Avatar

Opublikowany

włączony

Przedstawiany jako „dziki kuzyn Polkadota”, Kusama jest testowym etapem ?a?cucha bloków, który ma zapewni? projektantom wysoce interoperacyjny i wszechstronny system.

Kusama jest rzadko?ci? w?ród etapów blockchain, poniewa? jest w przewa?aj?cej mierze przeznaczona dla in?ynierów, którzy musz? realizowa? silne, agresywne przedsi?wzi?cia, z szybkim post?pem.


<<Kup Kusma>>

O Kusma

Platforma zosta?a zaprojektowana jako platforma testowa dla programistów, którzy chc? wprowadza? innowacje i wdra?a? w?asny ?a?cuch bloków i mo?e by? wykorzystywana jako sie? przygotowawcza przed uruchomieniem na Polkadot — chocia? wiele projektów decyduje si? pozosta? przy Kusamie dla swojego produktu ko?cowego.

Kusama korzysta z niskiej bariery wej?cia do wdra?ania parachainów, niskich wymaga? dotycz?cych wi?zania dla walidatorów i jest najcz??ciej u?ywana przez start-upy na wczesnym etapie i do eksperymentów.


<<Kup Kusma>>

Co to jest Kusma [KSM]?

Kusama opiera si? na Substrate — jednostce buduj?cej blockchain stworzonej przez Parity Technologies. Kusama ma praktycznie tak? sam? baz? kodu jak Polkadot — jeden z najlepszych interoperacyjnych ?a?cuchów bloków.

Przenosz?c na Kusama, szybkie przedsi?wzi?cia dostaj? si? do wyj?tkowo elastycznej, interoperacyjnej sieci podzielonej na fragmenty, z atrakcjami, które nie s? jeszcze dost?pne w Polkadot. Maj?c to na uwadze, Kusama przedstawia si? jako „organizacja kanaryjska”.


<<Kup Kusma>>

Kim s? za?o?yciele Kusmy [KSM]?

Kusama by?a dzie?em tej samej grupy, która stworzy?a Polkadot, organizacj? znan? jako Parity Technologies. Jej organizatorem jest dr Gavin Wood, szeroko uznany badacz PC i in?ynier oprogramowania, który dodatkowo pomóg? stworzy? Ethereum.

Equality Technologies ma szerok? grup?, która zawiera cz??? najlepszych na ?wiecie projektów blockchain i ma ponad 100 przedstawicieli niekompletnych rozsianych po ca?ym ?wiecie.

Co wi?cej, Kusama jest finansowana z nagród Fundacji Web3, która zosta?a wys?ana, aby pomóc „utrzyma? i zarz?dza? post?pami i aplikacjami w dziedzinie zdecentralizowanych konwencji programowania sieci”. Powstanie Web3 dodatkowo wspiera Kusama eksploracj? i popraw? lokalnego obszaru ze wzgl?du na rozwijaj?c? si? grup?.<<Kup Kusma>>

Co sprawia, ?e Kusma jest wyj?tkowa?

KSM opiera si? na wielo?a?cuchowym, heterogenicznie podzielonym planie, który wykorzystuje wybrane ramy umowy z potwierdzeniem udzia?u (NPoS) — system umów dobrowolnych do spisku skoncentrowanego na energii (POW) wykorzystywanego przez kilka innych ?a?cuchów bloków.

Ta struktura umo?liwia mu wykonywanie szybkich aktualizacji w ?a?cuchu bez rozwidlenia i obs?uguje przekazywanie wiadomo?ci mi?dzy ?a?cuchem (XCMP), aby wzmocni? korespondencj? z innymi parachainami w organizacji Kusama.

Podobnie jak Polkadot, Kusama podkre?la mo?liwo?ci administracyjnych sieci. Ta administracja w ?a?cuchu jest zarówno zdecentralizowana, jak i pozbawiona autoryzacji, pozwalaj?c ka?demu, kto ma tokeny Kusama (KSM) lub tokeny parachain, decydowa? o swoich konkretnych zaleceniach administracyjnych, które mog? obejmowa? domniemane przeprojektowanie, zmiany w konwencji i wymagania dotycz?ce elementów. Ten system administracji on-chain jest oko?o kilka razy szybszy ni? ten prezentowany przez Polkadot, ze skonsolidowan? demokracj? i czasem ustanowienia wynosz?cym zaledwie 15 dni — co sk?ania do szybkiego tempa ulepszania projektów opartych na Kusamie.<<Kup Kusma>>

Gdzie mo?na kupi? Kusm? [KSM]?

Kusm? mo?na kupi? na ró?nych gie?dach, w tym na Binance, OKEx, Mandala Exchange, CoinTiger i FTX oraz na wielu innych. Bior?c pod uwag?, jak powszechnie jest to stosowane na rynku kryptowalut, prawdopodobnie b?dziesz mia? trudno?ci ze znalezieniem handlu, który równie? go nie obs?uguje.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Kusama jest montowana z wykorzystaniem przypisanego komponentu umowy typu „dowody udzia?u w stawce” (NPoS).

Co wi?cej, Kusama wykorzystuje prosty system podszewki zale?ny od drzew Merkle w celu okre?lenia wymiany mi?dzy ?a?cuchami. Walidatory ?a?cucha przekazywania s? odpowiedzialne za przenoszenie wymian z linii wyników jednego parachainu do linii informacyjnej docelowego parachainu — jest to solidny, pozbawiony zaufania cykl, który wykorzystuje równowa?ne walidatory w ka?dym ?a?cuchu do przekazywania wiadomo?ci.

Czy mo?na kupi? Kusm? za gotówk??

Oprócz du?ych gie?d, w tym Binance, OKEx, CoinTiger, Huobi Global i Bybit token mo?na znale?? na mniejszych platformach, takich jak Bittrex.

Od jakich czynników zale?y cena Kusmy [KSM]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? BIT i kapitalizacj? rynkow?.


<<Kup Kusma>>

Oficjalna strona Kusmy – https://kusama.network/


Oficjalny Twitter Kusmy – https://twitter.com/kusamanetwork


Oficjalne medium Kusmy – https://medium.com/polkadot-network/kusama-network-7446706b8f4c

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne