Jak i gdzie kupi? sie? masek [MASK]___Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Mask Network to system, który umo?liwia u?ytkownikom wymian? zaszyfrowanej komunikacji za po?rednictwem Twittera i Facebooka.

CoinMarketCap zajmuje teraz #248 pozycj?, a warto?? akcji w czasie rzeczywistym wynosi 292 211 305 USD. W obiegu znajduje si? 29 130 723 pistoletów MASK. Obecna cena Mask Network wynosi 10,03 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 127 916 900 USD. Cena MASKA do USD jest stale aktualizowana.

<<KUP sie? masek>>

O masce sieciowej MASKA

Sie? Mask Network zadebiutowa?a w lipcu 2019 r. z pierwszym przypadkiem u?ycia, który umo?liwi? u?ytkownikom Facebooka i Twittera szyfrowanie postów w serwisach spo?eczno?ciowych. Nast?pnie zabezpieczy? 2 miliony dolarów w rundzie zbierania funduszy wspó?prowadzonej przez HashKey i Hash Global w listopadzie 2020 r., a nast?pnie rund? finansowania o warto?ci 3 milionów dolarów w lutym 2021 r. z udzia?em Digital Currency Group i Fundamental Labs.

Mask Network zapewnia opcj? finansowania kampanii grantowych Gitcoin bezpo?rednio z Twittera, a tak?e ambicje umo?liwiaj?ce p?atno?ci peer-to-peer i zdecentralizowane funkcje przechowywania.

Jest to zdecentralizowana brama, która umo?liwia u?ytkownikom korzystanie ze zdecentralizowanych aplikacji (DApps), takich jak transakcje kryptograficzne, zdecentralizowane finanse, rozproszona pami?? masowa, handel elektroniczny (towary cyfrowe/NFT) i scentralizowana organizacja (DAO) w oparciu o najnowsze media spo?eczno?ciowe bez konieczno?ci przeniesienia, co prowadzi do zdecentralizowanego ekosystemu apletów (DApplet).

<<KUP sie? masek>>

Co to jest maska sieciowa?

MaskDAO to losowa niezale?na organizacja (DAO), która zarz?dza tokenem zarz?dzania MASK. Posiadacze tokenów mog? g?osowa? na wa?ne decyzje MaskDAO, przy czym ka?da MASKA odzwierciedla jeden g?os.

Na pocz?tku stworzono 100 000 000 monet MASK, a pozosta?a ilo?? zostanie wydana w ci?gu trzech lat.

<<KUP sie? masek>>

Kim s? za?o?yciele Mask Network MASK?

Suji Yan za?o?y? Mask Network, firm? z siedzib? w Szanghaju. Yan za?o?y? wcze?niej Dimension.im, zestaw produktów maj?cych na celu propagowanie wolno?ci spo?ecznej w ramach filozofii cypherpunk, w szczególno?ci „Prawa do szyfrowania i wolno?ci interpretacji”.

<<KUP sie? masek>>

Co sprawia, ?e Mask Network MASK jest wyj?tkowa?

Osoby fizyczne mog? doda? warstw? tajno?ci do swoich interakcji online za pomoc? sieci masek. Umo?liwiaj?c ludziom dost?p do prywatnych rozmów ze znajomymi, przesy?anie i odbieranie bitcoinów, udost?pnianie dokumentów i anga?owanie si? w zdecentralizowane aplikacje (DApps), a wszystko to na zdecentralizowanej platformie.

Nast?pnym krokiem jest uprzyjemnienie zarówno u?ytkownikowi, jak i programi?cie, w celu uzyskania dwustronnego efektu sieci. Deweloperzy tworz? lub wprowadzaj? nowe aplikacje do Mask, a u?ytkownicy korzystaj? z ró?norodnego zestawu Dappów. Ze wzgl?du na du?e zapotrzebowanie, przyci?ga coraz wi?cej deweloperów. Coraz wi?cej osób jest przyci?ganych wraz z popraw? funkcjonalno?ci ekosystemu aplikacji. Ko?o zamachowe wci?? si? kr?ci, ostatecznie przyci?gaj?c miliony u?ytkowników mediów spo?eczno?ciowych do Web 3.0 za po?rednictwem Mask Network.

Gdzie mo?na kupi? mask? sieciow??

Aby u?atwi? handel i wymian?, udost?pniono monety GTC ios na nast?puj?cych niezawodnych i wolnych od usterek gie?dach; Huobi Global, OKEx, Balancer i 1 cal.

<<KUP sie? masek>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce maski sieciowej

Ile monet masek sieci masek znajduje si? obecnie w obiegu?

Firma Mask Network wyda?a monet? administracyjn? MASK w lutym 2021 r. w celu wzmocnienia sieci Mask Network w celu rozwijania ??cza w sieci Web 2.0 i Web 3.0.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje maska sieciowa?

Mask Network dzia?a w sieci Ethereum, która jest w trakcie konwersji na proof-of-stake.

Od jakich czynników zale?y cena maski sieciowej?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? MASK.

<<KUP sie? masek>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, by zacytowa?, ?e tokeny Mask Network MASK zosta?y zaktualizowane do nowej, wysokiej w historii liczby t?umacze? wynosz?cej prawie 9,82 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Mask Network MASK pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP sie? masek>>

Mask Network MASK Oficjalna strona internetowa - https://gitcoin.co/

Maska sieci MASK Twitter - https://twitter.com/realmasknetwork

Maska sieciowa MASKA Reddit - https://reddit.com/r/MaskNetwork


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne