Jak i gdzie kupi? metal (MTL) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Metal (MTL) to podstawowa kryptowaluta Metal Pay, aplikacji mobilnej, która umo?liwia u?ytkownikom wysy?anie i odbieranie kryptowalut. Aplikacja jest przeznaczona dla tych, którzy chc? prostego portfela do przechowywania ró?nych zasobów cyfrowych. Obecnie na stronie znajduje si? ponad 40 kryptowalut, a w przysz?o?ci b?dzie ich wi?cej.

Stworzyli?my list? trzech najlepszych gie?d, na których mo?na kupi? monety Metal (MTL) za pomoc? karty bankowej, debetowej lub Bitcoin (BTC)

<<KUP METAL>>

Co to jest metal (MTL)?

Metal oferuje darmowe tokeny MTL tylko do wydawania pieni?dzy lub zamiany waluty fiducjarnej na kryptowalut?. Mo?esz otrzyma? do 5% zwrotu w monetach MTL, kupuj?c, wysy?aj?c lub akceptuj?c ?rodki za pomoc? aplikacji Metal Pay. Na przyk?ad, gdy p?acisz 100 USD za pomoc? aplikacji Metal Pay, zarówno Ty, jak i kupuj?cy mo?ecie zarobi? do 5 USD w MTL. Te tokeny s? równie? znane jako p?ynny metal, poniewa? mo?na je ?atwo wymieni? na inne metale lub zamieni? na gotówk? w aplikacji. Je?li chcesz tylko zachowa? swój Metal, s? z tego równie? korzy?ci. Metal to kryptowaluta, która upraszcza procedury p?atno?ci i daje ?atwy punkt wej?cia na rynek.

<<KUP METAL>>


Kim s? za?o?yciele Metalu (MTL)?

Metal Pay rozpocz?? prac? w San Francisco w 2016 roku. Kieruje ni? Marshall Hayner, dyrektor generalny i za?o?yciel firmy. Trees, poprzednia firma Haynera, próbowa?a dostarcza? marihuan? za pomoc? drona. Jednak ta inicjatywa zosta?a tymczasowo zawieszona, poniewa? Hayner optymistycznie ocenia mo?liwo?ci Metal Pay. Jego powi?zania w sektorze konopi powinny okaza? si? pomocne, poniewa? rynek konopi jest jedn? z docelowych grup demograficznych Metal Pay w zakresie przetwarzania handlowego. Oprócz Haynera, Sid Parihar z Apple sprawi?, ?e grupa poprowadzi?a projekt aplikacji na iOS. W zespole jest niezliczona ilo?? innych in?ynierów, projektantów, inwestorów i konsultantów.

<<KUP METAL>>


Gdzie kupi? metal (MTL)?

Zosta? cz?onkiem gie?dy, która umo?liwia wymian? MTL. Mo?liwe, ?e nie b?dziesz móg? od razu wymieni? rupii indyjskich (INR) na MTL. Mo?esz wymieni? MTL na popularn? kryptowalut?, tak? jak bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH). Musisz najpierw utworzy? konto, dodaj?c swój adres e-mail i tworz?c has?o przed zakupem. Zanim b?dziesz móg? dokona? wp?aty, najprawdopodobniej zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego profilu poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz dowodu to?samo?ci.

<<KUP METAL>>


Co sprawia, ?e metal (MTL) jest wyj?tkowy?

Metal wybra? nagrod? w wysoko?ci 5%, aby odró?ni? si? od standardowych zach?t do kart kredytowych. Ale bior?c pod uwag? sko?czon? ilo?? MTL, która kiedykolwiek b?dzie istnie?, czy nagrody w ko?cu si? nie wyczerpi?? Je?li MTL stanie si? bardziej popularny i korzystny, warto?? tokenów MTL mo?e wzrosn??, zmniejszaj?c tempo dystrybucji tokenów MTL. Firma wierzy, ?e je?li aplikacja Metal stanie si? tak popularna, ?e ca?a MTL jest dystrybuowana, osi?gn? tak efektywn? obecno?? na rynku, ?e „wygraj?”. Metal mo?e sta? si? realnym prawnym ?rodkiem p?atniczym.

<<KUP METAL>>


Cz?sto zadawane pytanie

Gdzie trzymasz MTL?

Mo?esz przechowywa? swój MTL w Metal Vault lub dowolnym innym portfelu zgodnym z ERC20. Poniewa? Metal Vault jest teraz dost?pny tylko jako portfel internetowy, warto zajrze? do Coinomi lub Jaxx na urz?dzenia mobilne.

Jak zarabia? pieni?dze z MTL?

Je?li chcesz sprzeda? swoje aktywa METAL, wyszukaj kurs wymiany, który chcesz sprzeda? i kliknij przycisk sprzeda?y. Reszta metody jest podobna do kroku 3 powy?ej, ale pami?taj, ?e mo?esz nie by? w stanie szybko zamieni? MTL na waluty, które wybierzesz.

<<KUP METAL>>


Wniosek

Ogromna wi?kszo?? ?wiatowej populacji wci?? nie jest ?wiadoma istnienia kryptowalut i nie posiada ich. Z drugiej strony aplikacje do p?atno?ci mobilnych staj? si? niezwykle popularne. Metal mo?e s?u?y? jako kluczowe ogniwo mi?dzy nimi. Ludzie mog? zacz?? bada? korzy?ci p?yn?ce z bitcoinów, je?li otrzymaj? darmowy MTL. Decyzja jest prosta przy wyborze mi?dzy wieloma programami, które nie oferuj? ?adnych nagród, a jednym, który oferuje 5% zach?ty. Po wydaniu aplikacji p?atniczej nie ma nic z?ego w jej pobraniu i otrzymaniu bezp?atnego MTL jako dowodu p?atno?ci. I kto wie, mo?e gdy raz ju? Popp, nie b?dziesz w stanie przesta?.

<<KUP METAL>>


Oficjalna strona internetowa http://www.metalpay.com

Oficjalny Twitter https://twitter.com/metalpaysme?lang=en

Oficjalny blog https://blog.metalpay.com

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne