Jak i gdzie kupi? MCO [MCO] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kryptowaluta Monako (MCO) to platforma p?atnicza, której w 2018 roku zmieniono nazw? na Crypto.com.

Dzisiejsza aktualna cena MCO wynosi 8,32 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 838 196 USD. Nasze ceny MCO na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 131 350 242 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #343. W obiegu znajduje si? 15 793 831 monet MCO.

<<KUP MCO>>

O MCO MCO

Kryptowaluta Monako (MCO) to forum p?atnicze, które w 2018 r. zmieni?o nazw? na Crypto.com. Udost?pnia karty debetowe oparte na blockchain, a tak?e aplikacj? portfela mobilnego. Zasadniczo jest to token dla aplikacji p?atniczych opartych na blockchain i transakcji pod nazw? MCO.

Obecnie ma ponad milion u?ytkowników i stanowi alternatyw? dla tradycyjnych us?ug bankowych. Od tego czasu idea posiadania kryptowaluty w ka?dym portfelu ro?nie i opiera si? na silnym bezpiecze?stwie, prywatno?ci i, co najwa?niejsze, zgodno?ci, poniewa? jest to pierwsza firma kryptowalutowa, która osi?gn??a CCSS Level 3, ISO 27001:2013, oraz PCI: DSS 3.2.1, zgodno?? na poziomie 1. Hongkong jest siedzib? g?ównej siedziby firmy.

<<KUP MCO>>

Co to jest MCO MCO?

Token CRO zapewnia rozliczenie waluty po?rednicz?cej mi?dzy aktywami dla rodzimej sieci Crypto.com.

Crypto.com wykorzystuje równie? AWS lub Amazon Web Services, które obejmuj? funkcje zapory sieciowej i aplikacji internetowych, szyfrowanie kontrolera w tranzycie przez Transport Layer Security, automatyczne szyfrowanie ruchu i planowanie awaryjne.

<<KUP MCO>>

Kim s? za?o?yciele MCO MCO?

Kris Marszalek, Rafael Melo i Gary Or s? za?o?ycielami MCO. Pocz?tki MCO s? fascynuj?ce, poniewa? twórcy chcieli pomóc ludziom odzyska? kontrol? nad ich pieni?dzmi, danymi i to?samo?ci?.

Po opuszczeniu Ensogo i iBuy Group Limited, Kris Marszalek jest CEO i wspó?za?o?ycielem Crypto.com.

Rafelo Melo jest dyrektorem finansowym i wspó?za?o?ycielem Crypto.com, do którego do??czy? po opuszczeniu poprzedniego stanowiska dyrektora finansowego w Ensogo.

Gary Or jest CTO i wspó?za?o?ycielem crypto.com, a tak?e za?o?ycielem Particle B i wspó?za?o?ycielem Foris Limited.

<<KUP MCO>>

Co sprawia, ?e MCO MCO jest wyj?tkowy?

Poni?ej znajduj? si? dodatkowe funkcje, które JUST dodaje w celu zwi?kszenia u?yteczno?ci u?ytkownika:

JustStable to flagowa, wielozabezpieczaj?ca, zdecentralizowana platforma stablecoin firmy JUST.

JustLend to system rynku pieni??nego oparty na TRON, który umo?liwia u?ytkownikom dostarczanie p?ynno?ci do puli po?yczek i uzyskiwanie niskooprocentowanych po?yczek kryptowalutowych.

JustSwap to kolejna zautomatyzowana platforma animatora rynku (AMM) do bezzaufanych swapów tokenów TRC-20 i rozwoju puli p?ynno?ci bez zezwolenia.

JustLink to pierwszy zdecentralizowany system Oracle dla sieci TRON, u?ywany do bezpiecznego dostarczania rzeczywistych faktów do inteligentnych kontraktów.

Wreszcie aktywa z innych blockchainów, które zosta?y tokenizowane na TRON i mog? by? wykorzystywane w ekosystemie JUST, takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Litecoin (LTC).

<<KUP MCO>>

Gdzie mo?na kupi? MCO MCO?

W celu u?atwienia procesu odpowiedzialno?ci tokenowej i prowadzenia bezb??dnego handlu, MVO opracowa?o nast?puj?ce gie?dy; Huobi Global, OKEx, VCC Exchange, Binance JEX i Gate.io.


<<KUP MCO>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce MCO MCO

Ile monet MCO MCO znajduje si? obecnie w obiegu?

Monety MCO mia?y kapitalizacj? rynkow? oko?o 47 milionów dolarów w dniu 19 lutego 2019 r. W szczytowym momencie w styczniu 2018 r. mia?y warto?? rynkow? 243 000 000 USD.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje MCO MCO?

Je?li chodzi o bezpiecze?stwo sieci MCO, Crypto.com uzyska? bezpo?redni? polis? ubezpieczeniow? o warto?ci 100 mln USD za po?rednictwem Arch Underwriting w Lloyd's Syndicate 2012.

Od jakich czynników zale?y cena MCO MCO?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? MCO.

<<KUP MCO>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny MCO MCO zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 8,32 USD za token.

Krótko mówi?c, MCO pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
<<KUP MCO>>

Oficjalna strona MCO MCO - https://crypto.com/

MCO MCO Twitter - https://twitter.com/cryptocom

MCO MCO Medium https://medium.com/@Crypto.com

MCO MCO Reddit - https://reddit.com/r/Crypto_com


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne