Jak i gdzie kupi? Loopring (LRC) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Technologia Loopring zosta?a stworzona równolegle z rosn?c? popularno?ci? tokenizowanych i innych aktywów opartych na blockchain. Po porzuceniu koncepcji ustanowienia scentralizowanej gie?dy w 2014 r. jej twórcy rozpocz?li prace nad Loopringiem — celem by?o stworzenie platformy, która rozwi?za?aby przynajmniej cz??? trudno?ci, z jakimi borykaj? si? platformy transakcyjne, takie jak gie?dy scentralizowane i zdecentralizowane.

Chodzi o to, ?e zmniejszaj?c liczb? transakcji, które gie?da Loopring musi wys?a? do sieci Ethereum, handlowcy skorzystaj? ze zwi?kszonej szybko?ci i ni?szych kosztów.

Z drugiej strony inne zdecentralizowane gie?dy wymagaj? weryfikacji transakcji przez sie? Ethereum, co zajmuje minuty, a nie sekundy lub milisekundy.


<<Kup Loopring>>

O p?tli

Token kryptowalutowy Loopring oparty na Ethereum, LRC, to otwarty protokó? umo?liwiaj?cy tworzenie zdecentralizowanych gie?d kryptowalut.

?redni dzienny wolumen obrotu na ca?ym rynku kryptowalut waha? si? od 50 do 200 milionów dolarów w 2020 roku. Wi?kszo?? tego handlu odbywa si? na scentralizowanych gie?dach kryptowalut, platformach internetowych kontrolowanych przez prywatne firmy, które przechowuj? pieni?dze u?ytkowników i umo?liwiaj? dopasowanie zakupów i sprzedawa? zamówienia.

Deklarowanym celem Loopring jest stworzenie hybrydowego rozwi?zania, które ??czy scentralizowane dopasowywanie zamówie? ze zdecentralizowanym rozliczaniem zamówie? na blockchain, ??cz?c najlepsze cechy zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych gie?d.

<<Kup Loopring>>

Co to jest zap?tlanie [LRC]?

Loopring (LRC) to technologia skalowania warstwy 2 Ethereum, która umo?liwia zdecentralizowanym wymianom konkurowanie pod wzgl?dem szybko?ci ze scentralizowanymi wymianami. Sie? mo?e przetwarza? 1000 razy wi?cej transakcji na sekund? ni? Ethereum, a ka?da transakcja kosztuje tylko u?amek grosza.

Loopring przyjmuje równie? bezpiecze?stwo blockchain Ethereum, dzi?ki czemu ludzie maj? pe?ny dost?p do swoich funduszy przez ca?y czas, a operatorzy gie?dy s? zwi?zani zasadami protoko?u.<<Kup Loopring>>

Kim s? za?o?yciele Loopring [LRC]?

Daniel Wang, in?ynier oprogramowania i przedsi?biorca mieszkaj?cy w Szanghaju w Chinach, jest równie? dyrektorem generalnym Loopring Foundation.

Wang posiada tytu? magistra informatyki. Studiowa? na Uniwersytecie Stanowym Arizony. Przed rozpocz?ciem projektu Loopering Wang pracowa? jako starszy in?ynier oprogramowania w firmie Boston Scientific, jako starszy dyrektor ds. in?ynierii, wyszukiwania i systemu reklam w chi?skim gigancie e-commerce JD.com oraz jako kierownik techniczny i starszy in?ynier oprogramowania w Google

Wang jest równie? wspó?za?o?ycielem Yunrang (Pekin) Information Technology Ltd. i Coinport Technology Ltd., firmy ?wiadcz?cej us?ugi kryptowalutowe.

<<Kup Loopring>>

Co sprawia, ?e LRC jest wyj?tkowy?

Loopring to platforma handlowa, która ??czy w sobie zalety zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych gie?d kryptowalut. Jego nowatorskie wykorzystanie zkRollups pozwala osi?gn?? lepsz? przepustowo?? i ni?sze koszty ni? jakakolwiek inna zdecentralizowana gie?da blockchain Ethereum, podczas gdy jego technologia niepowiernicza poprawia bezpiecze?stwo scentralizowanych gie?d.

Ze wzgl?du na wysok? charakterystyk? wydajno?ci Loopring, inwestorzy algorytmiczni mog? teraz po raz pierwszy stosowa? metody handlu o wysokiej cz?stotliwo?ci na DEX. Protokó? jest otwarty i certyfikowany i nie opiera si? na zewn?trznym mechanizmie konsensusu, dzi?ki czemu nikt, korporacja ani rz?d nie mog? stan?? na drodze kryptowaluty u?ytkownika. Co wi?cej, wszystkim depozytom i wyp?atom automatycznie towarzyszy paragon cyfrowy, dzi?ki czemu ?rodki zawsze mo?na odzyska? - nawet je?li zdecentralizowana wymiana ma problemy.<<Kup Loopring>>

Gdzie mo?na kupi? Loopring [LRC]?

Mo?esz kupi? Loopring z wielu platform wymiany. Binance to najbardziej znana nazwa w handlu tokenem Loopring. Inne wa?ne nazwy to Coinbase Pro, Bilaxy, OKEx

<<Kup Loopring>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? LRC za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu Loopringu za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

W jaki sposób sie? LRC dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

Loopring to system wymiany i p?atno?ci bez nadzoru, open source i certyfikowany. Nikt w ekosystemie Loopring nie musi polega? na nikim innym. zkRollup zapewnia, ?e zasoby s? zawsze w r?kach u?ytkowników; Gwarantowane jest 100% bezpiecze?stwo na poziomie Ethereum. LRC jest zabezpieczone przez Ethash na Ethereum.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Loopring [LRC]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Loopring.

<<Kup Loopring>>

Loopring Oficjalna strona internetowa – https://loopring.org/

Medium w p?tli – https://medium.com/loopring-protocol

Zap?tlanie Twittera – https://twitter.com/loopringorg

Loopring Reddit – https://reddit.com/r/loopringorg

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne