Jest to ca?kowicie wolny od zezwole? program open source. Ta druga cecha ma zdolno?? zmieniania ?wiata. ?aden organ nie mo?e uniemo?liwi? korzystania z kryptowaluty.

Oznacza to, ?e ci, którzy nie maj? dost?pu do wspó?czesnej bankowo?ci, mog? uczestniczy? w gospodarce cyfrowej w sposób, w jaki wcze?niej nie mogli. Jedyne, czego potrzebuj?, to dost?p do Internetu i urz?dzenie, aby si? z nim po??czy?.

Miliony osób na ca?ym ?wiecie mog? nie mie? dost?pu do us?ug finansowych, ale maj? telefony komórkowe i lokalne hotspoty Wi-Fi. Indie s? doskona?ym przyk?adem kraju posiadaj?cego du?? liczb? „nieubankowionych” ludzi.


Gdzie mo?na kupi? Monero [XMR]?

Stablecoins wymienione na Binance mo?na ?atwo kupi?, przesy?aj?c ?rodki ze swojego portfela do dostawców tych walut. Te stablecoiny mo?na nast?pnie wykorzysta? do zakupu XMR na gie?dzie Binance.

Czy posiadasz dodatkowe kryptowaluty? Binance akceptuje ponad 150 monet jako depozyty, które mo?esz nast?pnie wymieni? na Monero po jednych z najlepszych dost?pnych stawek.

Chocia? obecnie nie mo?na kupi? Monero za pomoc? karty kredytowej lub debetowej, Binance jest idealnym miejscem na zakup jednej z monet, które mo?na kupi? za pomoc? karty kredytowej, a nast?pnie wymienienie na ni? Monero przy idealnym minimalnym koszcie p?ynno?ci.

<<Kup Monero>>


Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Monero [XMR] za gotówk??

Za pieni?dze fiducjarne mo?esz ?atwo kupi? Monero. Niektórym inwestorom b?dzie ?atwiej, poniewa? maj? ju? te monety. Inwestor mo?e korzysta? z gie?d, takich jak Kraken lub Exmo, aby kupi? Monero za pieni?dze fiducjarne. Mo?esz kupi? Monero za USD bezpo?rednio na tych gie?dach.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Monero w Europie?

Tak. Ale je?li nie, Monero mo?na kupi? na ró?nych platformach. Kilku brokerów i gie?d handluje Monero, je?li szukasz. Aby naby? kryptowalut?, zalecamy skorzystanie z brokera wymienionego na tej stronie.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Monero?

Kupi?bym Monero (XMR) za Bitcoin (BTC) na gie?dzie kryptowalut takiej jak Binance, je?li chcesz uzyska? najlepsz? cen?. Ten proces zajmie oko?o 3-4 godzin, a ca?kowity koszt wyniesie 0,2 procent.

Wniosek

Co my?lisz o Monero teraz, gdy zdoby?e? tak wiele informacji? Czy ten pomys? ma przysz?o??, czy te? rz?dy na ca?ym ?wiecie b?d? próbowa?y go ca?kowicie zakaza?? Z niecierpliwo?ci? czekam na to, co masz do powiedzenia na ten temat!


<<Kup Monero>>


Monero XMR Oficjalna strona internetowa - https://www.getmonero.org/

Monero XMR Twitter - https://twitter.com/monero

Monero XMR Reddit - https://reddit.com/r/monero

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne