Jak i gdzie kupi? Lisk (LSK) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Lisk to przede wszystkim platforma do opracowywania i wdra?ania zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które s? aplikacjami hostowanymi w globalnie rozproszonych sieciach komputerowych, a nie scentralizowanych serwerach.

U?ytkownicy mog? budowa?, dystrybuowa?, transportowa? i zarabia? na swoich dApps na platformie, a tak?e korzysta? z LSK, natywnej kryptowaluty ekosystemu. Innymi s?owy, Lisk jest samowystarczaln? i zintegrowan? platform?, która obs?uguje inteligentne kontrakty, pami?? masow? opart? na blockchain i inne mo?liwo?ci.

<<Kup Lisk>>

O Lisku

Lisk to kryptowaluta, która ma dzia?a? jako platforma dla zdecentralizowanych aplikacji (dapps), które s? programami dzia?aj?cymi w sieci komputerów, na których dzia?a to samo oprogramowanie.

Celem projektu jest umo?liwienie programistom szybszego przekazywania umiej?tno?ci do produkcji aplikacji poprzez umo?liwienie im pisania programów w dwóch j?zykach: Javascript i Typescript. Oba s? powszechnie u?ywane w ogólnym tworzeniu stron internetowych. LSK, moneta wspieraj?ca blockchain Lisk, jest zobowi?zana do pokrycia kosztów niezb?dnych operacji i g?osowania nad zmianami w regulaminie oprogramowania.

<<Kup Lisk>>

Co to jest Lisk [LSK]?

Lisk to sie? blockchain, której celem jest budowanie przysz?o?ci, w której ka?dy mo?e czerpa? zyski ze zdecentralizowanej technologii.

Lisk pozwala programistom tworzy? aplikacje, a tak?e instalowa? ?a?cuch boczny po??czony z sieci? Lisk, który zawiera specjalny token. Lisk dostarcza zestaw do tworzenia oprogramowania dla aplikacji blockchain i koncentruje si? na rozwi?zaniu do udost?pniania informacji, które pozwoli ka?demu bez wysi?ku korzysta? z sieci.

Pierwsza oferta monet (ICO) Lisk zosta?a wydana 24 maja 2016 r. i zosta?a skonstruowana przy u?yciu JavaScript i TypeScript. G?ówne produkty firmy to Core, SDK, Desktop i Mobile. Posiada wykonawc? deweloperskiego, firm? Lightcurve GmbH, która zatrudnia 30 osób. Firma jest fundacj? non-profit z siedzib? w Zug w Szwajcarii.

<<Kup Lisk>>

Kim s? za?o?yciele Lisk [LSK]?

Twórcy inicjatywy Max Kordek i Oliver Beddows uruchomili projekt w 2017 roku.

Prezes Lisk, Max Kordek, odpowiada za strategi? i dzia?alno?? firmy. Jest tak?e wspó?za?o?ycielem i dyrektorem Lightcurve, gdzie odpowiada za strategi? i biznes. Lightcurve to firma zajmuj?ca si? rozwojem produktów i us?ugami konsultingowymi opartymi na technologii blockchain, skupiaj?ca si? na marketingu, kodowaniu i obs?udze klienta.

Najwa?niejszym klientem Lightcurve jest Lisk, gdzie buduje ekosystem i odgrywa znacz?c? rol?.

Oliver Beddows jest prezesem Lightcurve i wiceprezesem Lisk.


<<Kup Lisk>>

Co sprawia, ?e Lisk jest wyj?tkowy?

Wyobra? sobie ?wiat, w którym technologia blockchain jest korzystna dla prawie wszystkich. Fundacja Lisk postawi?a sobie za cel osi?gni?cie jednego konkretnego celu: zach?cenie in?ynierów i entuzjastów blockchain na ca?ym ?wiecie. Lisk, podobnie jak BitShares, Nxt i Bitcoin, jest zdecentralizowan? sieci?.

Ka?dy posiadacz LSK ma prawo g?osowa? na przedstawicieli ?a?cucha g?ównego, którzy chroni? sie?. Istnieje 101 aktywnych delegatów mainchain, którzy konsekwentnie otrzymuj? najwi?cej g?osów i kwalifikuj? si? do zach?t do tworzenia bloków. Wszyscy pozostali delegaci s? bliscy wybrania lub uzyskania ?a?cucha bocznego Lisk. Lisk jest zarówno kryptowalut? znan? jako LSK, jak i zestawem programistycznym znanym jako Lisk LSK SDK. Pozwala tworzy? i instalowa? w?asne ?a?cuchy boczne, a tak?e budowa? na nich aplikacje blockchain.

<<Kup Lisk>>

Gdzie mo?na kupi? Lisk [LSK]?

Tokeny Lisk s? teraz przedmiotem obrotu na wielu gie?dach, w tym na najbardziej znanych i szanowanych platformach, w tym Upbit, Hitbtc, Bittrex, Binance, Gate.io, Kraken.


<<Kup Lisk>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? LSK za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu LSK za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Czy mo?na szybko kupi? LSK w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z najwygodniejszych obszarów do nabywania kryptowalut. Istniej? nawet banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? pieni?dze na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Od jakich czynników zale?y cena Sieci LSK [LSK]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? LSK i kapitalizacj? rynkow?.

<<Kup Lisk>>

Oficjalna strona Lisk – https://lisk.com/

Lisk na Twitterze – https://twitter.com/LiskHQ

Lisk Reddit – https://reddit.com/r/liskCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne