Jak i gdzie kupi? MOBOX [MBOX] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Protokó? MOBOX ??czy to, co najlepsze w uprawie plonów DeFi z NFT w grach, aby stworzy? prawdziwie darmowy ekosystem, w którym mo?na gra? i zarabia?.

MOBOX wzrós? o 10,65% w ci?gu ostatnich 24 godzin. CoinMarketCap zajmuje teraz #247 pozycj?, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 308 880 247 USD. Posiada w obiegu 56 838 475 monet MBOX i maksymaln? poda? 1 000 000 000 monet MBOX.

<<KUP MOBOX>>

O MOBOX MBOX

MBOX jest zastrze?on? monet? u?ytkow?, która jest u?ywana do nast?puj?cych celów: Transakcje s? przetwarzane przy u?yciu platformy do gier NFT. Stawiane s? premie platformowe i zach?ty.

I jednocze?nie u?ywane w wyborach rz?dowych do zarz?dzania dystrybucj? bogactwa.

Celem MOBOX jest po??czenie ka?dego metaverse przez NFTS, zapocz?tkowuj?c now? er? interoperacyjno?ci NFT w grach i platformach blockchain. MOBOX ma równie? na celu zwi?kszenie u?yteczno?ci NFT nale??cych do gatunków gier blockchain i wprowadzenie dodatkowej warto?ci poprzez ró?norodne dzia?ania i inicjatywy.

TrustToken podpisa? wiele wspó?pracy korporacyjnej w ramach swoich operacji komercyjnych, w tym mo?liwo?ci dla inwestorów TUSD w celu zwi?kszenia rocznych dochodów pasywnych.

<<KUP MOBOX>>

Co to jest MOBOX MBOX?

Binance Smart Chain pozwala MOBOX na zademonstrowanie prawdziwej interoperacyjno?ci NFT, poprzez integracj? cross-chain i mi?dzyplatformowych funkcji NFT.

Co wi?cej, mo?liwe jest uprawianie MBOX przez 30 dni i osi?gni?cie rocznej wydajno?ci procentowej (APY) powy?ej 100%. Stakowanie tokenów MBOX mo?e nagradza? unikalnymi kapsu?ami MOMMO NFT Mystery Capsules, zapewniaj?c dodatkow? zach?t? dla graczy do oszcz?dzania lokalnej waluty i sk?adania wniosków go u?ywa?.

<<KUP MOBOX>>

Kim s? za?o?yciele MOBOX MBOX?

Za?o?yciele MOBOX s? zaanga?owani w obszar Dapp od 2018 roku. Zespó? zarz?dza? ponad 4 miliardami dolarów w transakcjach Dapp dzi?ki swojej wiedzy w zakresie budowania inteligentnych kontraktów.

MOBOX zbudowa? spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie z pomoc? mi?dzynarodowego personelu. Ich poprzedni Dapp by? pierwsz? gr? Dapp, która zosta?a rozpoznana na Binance Launchpad.

<<KUP MOBOX>>

Co sprawia, ?e MOBOX MBOX jest wyj?tkowy?

Platforma oferuje funkcje do tworzenia gier i NFT, umo?liwiaj?c programistom tworzenie i eksperymentowanie z nowymi mo?liwo?ciami. Uruchamianie i wydawanie gier na tej platformie mo?e by? skutecznym podej?ciem dla pocz?tkuj?cych twórców gier do uzyskania ekspozycji.

Ten ostatni pomys? sprawdzi? si? w ró?nych grach, chocia? cz?sto wymaga wst?pnego zaanga?owania. MOBOX przyjmuje now? metodologi?, której celem jest stworzenie przyjaznego dla u?ytkownika ?rodowiska.

Po??czenie DeFi, gier blockchain i NFT oferuje nowatorskie opcje zarówno pocz?tkuj?cym, jak i do?wiadczonym fanom kryptowalut.

<<KUP MOBOX>>

Gdzie mo?na kupi? MOBOX MBOX?

MOBOX mo?na ?atwo kupi? \ przez Pancake swap lub na ich oficjalnej stronie. Podczas gdy TUSD, b?d?c jednym z najwi?kszych stablecoinów USD, jest swobodnie dost?pny na g?ównych gie?dach, z dost?pnymi parami dla kryptowalut i innych stablecoinów.

Chocia? zautomatyzowany animator rynku Binance i DeFi Curve ma teraz najwi?kszy wolumen.<<KUP MOBOX>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce MOBOX MBOX

Ile monet MOBOX MBOX znajduje si? obecnie w obiegu?

W debiut MOBOX-u nie by?a zaanga?owana ?adna przedsprzeda?, ?adna prywatna inwestycja ani ?adna przedsprzeda?. To by?a kompletna niespodzianka. Zamiast tego tokeny platformy s? przyznawane w zale?no?ci od zaanga?owania u?ytkowników w wielu funkcjach i rozwi?zaniach ekosystemu.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje MOBOX MBOX?

MOBOX wraz ze swoj? spó?k? zale?n? TrustToken d??y do zapewnienia maksymalnej przejrzysto?ci, wykorzystuj?c metody takie jak audyty wsparcia i niezawodno?ci TUSD w czasie rzeczywistym.

Od jakich czynników zale?y cena MOBOX MBOX?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? MBOX.

<<KUP MOBOX>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

Dlatego jest wystarczaj?co du?o, by przytoczy?, ?e tokeny MOBOX MBOX zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 5,43 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e MOBOX MBOX pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP MOBOX>>

Oficjalna strona MOBOX MBOX - https://www.mobox.io/#/

MOBOX MBOX Twitter - https://twitter.com/MOBOX_Official

MOBOX MBOX Twitter - https://mbox.medium.com/

MOBOX MBOX Twitter - https://reddit.com/r/Mobox

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne