Jak i gdzie kupi? Maker (MKR) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Kreatorze

Maker to kryptowalutowa moneta Blockchain, która promuje si? jako „moneta warto?ci platformy Maker, moneta zarz?dzania i aktywa do pozyskiwania kapita?u”. Celem platformy Maker jest stworzenie nowej monety Ether o nazwie Dai, która b?dzie próbowa?a kr??y? na gie?dach za oko?o 1 USD.

<<KUP KREATORA>>

Czym jest Twórca?

Algorytm Maker jest jedn? z najpopularniejszych technologii blockchain na kryptowalutach Ethereum. Zosta? stworzony przez ró?norodn? kolekcj? programistów i by? zarz?dzany przez MakerDAO.

MakerDAO jest globaln?, rozproszon?, w pe?ni niezale?n? organizacj? (DiO) sk?adaj?c? si? wy??cznie z interesariuszy MKR. Ci nabywcy monet MKR mog? uczestniczy? w sugerowanych ulepszeniach algorytmu Maker i chroni? wydajno??, dost?pno?? i niezawodno?? Dai poprzez obstawianie swoich monet MKR.

Pomimo wielu osobliwo?ci, kupowanie MKR jest podobne do posiadania akcji w typowej korporacji do tego stopnia, ?e inwestorzy g?osuj? nad sposobem dzia?ania organizacji. Narodzi?a si? spo?eczno?? Maker. Sie? Maker by?a jedn? z pierwszych organizacji Defi, które odnios?y wielki sukces, demonstruj?c si?? ca?kowicie zdecentralizowanego rz?du.

<<KUP KREATORA>>

Co to jest Dai?

Dai (lub DAI) to lewarowana, zdecentralizowana stabilna moneta, delikatnie powi?zana z dolarem ameryka?skim. Mo?e si? to wydawa? myl?ce, ale po prostu wskazuje, ?e jest to kryptowaluta, która ?ledzi cen? lub warto?? dolara bez konieczno?ci zdecentralizowanej w?adzy.

<<KUP KREATORA>>

Kim s? za?o?yciele Makera?

Spo?eczno?? Maker przesz?a kilka zmian, z których najwcze?niejszym by? MakerDAO. Rune Christensen, du?ski przedsi?biorca i absolwent Uniwersytetu w Kopenhadze, za?o?y? j? w 2014 roku. Zanim przeniós? si? do blockchain, Christensen by? wspó?za?o?ycielem firmy po?rednictwa pracy Try China po zbadaniu globalnego biznesu i biochemii.

W 2017 roku Dai zosta? formalnie wydany na blockchainie Ethereum, wspierany przez utworzenie w nast?pnym roku Maker Foundation, organizacji maj?cej na celu wspieranie post?pu spo?eczno?ci i podejmowanie ?rodków w celu delegowania tworzenia. Dyrektorem generalnym fundacji jest Christensen, a w radzie zasiadaj? równie? prezes i dyrektor operacyjny. Dyrektorem generalnym organizacji jest Christensen, której przewodnicz?cym i dyrektorem operacyjnym jest Steven Becker, który wcze?niej stworzy? Cubit Capital, oraz analityk Shefali Roy równie? w komisji.

Pocz?tkowo Ethereum by?o jedynym aktywem, który rz?d móg? wesprze? za po?rednictwem Systemu Twórcy, a produkowane Dai by?o okre?lane jako Samotny Dai lub Sai. Mechanizm MCD zosta? ustanowiony w 2019 roku. Dlatego ka?dy towar oparty na Ethereum, który zosta? autoryzowany przez forum MKR, mo?e by? teraz przenoszony.

Co sprawia, ?e Maker jest wyj?tkowy?

Maker zapewnia inwestorom MKR jedyn? w swoim rodzaju zach?t? do wzi?cia udzia?u w zarz?dzaniu Dai, jednej z unikalnych i najs?ynniejszych stabilnych monet na rynku. Mog? zaproponowa? swoj? motywacj? w nast?puj?cych kategoriach pomys?ów za pomoc? swoich monet MKR:

Czy nowe monety nale?y uwzgl?dni? jako towary lewarowane, aby zwi?kszy? produkcj? Dai?

  • Zmiana tych zmiennych wra?liwo?ci kryptowalut

  • Kwota odsetek Dai jest zmieniana.

  • Rzeczywisty widok do wyboru.

  • Ulepszenia systemu

<<KUP KREATORA>>

Jak kupi? Maker?

Poni?sze kroki stanowi? przewodnik, jak kupi? monet? Maker.

Otwórz konto online

Aby naby? Maker (lub jakikolwiek inny rodzaj kryptowaluty), pierwsz? rzecz? do zrobienia jest zwykle za?o?enie konta u dealera, który zajmuje si? zakupami Maker. Dealerzy kryptowalut dzia?aj? w taki sam sposób, jak robi? to bankierzy inwestycyjni. Aby rozpocz??, otwórz konto u preferowanego dealera. Kiedy wchodzisz w transakcj?, zazwyczaj b?dziesz musia? poda? swojemu krupierowi kilka prywatnych danych, podobnie jak przy zak?adaniu konta handlowego.

Twoja pe?na legalna to?samo?? to

Twoje obecne miejsce zamieszkania plus data urodzenia

numer karty kredytowej lub osobiste dane konta finansowego do zasilenia konta; opcje mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od brokera)

Aby potwierdzi? swoj? autentyczno??, przedstaw kserokopi? dowodu osobistego lub prawa jazdy.

Kup portfel.

Twoje monety Maker b?d? przechowywane na Twoim koncie profilu handlowego po za?o?eniu profilu i nabyciu Maker. Nawet je?li mo?esz przechowywa? swoje monety na tym koncie aktywów, konta handlowe s? znacznie bardziej podatne na w?amania ni? portfele osobiste.

Dwa najpopularniejsze typy kryptowalut przechowuj?cych konta to:

  • Aby przegl?da? i wy?wietla? swoje monety w gor?cej pami?ci, u?ytkownicy b?d? potrzebowa? po??czenia Wi-Fi.

  • Aby zobaczy? swoje monety w ch?odni, u?ytkownicy nie musz? by? pod??czeni do Wi-Fi.

Dokonaj zakupu

Kupuj?cy z?o?? zamówienie u swojego dealera po ustaleniu, ile monet Maker chc? wp?aci? do Twojego portfela. Zazwyczaj dealerzy maj? ró?ne formy handlu, ale ta, któr? wybior?, b?dzie mia?a wp?yw na sum? pieni?dzy, któr? inwestuj? za ka?d? monet?. Odwo?ajmy si? do dwóch podstawowych form handlu, które prawdopodobnie zaoferuje im Twój dealer.

  • Handel rynkowy nakazuje krupierowi zakup okre?lonej ilo?ci monet Maker po aktualnych cenach rynkowych.

  • Transakcja z limitem nakazuje krupierowi zakup okre?lonej ilo?ci monet Maker po specjalnej cenie.

<<KUP KREATORA>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak kupi? ekspres

Zakup MKR jest tak prosty, jak przej?cie na stron? Kriptomat jak i kiedy kupi? Maker (MKR) i wybranie ??danej opcji p?atno?ci.

Jak zarabia? pieni?dze od producenta

Je?li aktualnie trzyma?e? Maker (MKR) i trzyma?e? to w portfelu handlowym Kriptomat, mo?esz szybko handlowa?, przegl?daj?c interfejs u?ytkownika i wybieraj?c preferowan? metod? wyp?aty.

Wniosek

Bior?c pod uwag? cele tego przewodnika Maker, sugeruj?, ?e jest to fantastyczny rozwój, który przyniesie korzy?ci blockchainowi Ethereum i wszystkim innym inicjatywom, które wymagaj? solidnej monety crowdsourcingowej. Maker to sie?, która jest na dobrej drodze do generowania niezawodnych walut, które nale?? do najcz??ciej wyszukiwanych produktów na najwi?kszym niestabilnym rynku na ?wiecie.

<<KUP KREATORA>>

Oficjalna strona Maker — https://makerdao.com/

Kreator Twittera - https://twitter.com/MakerDAO

Kreator Reddit — https://reddit.com/r/MakerDAO

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne