Jak i gdzie kupi? Livepeer (LPT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Sie?, która dzia?a w g?ównej sieci Ethereum od maja 2018 r., jest zarz?dzana przez zdecentralizowan? sie? operatorów w?z?ów posiadaj?cych tokeny i umo?liwia strumieniowanie zarówno konwencjonalnego, jak i internetowego strumienia wideo po ni?szych kosztach ni? obecni dostawcy chmury.

Livepeer prognozuje, ?e jego technologia umo?liwi mnóstwo nowych us?ug, w tym konsumpcj? tre?ci na bie??co i ulepszone aplikacje do strumieniowego przesy?ania wed?ug ekonomii twórców, które zbli?aj? do siebie producentów tre?ci, u?ytkowników i platformy. Livepeer oferuje równie? d?ugo oczekiwan? zdecentralizowan? alternatyw? dla osadzania wideo w zdecentralizowanych aplikacjach (dApps).

<<Kup Livepeera>>

O Livepeerze

Livepeer to skalowalna platforma jako us?uga (PaaS) dla startupów i firm, które chc? doda? wideo na ?ywo do swoich us?ug. Liverpool jest w swoim sercu systemem transkodowania wideo opartym na Ethereum, który odnosi si? do ponownego formatowania wideo w celu dopasowania do zakresu dost?pnej przepustowo?ci i urz?dze?. Livepeer to zdecentralizowany rynek dla programistów tworz?cych aplikacje, które ??cz? dostawców wideo na ?ywo i transkodowania. Platformy do transmisji na ?ywo, takie jak YouTube i Twitch, zyska?y w ostatnich latach na popularno?ci. Z drugiej strony nadawanie lub tworzenie aplikacji do przesy?ania strumieniowego mo?e by? zbyt drogie ze wzgl?du na p?atno?ci na rzecz scentralizowanych firm zajmuj?cych si? transkodowaniem i dystrybucj?. Warstwa us?ug infrastrukturalnych do zdecentralizowanego przesy?ania strumieniowego wideo na ?ywo jest dostarczana przez Livepeer.

Celem platformy jest stanie si? rentown?, opart? na blockchain, op?acaln? alternatyw? dla scentralizowanych systemów nadawczych dla wszystkich nowych i obecnych nadawców.

<<Kup Livepeera>>

Co to jest Livepeer [LPT]?

Livepeer to zdecentralizowany system oparty na Ethereum, który dystrybuuje prac? zwi?zan? z transkodowaniem wideo w ca?ej swojej sieci. Protokó? d??y do zaoferowania infrastruktury, która jest op?acalna, bezpieczna i wystarczaj?co niezawodna, aby sprosta? dzisiejszemu ogromnemu zapotrzebowaniu na strumieniowe przesy?anie wideo.

Zdecentralizowany projekt Livepeer oferuje nadawcom wideo alternatyw? dla drogiej, scentralizowanej infrastruktury, która by?a wcze?niej u?ywana. Jednak nadawcy nie s? jedynymi, którzy mog? zyska?. Koncepcja Livepeer mo?e pozwoli? firmom zajmuj?cym si? przesy?aniem strumieniowym wideo eksperymentowa? z alternatywnymi modelami przychodów, które nie opieraj? si? na sprzeda?y danych u?ytkowników lub dostarczaniu reklam, co zapewnia lepsze wra?enia klientów.

<<Kup Livepeera>>

Kim s? za?o?yciele Livepeer [LPT]?

Deweloperzy mog? swobodnie wspó?tworzy? podstawowy kod na GitHub, poniewa? Livepeer jest protoko?em typu open source. Livepeer Inc to legalna firma obs?uguj?ca platform? Livepeer. Doug Petkanics i Eric Tang za?o?yli firm? Livepeer Inc.

W 2006 roku Doug Petkanics uko?czy? informatyk? na Uniwersytecie Pensylwanii. Od tego czasu wspó?pracowa? z wieloma znanymi firmami, m.in. Groupon i Wildcard. W 2006 roku do??czy? do Accenture jako analityk, a w 2010 by? wspó?za?o?ycielem Hyperpublic, który ostatecznie kupi? Groupon. Petkanics by? w 2013 roku wspó?za?o?ycielem Wildcard, platformy wydawniczej i przegl?darki internetowej. Od 2016 roku jest si?? nap?dow? rozwoju Livepeer.

Eric Tang uzyska? tytu? licencjata z in?ynierii elektrycznej i komputerowej na Uniwersytecie Carnegie Mellon. W 2008 roku zosta? cz?onkiem Next Jump i pracowa? tam jako in?ynier oprogramowania, a w 2010 roku zosta? mened?erem produktu w Clickable. Hyperpublic zosta? za?o?ony przez niego i Douga Petkanicsa w 2010 roku. Od tego czasu wspó?pracowali przy Wildcard, a nast?pnie Livepeer.

<<Kup Livepeera>>

Co sprawia, ?e Livepeer jest wyj?tkowy?

Charakterystyczn? cech? Livepeer jest to, ?e zamierza wykorzysta? technologi? blockchain do transformacji sektora nadawczego. Platforma typu open source pozwala u?ytkownikom i programistom aktywnie anga?owa? si? w administrowanie i ulepszanie platformy. Rosn?ce mo?liwo?ci kamer cyfrowych do tworzenia wysokiej jako?ci materia?u wideo nap?dzaj? rozwój bran?y nadawczej, a Livepeer zamierza przyspieszy? ten proces, zapewniaj?c u?ytkownikom zdecentralizowan? moc obliczeniow? i krypto-ekonomiczne zach?ty do ?adowania pocz?tkowego i uczestnictwa.

Livepeer szybko staje si? du?? platform? bran?ow?, poniewa? umo?liwia u?ytkownikom interakcj? na ró?ne sposoby. Konsumpcja tre?ci na bie??co, automatyczne skalowanie serwisów spo?eczno?ciowych wideo, nieocenzurowane dziennikarstwo na ?ywo i DApps z obs?ug? wideo to wszystkie mo?liwo?ci na platformie. Livepeer rewolucjonizuje transmisj? wideo na ?ywo i jest na najlepszej drodze do zostania liderem na rynku.

<<Kup Livepeera>>

Gdzie mo?na kupi? Livepeera [LPT]?

Gate.io ma najwi?kszy wolumen obrotu dla LPT/USD. Poza tym tokeny Livepeer s? teraz przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na niektórych z najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Poloniex, OKEx, Sushiswap


<<Kup Livepeera>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? LPT za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu LPT za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje LPT?

Livepeer u?ywa zmodyfikowanej wersji delegowanej metody konsensusu proof-of-stake (DPoS), poniewa? opiera si? ona na blockchainie Ethereum.

Od jakich czynników zale?y cena sieci LPT [LPT]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? LPT i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Livepeera>>

Oficjalna strona Livepeer – https://livepeer.org/

Livepeer Medium – https://medium.com/livepeer-blog

Livepeer Twitter – https://twitter.com/LivepeerOrg

Livepeer Reddit – https://reddit.com/r/livepeer

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne