Jak i gdzie kupi? Kyber Network Crystal v2 [KNC] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Kyber Network to po??czenie algorytmów p?ynno?ci, które ??cz? p?ynno?? z ró?nych ?róde?, aby umo?liwi? bezpieczne i natychmiastowe transakcje na dowolnej platformie ethereum (DApp).

Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 306 895 359 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #242. W obiegu znajduje si? 173 731 792 monet KNC.

<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

O Kyber Network Crystal v2 KNC

Token Kyber Network Crystal (KNC) to token u?ytkowy, który s?u?y jako „klej” spajaj?cy ekosystem Kyber.

Postaw swoje tokeny KNC w KyberDAO, aby pomóc w administrowaniu sieci? i g?osowaniu na krytyczne propozycje — i zdobywaj nagrody za stakowanie ETH z op?aty transakcyjnej.

W Kyber wszystkie transakcje s? w ?a?cuchu, co oznacza, ?e mo?na je zweryfikowa? za pomoc? dowolnego eksploratora bloków Ethereum.

Projekty mog? korzysta? z Kyber, aby uzyska? dost?p do wszystkich funkcji protoko?u, w tym szybkiego rozliczania tokenów, agregacji p?ynno?ci i konfigurowalnego modelu finansowego.


<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

Co to jest Kyber Network Crystal v2 KNC?

Kyber ma na celu rozwi?zanie problemu p?ynno?ci w bran?y zdecentralizowanych finansów (DeFi), umo?liwiaj?c programistom tworzenie produktów i us?ug bez martwienia si? o p?ynno?? do ró?nych celów.

G?ównym celem Kyber Network jest u?atwienie DeFi DApps, autonomicznych gie?d (DEX) i innych abonentów z szybkim dost?pem do hubów zmienno?ci, które oferuj? najlepsze ceny.

<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

Kim s? za?o?yciele Kyber Network Crystal v2 KNC?

Kyber Network zosta?a za?o?ona w 2017 roku i opiera si? na blockchainie Ethereum. Loi Luu, Victor Tran i Yaron Velner rozpocz?li projekt, który obecnie ma siedzib? w Singapurze.

Zespó? Kyber tworzy wielu doradców wykonawczych, in?ynierów i projektantów. Wed?ug oficjalnej strony Kyber Network LinkedIn, firma zatrudnia ponad 50 pracowników, wi?kszo?? z nich znajduje si? w Wietnamie lub Singapurze.

<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

Co sprawia, ?e Kyber Network Crystal v2 KNC jest wyj?tkowy?

Kyber Network to pierwsza technologia, która pozwala ka?demu na szybk? wymian? tokenów bez u?ycia strony trzeciej, takiej jak scentralizowana wymiana. Unikalna architektura Kyber jest przyjazna dla programistów, dzi?ki czemu mo?na j? ?atwo zintegrowa? ze sklepami z aplikacjami i innymi technologiami opartymi na blockchain.

Opieraj?c si? na swoim podej?ciu do wzmocnienia, dostawcy p?ynno?ci mog? maksymalnie wykorzysta? swoje pieni?dze i zarabia? znacznie wy?sze op?aty proporcjonalnie do wielko?ci ich wk?adu, podczas gdy ch?tni mog? do?wiadczy? wyj?tkowo ma?ego po?lizgu w swoich transakcjach.

Gdzie mo?na kupi? Kyber Network Crystal v2 KNC?

Monety KNC s? dost?pne do zakupu i handlu na wielu platformach wymiany, w tym Binance, Coinbase Pro, Huobi Global i Kraken. Token jest obecnie dost?pny na ponad 20 gie?dach i ma kilkana?cie par handlowych, w tym stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i oczywi?cie Binance USD (BUSD).<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Kyber Network Crystal v2 KNC

Ile monet Kyber Network Crystal v2 KNC znajduje si? obecnie w obiegu?

Kyber Network ma ca?kowit? poda? 210 milionów tokenów KNC na maj 2021 r. Obecnie w obiegu znajduje si? nieco ponad 200 milionów tokenów.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Kyber Network Crystal v2 KNC?

Kyber, jako token ERC-20, jest zbudowany na i chroniony przez blockchain Ethereum. Ponadto Kyber ma solidny model zaufania i bezpiecze?stwa, który chroni u?ytkowników przed z?o?liwymi administratorami lub wymianami, dzi?ki funkcjom bezpiecze?stwa zintegrowanym z infrastruktur? i inteligentnymi umowami.

Od jakich czynników zale?y cena Kyber Network Crystal v2 KNC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? KNC.

<<KUP Kyber Network Crystal v2>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Kyber Network Crystal v2 KNC zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,77 USD za token.

Wzrost warto?ci KNC wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Kyber Network Crystal v2 KNC z ka?dym bitem udost?pnionym u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Kyber Network Crystal v2>>


Protokó? Fei Oficjalna strona internetowa FEI - https://kyber.network/

Protokó? Fei FEI Twitter - https://twitter.com/kybernetwork

Protokó? Fei FEI Reddit - https://reddit.com/r/kybernetworkCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne