Jak i gdzie kupi? MATH [MATH]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

 

 

MATH to wieloaplikacyjna platforma kryptograficzna, która obejmuje Math Wallet, MATH VPOS Pool, Math DApp Store, MathStaking, MathPay i MathChain. Zosta?a za?o?ona w 2018 roku.

 

Dzisiejsza cena MATH na ?ywo wynosi 1,50 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 1 904 137 USD. Nasze ceny MATH do USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin MATH zyska? 0,01 proc.

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 171 944 514 USD, obecny ranking CoinMarketCap to # 300. Ma w obiegu zapas 114 356 164 monet MATH i maksymaln? pojemno?? 200 000 000 monet MATH.

<<KUP MATEMATYKI>>

O MATEMATYCE MATEMATYKA

MATH to kompleksowa platforma rozwi?za? kryptowalutowych, która obejmuje MathWallet, MATH VPOS Pool, MathDEX, MATH dApp Store, MATH Staking, MATH Pay, MATH Chain i inne funkcje.

 

MATH obs?uguje ponad 63 publiczne ?a?cuchy bloków. Umo?liwia u?ytkownikom inwestowanie i poszerzanie swoich portfeli poprzez zautomatyzowany handel ilo?ciowy, uzyskiwanie rocznej stopy procentowej (APR) w wysoko?ci do 30% na ich aktywach cyfrowych, deponowanie kryptowalut, uzyskiwanie szybkich po?yczek i wykorzystywanie metod szyfrowania p?atno?ci niezale?nie od czasu i lokalizacji , wszystko bez podatków.

 

Math Cloud Wallet, Polkadot VPoS Pool, Near Staking Tools, Binance Staking Tool, Uniswap, SushiSwap i inne DApps s? dost?pne w sklepie Math DApp.

Math Wallet to zdecentralizowany portfel rozszerze? aplikacji, który obs?uguje wiele ?a?cuchów.

<<KUP MATEMATYKI>>

 

Co to jest MATEMATYKA?

Uczestnicy mog? obstawia? swoje monety i zarabia? do 30% APR dzi?ki puli MATH VPOS. MathChain, blockchain drugiej warstwy oparty na Substrate, to kolejny element ekosystemu MATH.

 

Pierwsza oferta monet (ICO) zosta?a uruchomiona 22 pa?dziernika 2019 r. Jest to token ERC-20, który umo?liwia obstawianie, zapewnia infrastruktur? sprawdzania poprawno?ci sieci i p?aci konsumentom.

<<KUP MATEMATYKI>>

Kim s? za?o?yciele MATH MATH?

Eric Yu jest twórc? i CTO programu MATH. Yu by? dyrektorem ds. technologii w Zhongtopia, najwi?kszej chi?skiej sieci wzajemnej pomocy z ponad dziesi?cioma milionami u?ytkowników, zanim za?o?y? Math Wallet. By? tak?e wspó?za?o?ycielem XunFang Tech i pe?ni? funkcj? CTO. nazwisko twórców wystarczy tutaj, aby zainteresowanym zobrazowa? autentyczno?? systemu.

<<KUP MATEMATYKI>>

Co sprawia, ?e MATEMATYKA MATH jest wyj?tkowa?

Math DApp Factory zapewnia u?ytkownikom sprz?t u?atwiaj?cy tworzenie gie?d, gier wideo i innych zdecentralizowanych us?ug.

 

MathSwap to poufna i szybka wymiana tokenów, która umo?liwia u?ytkownikom tworzenie portfeli kryptowalut przy u?yciu zautomatyzowanego mechanizmu handlu ilo?ciowego.

MathNews informuje Ci? na bie??co o publicznych sieciach obs?ugiwanych przez ekosystem MATH. Last but not least, MathPay to procesor p?atno?ci bitcoin.

<<KUP MATEMATYKI>>

Gdzie mo?na kupi? MATEMATYKA?

Handel i globalne inwestycje na wielu tokenach MATH sta?y si? op?acalne i podkre?laj? open source, aby u?atwi? je wszystkim zainteresowanym kandydatom i przekszta?ci? potencjalnych konsumentów w cz?stych handlowców. Poni?ej znajduj? si? niektóre z najbardziej niezawodnych transakcji dla MATH, HBTC, Xtheta Global, FXT, Uniswap (V2) i wreszcie Bitmart.
 

<<KUP MATEMATYKI>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce MATH MATH

Ile monet MATH MATH znajduje si? obecnie w obiegu?

MATH (MATH) ma w obiegu poda? 114 356 164 tokenów i maksymaln? poda? 200 000 000 tokenów od marca 2021 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje MATH MATH?

MATH to token ERC-20 chroniony przez podstawow? sie? Ethereum (ETH).

 

Od jakich czynników zale?y cena matematyki MATH?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? MATH MATH.

 

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny MATH MATH zosta?y uaktualnione do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,51 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e MATH z matematyczn? baz? danych i dok?adno?ci? pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.
 

<<KUP MATEMATYKI>>

MATH MATH Oficjalna strona internetowa - https://mathwallet.org/

MATEMATYKA MATEMATYKA Twitter - https://twitter.com/Mathwallet

 

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne