Jak i gdzie kupi? Loom Network (LOOM) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Moneta Loom Network (LOOM) to token Ethereum, który obs?uguje sie? autoryzowanych ?a?cuchów bocznych dowodu stawki (nazywanych przez Loom „EOS on Ethereum”). Umo?liwia to tworzenie niezwykle skalowalnych gier i aplikacji dApp skierowanych do u?ytkownika, a wszystko to przy zachowaniu bezpiecze?stwa Ethereum.

<<Kup sie? krosien>>

O sieci Loom

Loom to ?a?cuch boczny Ethereum, który mo?e by? u?ywany do zasilania ró?nych zdecentralizowanych aplikacji.

Loom Network to inicjatywa skalowania ?a?cucha bloków, która koncentruje si? na aplikacjach edukacyjnych i spo?eczno?ciowych. Do tej pory sie? wypu?ci?a szereg produktów maj?cych na celu zwi?kszenie dost?pno?ci i u?atwienie tworzenia inteligentnych kontraktów. Sama sie? jest oparta na Plazmie, rozwi?zaniu skaluj?cym Ethereum, które pozwala na szybsze transakcje sieciowe.

Natywny token Loom Network, LOOM, s?u?y do pokrycia wszystkich wydatków. Opiera si? na Ethereum i jest zgodny ze standardem tokenów ERC20. Deweloper musi postawi? LOOM, aby uruchomi? zdecentralizowany program (dApp) w sieci Loom. ?eton Krosna nie jest tworzony poprzez wydobycie. Zarabiaj? raczej ludzie, którzy wchodz? w interakcj? z dApps w Loom Network. W sieci Loom operacje s? bezp?atne. Je?li jednak u?ytkownik chce przenie?? towary do innego ?a?cucha bloków, takiego jak Ethereum, musi posiada? co najmniej 1 LOOM. LOOM mo?na kupowa? i handlowa? w zamian za pieni?dze fiducjarne lub inne waluty cyfrowe.


<<Kup sie? krosien>>

Co to jest sie? Loom [LOOM]?

Loom Network to platforma oparta na Ethereum jako us?uga, która umo?liwia tworzenie zdecentralizowanych aplikacji na du?? skal?. Platforma ta zosta?a uruchomiona 1 pa?dziernika 2017 roku.

Celem jest umo?liwienie twórcom aplikacji tworzenie inteligentnych kontraktów, które w razie potrzeby mog? uzyska? dost?p do znacznie wi?kszej mocy obliczeniowej lub zachowa? t? sam? wydajno?? przy obni?onych kosztach dla zada? takich jak próby integracji nowych u?ytkowników lub aplikacji, które nie wymagaj? pe?nej ochrony blockchain zaczyna?.

Mo?esz u?y? tej technologii do komunikowania si? z interfejsami API zbudowanymi przez strony trzecie, które nie s? w ?a?cuchu. Loom aspiruje do bycia idealn? platform? dla inteligentnych projektantów kontraktów, umo?liwiaj?c? im konstruowanie aplikacji bez konieczno?ci przechodzenia na inny j?zyk programowania. W rezultacie mog? po prostu po??czy? swoje aplikacje z reszt? ?wiata.

Plazma s?u?y do obs?ugi Loom Network, która jest rozwi?zaniem skaluj?cym, które pozwala na szybsze transakcje w ca?ej sieci.


<<Kup sie? krosien>>

Kim s? za?o?yciele Loom Network [LOOM]?

Matthew Campbell, James Martin Duffy i Luke Zhang za?o?yli Loom Network w 2017 roku.

Matthew Campbell by? tak?e g?ównym informatykiem w Digital Ocean, in?ynierem serwera wiadomo?ci online w Thomson Reuters, technikiem i wspó?za?o?ycielem Errplane, Scala Dude w Tapad, projektantem w Bloomberg.

Dyrektorem ds. marketingu Loom Network jest James Martin Duffy, który jest równie? dyrektorem generalnym Epictetus Ventures i wynalazc? Auragina. Za?o?y? KoreaJobFinder po pracy jako programista w Cryptocurrency Trading Bot. Wcze?niej by? twórc? stron internetowych i przedsi?biorc? internetowym, a tak?e g?ównym programist? w Casual Steps Inc.

Luke Zhang by? wspó?za?o?ycielem Loom Network i wcze?niej pracowa? jako in?ynier oprogramowania w BlockMason, programista w Elemica, programista w Workopolis i specjalista ds. testów w Shifthub.

<<Kup sie? krosien>>

Co sprawia, ?e sie? Loom jest wyj?tkowa?

Loom Network to platforma jako us?uga (Paas), która umo?liwia aplikacjom Ethereum Solidity dzia?anie na ?a?cuchach bocznych.

W rezultacie aplikacje mog? mie? metody konsensusu dostosowane do ich konkretnych wymaga? i profilu ryzyka. Loom wykorzystuje ?a?cuchy boczne DPoS do skalowalno?ci z DApps dzi?ki bezpiecze?stwu sieci g?ównej Ethereum, dzi?ki czemu skalowanie zdecentralizowanych aplikacji jest szybsze i ?atwiejsze w sieci Ethereum.

Token LOOM dzia?a jako token cz?onkostwa, który obejmuje ka?dy, aby mie? dost?p do wszystkich aplikacji dzia?aj?cych w samej sieci Loom. Ta moneta dzia?a na wszystkich Loom Network DAppChains i umo?liwia przenoszenie cyfrowych zasobów i danych mi?dzy Ethereum i Loom DAppChains.


<<Kup sie? krosien>>

Gdzie mo?na kupi? Loom Network [LOOM]?

Niezale?nie od tego, czy jeste? do?wiadczonym traderem, czy dokonujesz pierwszego zakupu, otrzymasz ró?ne gie?dy, na których mo?esz kupi? LOOM, takie jak Huobi, VCC Exchange, Coinbase Pro, Upbit, Bilaxy, Bittrex, Bithumb i HitBTC.


<<Kup sie? krosien>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? LOOM za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu LOOM za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Loom Network?

Sie? Loom jest chroniona protoko?em zkLoom, co czyni j? bardziej efektywnymi i bezpiecznymi blockchainami. Sie? Ethereum, wspierana przez drug? co do wielko?ci kryptowalut?, jest jednym z najszerzej stosowanych otwartych blockchainów dla mechanizmów konsensusu. Blockchainy zkLoom dzia?aj? w bezpieczny sposób z minimalnymi walidatorami dzi?ki bezpiecze?stwu Ethereum. W rezultacie znacznie ?atwiej jest uruchamia? nowe ?a?cuchy bloków i zarz?dza? nimi po ni?szych kosztach.

Od jakich czynników zale?y cena LOOM?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? LOOM.

<<Kup sie? krosien>>

Loom Network Oficjalna strona internetowa – https://loomx.io/

Loom Network Reddit – https://reddit.com/r/loomnetwork

Sie? Loom Twitter – https://twitter.com/loomnetwork

Medium sieci krosien – https://medium.com/loom-network
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne