Jak i gdzie kupi? Liquity USD (LUSD) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Je?li chcesz kupi? Liquity USD (LUSD), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do celów handlowych. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, wiod?c? gie?d? bitcoinów, aby pomóc Ci w opracowaniu najlepszych sposobów zakupu kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego. Rzu? okiem i poznaj najskuteczniejsze strategie handlu bitcoinami.

Wcze?niej Binance nie akceptowa?o kart kredytowych ani debetowych na swojej platformie, ale od tego czasu to si? zmieni?o. Binance po??czy? si?y z Simplex, aby umo?liwi? swoim klientom zamawianie Bitcoin i Ethereum za pomoc? kart kredytowych i debetowych. W rezultacie dzia?ania Crypto s? teraz szybsze, maj? ni?sze op?aty transakcyjne i maj? wi?ksz? elastyczno?? transakcji.

< <KUP p?ynny USD>>

Co to jest p?ynno?? USD?

Liquity to zdecentralizowany system po?yczkowy oparty na Ethereum, który wykorzystuje LQTY, gie?d? kryptowalut powi?zan? z USD. Dzi?ki analitycznie obliczonym op?atom za zwrot i po?yczk?, posiadacze Etheru mog? zaci?ga? d?ugoterminowe po?yczki w LQTY.

LQTY pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut; jednak, w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nadal mo?e bezpo?rednio korzysta? z waluty fiducjarnej. Nadal mo?esz zdoby? ten token, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnym rynku fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która oferuje zakup tej monety.

< <KUP p?ynny USD>>

Co sprawia, ?e Liquity USD jest wyj?tkowy?

Liquity ma najlepsze warunki kredytowania na rynku.

- Wska?nik zabezpieczenia tylko 110 proc. - Oprocentowanie 0%

- Brak zarz?dzania - wszystkie transakcje s? algorytmiczne i ca?kowicie zautomatyzowane - Bezpo?rednio odzyskiwalne - LUSD mo?na zawsze i w dowolnym momencie wymieni? po warto?ci nominalnej na zabezpieczenie bazowe - Odporne na prze?ladowania - system nie jest zarz?dzany przez nikogo

< <KUP p?ynny USD>>


Gdzie kupi? p?ynno?? USD?

Wystarczy przej?? do Changelly, prostej w obs?udze platformy handlowej specjalizuj?cej si? w kupowaniu bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. Oferuje zautomatyzowan? wymian? kryptowalut, która umo?liwia kupuj?cym wymian? bitcoinów i szybki zakup za pomoc? karty kredytowej. Zosta? stworzony, aby u?atwi? u?ytkownikom kupowanie kryptowalut, z prostym uk?adem i wytycznymi, które s? równie? ?atwe do przestrzegania.

< <KUP p?ynny USD>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na zap?aci? gotówk? za Liquity USD?

Nie, tak nie jest. Poniewa? nie mo?na kupi? Liquity USD za gotówk?, mo?esz kupi? Bitcoin na platformie handlowej, takiej jak LocalBitcoins, a nast?pnie doko?czy? reszt? procesów, wysy?aj?c bitcoiny.

Jakie s? dla mnie najszybsze opcje zakupu Liquity USD podczas pobytu w Europie?

Chocia? w Europie masz t? zalet?, ?e mo?esz szybko i ?atwo kupowa? kryptowaluty. Poniewa? w Europie istniej? nawet banki internetowe, które pomagaj? kupuj?cym w otwieraniu kont i przekazywaniu ?rodków na gie?dy takie jak Coinbase i Coinmama, Bunq, N26 i Revolut to przyk?ady popularnych banków internetowych w Europie.

Czy mog? kupi? Liquity USD lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, mo?esz. Musisz uda? si? na Changelly, prost? w u?yciu platform? handlow?, która specjalizuje si? w kupowaniu bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. Oferuje zautomatyzowan? wymian? kryptowalut, która umo?liwia kupuj?cym wymian? bitcoinów i szybki zakup za pomoc? karty kredytowej. Zosta? stworzony, aby u?atwi? u?ytkownikom kupowanie kryptowalut, z prostym interfejsem u?ytkownika i instrukcjami, które s? równie? ?atwe do na?ladowania.

< <KUP p?ynny USD>>

Wniosek

LUSD to moneta sztywna w USD, która s?u?y do sp?aty d?ugów w systemie Liquity. W dowolnym momencie mo?e zosta? zwrócony w pierwotnej kwocie w zamian za zabezpieczenie bazowe.

Aby po?yczy?, musisz najpierw zarejestrowa? konto Trove i zdeponowa? okre?lon? ilo?? zabezpieczenia (ETH), po czym mo?esz pobra? LUSD do 110 procent wska?nika zabezpieczenia.

< <KUP p?ynny USD>>


Oficjalna strona internetowa https://theliquidity.com

Oficjalny Twitter https://twitter.com/LiquityProtocol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautor

Oficjalny Reddit https://www.reddit.com/r/Liquity/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne